Administratoriai

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius veikia vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais, taip pat kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą. Administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

 

Daugiabučiams namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę namo priežiūros jungtinės veiklos sutarties, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Kauno rajono savivaldybėje sudarytas sąrašas asmenų, pretenduojančių teikti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas:

Eil.Nr.

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vardas pavardė ar pavadinimas

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas patirtis

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos bazinis tarifas,

Eur / m2 be PVM

Iki 1000 m2

Nuo 1000 iki 3000 m2

3000 m2 ir daugiau

1.

UAB „Inservis“

Nuo 2014 m. Šiuo metu Kauno rajone administruoja 0 namų.

0,03

0,03

0,03

2.

UAB Komunalinių paslaugų centras

Nuo 2008 m. Šiuo metu Kauno rajone administruoja 85 namus.

0,0270

0,0143

0,0119

3.

UAB „Santermita“

Nuo 2003 m. Šiuo metu Kauno rajone administruoja 7 namus.

0,0168

0,0144

0,012

4.

UAB „Nemuno būstas“

Nuo 2001 m. Šiuo metu Kauno rajone administruoja 7 namus.

0,03

0,027

0,025

5.

UAB „Dainavos būstas“

Nuo 2012 m. Šiuo metu Kauno rajone administruoja 1 namą.

0,03

0,027

0,025

6.

UAB „Kauno butų ūkis“

Nuo 1991 m. Šiuo metu Kauno rajone administruoja 1 namą.

0,0261

0,0232

0,0203

7.

 UAB „Būsto valda"  

Nuo 1986 m. Šiuo metu Kauno rajone administruoja 0 namų.

 0,0260  0,0230  0,0200 

8.

UAB „Kauno centro būstas" Nuo 1992 m. Šiuo metu Kauno rajone administruoja 0 namų. 0,0248 0,0223 0,0207

 

Daugiabučio namo administratoriaus pakeitimas 

Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo administratoriaus pasirinkimo (pakeitimo kitu) priima butų ir kitų patalpų savininkai susirinkimo metu, balsų dauguma. Susirinkimas šaukiamas vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas LR Aplinkos ministro 2012-11-22 d. įsakymu Nr. D1-961. Pasirinktas administratorius paskiriamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Jeigu sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą, t.y., organizuojant balsavimą raštu, kuris atliekamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2012-10-31 įsakymu Nr. D1-895 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatomis.

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Kauno rajono savivaldybės administracija daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria 5 metams. Likus 6 mėnesiams iki administravimo pabaigos ne mažiau 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų Savivaldybės administracijai pateikia raštišką laisvos formos prašymą spręsti namo administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo. Nesant butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimto sprendimo pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių, ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų gali raštu kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administraciją, kuri organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras. Prašyme turi būti nurodytos prašymą teikiančių ne mažiau 1/5 (1/4) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardai, pavardės, parašai, kontaktinis telefonas.