Jaunimui

Teisės aktai

Jaunimo politikos pagrindų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96665ec26a1c11e8b7d2b2d2ca774092

Kauno rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai (2019)

Peržiūrėti dokumentą

Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybinis aprašymas (2019)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.315583/asr

Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginės plėtros planas (2013)

Peržiūrėti informaciją

Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programa (2013)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=456810