Viešasis transportas

Ištrauka iš Lietuvos Republikos transporto lengvatų įstatymo

Ištrauka iš Lietuvos Republiko transporto lengvatų įstatymo

IŠTRAUKA IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO

(Aktuali redakcija)

 

2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1605

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  3 straipsnis. Lengvatų rūšys ir jų taikymo sritys

  1. Lietuvos Respublikoje teikiamos šios transporto lengvatos:

  1) teisė važiuoti nemokamai;

  2) teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida;

  3) teisė į transporto išlaidų kompensaciją.

  2.  Lengvatos,  nustatytos  šio  straipsnio 1 dalies  1  ir   2

punktuose, teikiamos važiuojant tolimojo reguliaraus  susisiekimo

autobusais,  vietinio  (miesto  ir  priemiestinio)    reguliaraus

susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais  traukiniais

(2 ir 3 klasės sėdimuose vagonuose, kai keleivio kelionės pradinė

ir  galinė  stotys  yra Lietuvos Respublikos  teritorijoje)   bei

reguliaraus  susisiekimo  laivais  ir  keltais.  Šios   lengvatos

netaikomos   važiuojant  lengvaisiais  automobiliais  taksi    ir

maršrutiniais taksi.

 

  4 straipsnis. Teisė važiuoti nemokamai

  1.  Kiekvienam  keleiviui  suteikiama teisė  nemokamai   vežtis

vietinio  (miesto  ir  priemiestinio)  reguliaraus    susisiekimo

autobusais  ir  troleibusais, tolimojo  reguliaraus   susisiekimo

autobusais,  keleiviniais  traukiniais, reguliaraus   susisiekimo

laivais  ir  keltais  du vaikus iki 7  metų  neužimant   atskiros

sėdimos ar miegamos vietos.

  2.  Teisė važiuoti keleiviniu transportu nemokamai   suteikiama

keleivinį  transportą kontroliuojantiems pareigūnams  Vyriausybės

ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

  5 straipsnis. Teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida

  1. Lietuvos Respublikos

     2002 m. lapkri�?io 12 d. įstatymo Nr. IX-1192

     (nuo 2002 m. gruodžio  6 d.)

     (Žin., 2002, Nr. 116-5190),

     2003 m. birželio 24 d. įstatymo Nr. IX-1643

     (nuo 2004 m. sausio  1 d.)

     (Žin., 2003, Nr. 69-3117),

     2005 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. X-189

     (nuo 2005 m. liepos  1 d.)

     (Žin., 2005, Nr. 67-2401) ir

     2006 m. balandžio 25 d. įstatymo Nr. X-576

     (nuo 2007 m. sausio 1 d.)

     (Žin., 2006, Nr. 53-1929)

     redakcija

  Teisę   įsigyti   vienkartinį  važiavimo  tolimojo  reguliaraus

susisiekimo  autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį

arba   terminuotą   vardinį   važiavimo   vietinio   (miesto   ir

priemiestinio)     reguliaraus    susisiekimo    autobusais    ir

troleibusais,  reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą

su   80   procentų  nuolaida  turi  asmenys,  kuriems  nustatytas

neįgalumo lygis, ar asmenys, pripažinti nedarbingais, ar asmenys,

sukakę  senatvės  pensijos  amžių,  kuriems teisės aktų nustatyta

tvarka  yra  nustatytas  didelių  specialiųjų  poreikių lygis, ar

asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais ar

I  grupės invalidais, į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą

sąrašą  įrašytomis  ligomis  sergantys  asmenys,  kuriems  gydyti

nuolat  reikalinga hemodializė, bei juos lydintys asmenys (vienam

asmeniui - vienas lydintysis); taip pat sukakę 80 metų ir vyresni

asmenys;    Lietuvos    Respublikos   nepriklausomybės   gynėjai,

pripažinti    dalies  darbingais  ar  sukakę  senatvės pensijos

amžių,  kuriems  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  yra  nustatytas

vidutinių  specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 11-13 d.

ir  po  to  vykdytos SSRS agresijos; žuvusių Lietuvos Respublikos

nepriklausomybės  gynėjų  šeimų  nariai,  nukentėję  nuo  1991 m.

sausio  11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo

1940-1990  metų  okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sukakę

70 metų ir vyresni.

  2. Lietuvos Respublikos

     2002 m. lapkri�?io 12 d. įstatymo Nr. IX-1192

     (nuo 2002 m. gruodžio  6 d.)

     (Žin., 2002, Nr. 116-5190),

     2003 m. birželio 24 d. įstatymo Nr. IX-1643

     (nuo 2004 m. sausio  1 d.)

     (Žin., 2003, Nr. 69-3117),

     2005 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. X-189

     (nuo 2005 m. liepos  1 d.)

     (Žin., 2005, Nr. 67-2401) ir

     2006 m. balandžio 25 d. įstatymo Nr. X-576

     (nuo 2007 m. sausio 1 d.)

     (Žin., 2006, Nr. 53-1929)

     redakcija

  Teisę   įsigyti   vienkartinį  važiavimo  tolimojo  reguliaraus

susisiekimo  autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį

arba   terminuotą   vardinį   važiavimo   vietinio   (miesto   ir

priemiestinio)     reguliaraus    susisiekimo    autobusais    ir

troleibusais,  reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą

su 50 procentų nuolaida turi:

  1) asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys, sukakę

senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra

nustatytas  vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenys, iki

2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais;

  2) pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai -  kariai

savanoriai, jaunesni nei 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai;

  3) nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėję asmenys -  politiniai

kaliniai  ir tremtiniai bei buvę getų, koncentracijos ar  kitokio

tipo prievartinių stovyklų kaliniai;

  4) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo

1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos;

  5) asmenys nuo 70 iki 80 metų.

  3. Lietuvos Respublikos

     2002 m. lapkri�?io 12 d. įstatymo Nr. IX-1192

     (nuo 2002 m. gruodžio  6 d.)

     (Žin., 2002, Nr. 116-5190) ir

     2004 m. lapkri�?io 11 d. įstatymo Nr. IX-2581

     (nuo 2005 m. sausio  1 d.)

     (Žin., 2004, Nr. 171-6324)

     redakcija

  Teisę   įsigyti   vienkartinį  važiavimo  tolimojo  reguliaraus

susisiekimo  autobusais bei vienkartinį arba terminuotą važiavimo

keleiviniais  traukiniais  bilietą  su  50 procentų nuolaida turi

aukštųjų  ir  aukštesniųjų  mokyklų dieninių skyrių studentai bei

profesinio    mokymo   įstaigų   dieninių   skyrių   moksleiviai,

važiuojantys nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d.

  4.  Teisė  įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo   reguliaraus

susisiekimo  autobusais,  keleiviniais traukiniais,   reguliaraus

susisiekimo  laivais ir keltais bilietą su 50 procentų   nuolaida

suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų.

  5.  Keleiviui,  vežan�?iam  keletą vaikų iki  7  metų   tolimojo

reguliaraus   susisiekimo   autobusais,  vietinio  (miesto     ir

priemiestinio)    reguliaraus   susisiekimo   autobusais       ir

troleibusais,  keleiviniais traukiniais, reguliaraus  susisiekimo

laivais ir keltais, suteikiama teisė tre�?iajam ir kitiems vaikams

iki  7  metų įgyti vienkartinį važiavimo bilietą su 50   procentų

nuolaida.

  6. Lietuvos Respublikos

     2002 m. lapkri�?io 12 d. įstatymo Nr. IX-1192

     (nuo 2002 m. gruodžio  6 d.)

     (Žin., 2002, Nr. 116-5190) ir

     2003 m. birželio 24 d. įstatymo Nr. IX-1643

     (nuo 2004 m. sausio  1 d.)

     (Žin., 2003, Nr. 69-3117)

     redakcija

  Aukštųjų  ir  aukštesniųjų  mokyklų  dieninių skyrių studentai,

dieninių  bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir

Nacionalinės  Mikalojaus  Konstantino  Čiurlionio  menų  mokyklos

moksleiviai   turi  teisę  įsigyti  važiavimo  vietinio  (miesto)

reguliaraus  susisiekimo  autobusais  ir  troleibusais bilietą su

šiomis nuolaidomis:

     1) 80 procentų - įsigyjantiems terminuotą vardinį  važiavimo

bilietą;

     2)  50  procentų  -  įsigyjantiems  vienkartinį    važiavimo

bilietą.

  7. Lietuvos Respublikos

     2003 m. birželio 24 d. įstatymo Nr. IX-1643

     (nuo 2004 m. sausio  1 d.)

     (Žin., 2003, Nr. 69-3117)

     redakcija

  Nacionalinės  Mikalojaus  Konstantino  Čiurlionio menų mokyklos

moksleiviai,  važiuojantys nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d., turi

teisę   įsigyti   vienkartinį   važiavimo   tolimojo  reguliaraus

susisiekimo  autobusais,  vienkartinį  arba  terminuotą važiavimo

keleiviniais  traukiniais,  vienkartinį  arba  terminuotą vardinį

važiavimo   vietinio   (priemiestinio)   reguliaraus  susisiekimo

autobusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su

50 procentų nuolaida.

  8. Lietuvos Respublikos

     2003 m. birželio 24 d. įstatymo Nr. IX-1643

     (nuo 2004 m. sausio  1 d.)

     (Žin., 2003, Nr. 69-3117)

     redakcija

  Savivaldybės  savo  nustatyta  tvarka  gali  papildomai  leisti

įsigyti   važiavimo   bilietą  su  nuolaida  ir  kitų  kategorijų

asmenims,  taip  pat  įsigyti  važiavimo  bilietą su nuolaida tam

tikromis   savaitės  dienomis  ar  paros  valandomis.  Su  šiomis

lengvatomis  susijusias išlaidas savivaldybės kompensuoja iš savo

biudžeto lėšų.

 

  6 straipsnis. Važiavimo išlaidų kompensavimas moksleiviams,

                vaikų globos įstaigų gyventojams ir studentams

  1. Savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo įstaigos, savo

nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas:

  1)  kaime  gyvenantiems bendrojo lavinimo mokyklų,   profesinio

mokymo  įstaigų  ir papildomo ugdymo įstaigų  moksleiviams,   šių

mokyklų  ar  įstaigų  darbo dienomis važiavusiems į  mokyklą   ar

įstaigą  iki  30  km  ir atgal  moksleivio  pažymėjime   nurodytu

maršrutu   vietinio  (priemiestinio)  reguliaraus     susisiekimo

autobusais,   tolimojo   reguliaraus  susisiekimo     autobusais,

keleiviniais  traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais  ir

keltais;  papildomo  ugdymo  įstaigų  moksleiviams  ši   lengvata

taikoma ir ne darbo dienomis;

  2)  vaikų  globos  namuose, specialiuosiuose vaikų  globos   ir

auklėjimo  namuose gyvenantiems našlai�?iams ir likusiems be  tėvų

globos  vaikams, internatinių bei kitų bendrojo lavinimo  mokyklų

ir   profesinio  mokymo  įstaigų  bendrabu�?iuose     gyvenantiems

moksleiviams,   važiavusiems  moksleivio  pažymėjime     nurodytu

maršrutu   vietinio  (priemiestinio)  reguliaraus     susisiekimo

autobusais,   tolimojo   reguliaraus  susisiekimo     autobusais,

keleiviniais  traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais  ir

keltais.

  2. Neteko galios Lietuvos Respublikos

     2004 m. lapkri�?io 11 d. įstatymu Nr. IX-2581

     (nuo 2005 m. sausio  1 d.)

     (Žin., 2004, Nr. 171-6324)