Informacija asmenims ir šeimoms, neįrašytoms į Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimų

Savivaldybės administracijos komisijos būsto problemoms spręsti siūlymu būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos (toliau – Kompensacijos) gali būti mokamos Administracijos direktoriaus įsakymu ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto:

• asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;
• asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
• šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų;
• šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
• šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus);
• neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus);
• šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
• šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas
0–25 procentų darbingumo lygis.

Šeimos ir asmenys Savivaldybės administracijai pateikia prašymą ir dokumentus, įrodančius teisę į Kompensaciją: pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre; pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą; pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį; Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-as) už praėjusius kalendorinius metus; VĮ Registrų centro pažymą (-as) apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina; asmens dokumentų ir liudijimų kopijos; santuokos, ištuokos arba sutuoktinio mirties liudijimo kopijos; neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą (jeigu asmuo turi neįgalumą); gydymo įstaigos pažymą (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis), prireikus – kitus dokumentus, būtinus teisę į paramą būsto nuomai įrodyti. Šeimos ir asmenys, netekę būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, papildomai pateikia dokumentus, įrodančius teisę į Kompensaciją  dėl būsto praradimo gaisro, potvynio, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių.Smulkesnės informacijos pasiteirauti  Ekonomikos skyriuje, tel. (8 37) 30 55 60 (Kaunas, Savanorių pr., 371,  308 kab.)