Vaiko svečiavimasis

Laikinas svečiavimasis pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ir (ar) vaiko atostogų metu su socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamu (rūpinamu) vaiku, siekiant padėti vaikui užmegzti emociškai saugius santykius su suaugusiu žmogumi, išsaugoti ryšį su biologine šeima, jei tai atitinka geriausius vaiko interesus.

Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis grindžiamas šiais principais: vaiko interesų prioritetiškumo; galinčio išreikšti savo nuomonę vaiko išklausymo ir atsižvelgimo į jo nuomonę; vaiko saugumo užtikrinimo ir vaiko poreikių tenkinimo.

Fizinis asmuo, ketinantis priimti laikinai svečiuotis vaiką,  Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Kauno rajone (L. Sapiegos g. 12, Kaunas; el. p. Kauno.apskritis@vaikoteises.lt;  tel. 8682 85689) pateikia šiuos dokumentus:

  1. nustatytos formos rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
  2. sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);
  3. kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 metų amžiaus, raštiškus sutikimus dėl vaiko laikinojo svečiavimosi.

Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis organizuojamas vadovaujantis Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148 „Dėl socialinės globos įstaigoje ar  šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo