Ukrainiečių vaikų mokymas ir maitinimas Kauno rajone

Kauno rajono savivaldybė visomis išgalėmis stengiasi padėti nuo karo bėgančioms šeimoms, suteikti ne tik humanitarinę pagalbą, bet ir reikiamą ugdymą vaikams.

Visos Kauno rajono mokyklos yra pasirengusios priimti mokytis Ukrainos vaikus. Jeigu bus poreikis, ir Kauno rajono darželiai pasiruošę priimti pačius mažiausius.

„Vaikai į mokyklas bus paskirstomi pagal gyvenamą vietą, kurioje seniūnijoje gyvens, ten ir galės lankyti mokyklą. Jie bus ugdomi pagal užsieniečių mokymo programą. Patirties šioje srityje jau turime, nes Karmėlavos Balio Buračo gimnazija yra sertifikuota užsieniečių ugdymo mokykla ir ji dalinasi savo patirtimi su kitomis pakaunės ugdymo įstaigomis“, –  teigė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Ukrainiečiai, atvykę į Kauno rajoną, dėl vaikų mokymosi gali kreiptis į artimiausiai gyvenamosios vietos esančią mokyklą ar į Kultūros, švietimo ir sporto skyrių. Mokinių, atvykusių iš Ukrainos, priėmimui mokytis Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, yra sudaryta speciali priėmimo komisija.

Be to, ukrainiečių pabėgėlių vaikai, jei jie pateks į Kauno rajono mokyklas, visi gaus nemokamus pietus. Vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams įstatymu ir Kauno rajono savivaldybės tarybos, mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

„Ukrainiečių šeimoms, kurios bus apgyvendintos Kauno rajono apgyvendinimo centruose, planuojama pristatyti nemokamai karštą maistą ar maisto produktų davinius pagal poreikį į jų apgyvendinimo vietas“, –  aiškino Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už maitinimo organizavimą švietimo įstaigose, Žydra Narbutienė.

Visus ukrainiečių vaikų priėmimo klausimus koordinuojantis asmuo – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui Jolanta Jankauskienė tel. (+370 37) 79 95 55, mob. +370 652 90 379, e-mail: jolanta.jankauskiene@krs.lt.

Psichologinę pagalbą vaikų adaptacijos laikotarpiu teiks mokyklų psichologai ir Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Į Lietuvą iš Ukrainos atvyksta šeimos su vaikais, kuriems reikia mūsų visų palaikymo ir supratimo. Kauno rajonas pasiruošęs dalintis edukacinėmis erdvėmis ir ugdyti ukrainiečių vaikus.

Vaikai priimami į bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Priėmimą koordinuoja tuo tikslu sudaryta speciali komisija.

Kontaktinis asmuo Jolanta Jankauskienė el. paštas jolanta.jankauskiene@krs.lt, tel. +370 652 90379

Families with children from Ukraine are coming to Lithuania. They need our support and understanding. Kaunas district is ready to share educational spaces and educate Ukrainian children.

Children are admitted to secondary and pre-school educational institutions. Admission is coordinated by a special commission set up for that purpose.

Contact person Jolanta Jankauskiene e-mail jolanta.jankauskiene@krs.lt , tel. +370 652 90379.

В Литву з Украiни прибувають  сiм'ї з дiтьми, яким потрiбна нашi пiдтримка та розумiння. Kаунаський район готовий подiлитися едукацiйними примiщеннями та навчанням українських дiтей.

Дiти приймаються у дошкiльнi та загальнi навчальнi заклади. Приймання координує для тiєї цiлi органiзована спецiaльна комiсiя. 

Контактна особа Йоланта Янкаускєнє  електронна пошта jolanta.jankauskiene@krs.lt, тел. +370 652 90379