Informacija asmenims, pageidaujantiems išsinuomoti socialinį būstą

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 22 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas. Siekiant nustatyti asmenų ir šeimų teisę į paramą būstui išsinuomoti, vertinant jų deklaruotas pajamas, nuo 2017 m. sausio 1 d. bus neįskaitomos tikslinės paskirties pajamos (3 priedas), nurodytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 17 straipsnio 1 dalyje.

LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014 m. spalio 9 d. įstatyme Nr. XII-1215 numatyta nauja paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti forma - būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Savivaldybės sąrašus socialiam būstui išsinuomoti eilės tvarka turės galimybę gauti nuomojamo iš privačių fizinių ar juridinių asmenų būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją.


Socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos ir pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, kasmet iki gegužės 1 dienos valstybinei mokesčių inspekcijai privalės pateikti metines turto ir pajamų deklaracijas. Nepateikusieji minėtų deklaracijų bus išbraukiami iš sąrašų socialiniam būstui nuomoti.

Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės pajamos ir turtas prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus, taip pat prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus neturi viršyti šių didžiausių dydžių:
1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 38 VRP dydžių ir turtas – 93 VRP dydžių;
2. dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 76 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių;
3. keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 22 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių.
(1 VRP – 122 Eur).

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus:
1) jaunų šeimų;
2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;
4) neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5) bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus;
6) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

Pateikiamų dokumentų sąrašas

Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja būti įrašyti į Kauno rajono asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymą.

Prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui asmenys ir šeimos gali pateikti seniūnijai pagal asmens (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) įstatymų nustatyta tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą arba Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, (100 kab., Savanorių pr. 371, Kaunas). Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys teisę į paramą būstui išsinuomoti:

1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus;
2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
4. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija;
5. Pažyma iš gydymo įstaigos, patvirtinanti, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
6. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:
6.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
6.2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
6.3. mirties liudijimas;
7. Kiti dokumentai.
8. Jeigu vienas iš pilnamečių šeimos narių, deklaravęs gyvenamąją vietą ne Kauno rajone, turi pateikti tos savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaruota jo gyvenamoji vieta, pažymą, kad nėra įrašytas į tos savivaldybės šeimų ir asmenų, turinčių teisę į būsto nuomą, sąrašą.