Vaiko globa

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Lietuvoje yra šios vaikų globos rūšys: laikinoji globa, nuolatinė globa.

         Vaiko laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

         Nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.

Globėjas – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa.

        Globėjo pareigos: Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:

 • Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą.
 • Rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi.
 • Auklėti vaiką.
 • Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis.
 • Netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams.
 • Palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais.
 • Rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius.
 • Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Kas gali tapti globėjais? Vaiko globėju gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų amžiaus. Pageidaujantis vaiką globoti jo artimas giminaitis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų.

Asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais, vertinimą organizuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotas teritorinis skyrius, mokymus organizuoja SBĮ Vaiko gerovės centras „Gynia“ arba Savivaldybės socialiniai partneriai.

       Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais:

 • Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis.
 • Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu.
 • Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.
 • Asmuo, anksčiau buvęs globėju, ir nušalintas nuo globėjo pareigų.
 • Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus.
 • Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką.

      Jei Jūs norite tapti globėjais, Jums reikia: užpildyti Prašymą dėl pageidavimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) Kauno rajono savivaldybės gyventojų priėmime, Savanorių pr. 371, Kaune arba savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Pirminę informaciją apie vaikų globą ir atrankos procesą Jūs gausite tel. +370 601 92669, +370 604 42543, +370 684 62378, +370 614 14712, globa@gynia.lt

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Sveikatos pažymėjimas 046a;
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas;
 • Pažyma apie šeimos sudėtį;
 • Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs;
 • Santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs;
 • Kartu gyvenančių asmenų sąrašas;
 • Įgyto išsilavinimo dokumento kopija;
 • Kita

Per 30 kalendorinių dienų:

 1. Išnagrinėjami asmens pateikti dokumentai ir įvertinama, ar jie atitinka keliamus reikalavimus;
 2. Ištiriamos asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) buities ir gyvenimo sąlygos ir surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas;
 3. Priimamas pirminės atrankos sprendimas dėl asmens tinkamumo būti globėju. Jei sprendimas teigiamas, organizuojami 30 val. mokymai, po jų ir po vizitų pareiškėjų šeimoje parengiama išvada apie vaiko būsimo globėjo pasirengimą globoti (būsimojo globėjo gebėjimų įvertinimas). Asmuo, patvirtintas tinkamu globoti vaiką, yra supažindinamas su galimais globoti vaikais.

Kiek laiko tęsiasi globa? Globa trunka iki vaiko pilnametystės, santuokos, emancipacijos, jei vaikas nėra grąžinimas į biologinę šeimą arba įvaikinamas.

Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų: Jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

Globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų: Jei jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

Socialinis globėjas