Administracinė informacija

Darbo skelbimai

 

KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGAS

 

Skelbimo Nr.: 54894

Skelbimo data: 2023-02-02

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Viešojo valdymo agentūra

Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 13,00

Pareigybės aprašymas:

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

 1. finansų valdymas.
 2. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Kauno rajono savivaldybės administracijos ir SBĮ Kontrolės ir audito tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymas.
 2. Išankstinės ir einamosios finansų kontrolės vykdymas.

 

IV SKYRIUS FUNKCIJOS

 1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
 7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
 8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 11. Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas programų sąmatas vykdo Savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos pajamų ir išlaidų operacijų, išreikštų pinigais, registravimą apskaitos registruose, teikia nustatytos formos ataskaitas ketvirčiui pasibaigus.
 12. Dalyvauja sudarant biudžeto programų sąmatų projektus..
 13. Teikia finansinių ataskaitų rinkinio duomenis į VSAKIS ir atlieka subjektų tarpusavio derinimo operacijas..
 14. Dokumentų valdymo sistemoje atlieka teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų derinimus..
 15. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje..
 16. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų skyriaus vedėją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais..

 

V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – finansai (arba);

arba:

23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.4. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

23.5. darbo patirtis srityje – 3 metai;

 

VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

24.2. organizuotumas - 4 lygis;

24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

24.5. komunikacija - 4 lygis.

 1. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1. strateginis požiūris - 2 lygis;

25.2. veiklos valdymas - 3 lygis;

25.3. lyderystė - 3 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

27.1. finansų valdymas ir apskaita - 4 lygis.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė

Telefonas: +37052196826; +37067286218

El.paštas: meile.vitkauskaite@vva.gov.lt

Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki vasario 17 d. el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).


KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

 

Skelbimo Nr.: 54844

Skelbimo data: 2023-01-26

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Viešojo valdymo agentūra

Pareigos: Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 11,00

Pareigybės aprašymas:

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomų statybos darbų priežiūra ir kontrolė.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomų statybos darbų planavimas, organizavimas ir koordinavimas.

IV SKYRIUS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 3. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 4. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 15. Inicijuoja projektavimo, statybos ar remonto darbų viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas, sąmatas..
 16. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja baigto statyti ar suremontuoto statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūras..
 17. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje..
 18. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais..

V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

arba:

25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.4. darbo patirties sritis – statybos inžinerijos patirtis;

25.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

 1. Transporto priemonių pažymėjimai:

26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1. komunikacija - 3 lygis;

27.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

27.4. organizuotumas - 3 lygis;

27.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė

Telefonas: +37052196830; +37067286453

El.paštas: grazina.cekolyte@vva.gov.lt

Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki vasario 9 d. el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGAS

 

Socialinės skyriaus vyriausiųjų specialistų darbo vieta Vilkijos apylinkių seniūnijoje.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimą, teikimą, neįgaliųjų integraciją ir kitus teisės aktus, reikalingus šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

1.3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu, gebėti naudotis Socialinės paramos šeimai informacine sistema „SPIS“ (toliau – SPIS), Socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“ (toliau – Parama), dokumentų valdymo sistema.

Darbo pobūdis:

 1. Informuoja ir konsultuoja asmenis išmokų ir socialinių paslaugų skyrimo klausimais.
 2. Priima asmens prašymus ir perduoda Savivaldybės administracijos atsakingiems specialistams pagal vykdomas funkcijas dėl:

2.1. vienkartinių ir periodinių išmokų, užtikrinančių finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius, ir vaikams, netekusiems tėvų globos, skyrimo ir mokėjimo;

2.2. socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, užtikrinančių finansinę paramą nepasiturintiems gyventojams, skyrimo ir mokėjimo;

2.3. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo ir mokėjimo;

2.4. pagalbos priemonių (užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, socialinių paslaugų, būsto pritaikymo neįgaliesiems ir kt.) asmeniui, šeimai ar bendruomenei teikimo;

2.5. vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu.

 1. Tikrina seniūnijos gyventojų, pageidaujančių gauti ar gaunančių socialinę paramą gyvenimo ir buities sąlygas, pateiktų dokumentų pagrįstumą, teikia siūlymus dėl paramos teikimo, sustabdymo ar nutraukimo.
 2. Pildo ir tvarko piniginės socialinės paramos ir kitų socialinių išmokų gavėjų bylas seniūnijoje, kitą su išmokomis susijusią dokumentaciją, kompiuterinę apskaitą.
 3. Suveda bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens duomenis į Paramą ir SPIS, tikrina, ar asmuo negauna išmokų kitoje Lietuvos Respublikos savivaldybėje.
 4. Renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Užimtumo tarnybos ir kitose duomenų bazėse, siekiant nustatyti pareiškėjų teisę į išmokas.
 5. Parengia pažymas, sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitų socialinių išmokų skyrimo.
 6. Sudaro materialinio nepritekliaus mažinimo programos gavėjų sąrašus, juos pristato šios programos koordinatoriui Kauno rajone bei organizuoja paramos dalinimą.
 7. Sudaro seniūnijos gyventojų sąrašus gauti velykinius ir kalėdinius maisto krepšelius.
 8. Organizuoja socialinę paramą mokiniams, gyvenantiems nepasiturinčiose šeimose.
 9. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia atsakymus į gyventojų, įstaigų, organizacijų paklausimus, prašymus ar skundus.
 10. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 11. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.
 12. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti skyriaus strateginius tikslus.

Pareiginės algos koeficientas – 9,0.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu margarita.vensloviene@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 614 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt


KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYR. SPECIALISTO PAREIGAS

 

Skelbimo nr.: 85267

Skelbimo data: 2023-01-13

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareiginės algos koeficientas: 10.00

Darbo vieta (miestas): Kaunas

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017-03-08 įsakymu Nr. ĮS-403

(2023-01-10 įsakymo Nr. ĮS-71 redakcija)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS PAREIGYBĖ

 1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą.
 4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją darbe taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;

5.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

5.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu, „Microsoft Office“ programų paketu.

 

III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus, pirkimo procedūras, atlikdamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimus;

6.2. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje talpina techninių specifikacijų projektus;

6.3. pagal Savivaldybės administracijos padalinio pateiktą raštišką informaciją nurodo atitinkamo prekių, paslaugų, darbų pirkimo vertės ribą, galimą pirkimo būdą;

6.4. užtikrina, kad atlikti pirkimai būtų įrašyti į Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų žurnalą;

6.5. tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų ir pateiktų pirkimų techninių specifikacijų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir teikia siūlymus jiems pataisyti;

6.6. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimų technines specifikacijas;

6.7. teikia Nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai nustatyta tvarka parengtus pirkimo dokumentų projektus;

6.8. tiekėjų prašymu raštu paaiškina jiems pirkimo procedūras ir dokumentus;

6.9. nagrinėja gautus tiekėjų pasiūlymus ir teikia išvadas Nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai;

6.10. informuoja Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą, rezultatus;

6.11. parengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai (išskyrus pirkimus, atliktus taikant mažos vertės pirkimų būdą) ir, jei reikia, – skelbimą apie sutarties sudarymą;

6.12. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir per 15 dienų nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos šią informaciją pateikia Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui;

6.13. teikia informaciją Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui apie vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų rezultatus, eigą;

6.14. rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijos vadovams;

6.15. kaupia ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos atliktus arba nutrauktus, pasibaigusius viešuosius pirkimus;

6.16. registruoja, tvarko viešųjų pirkimų veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta tvarka;

6.17. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos posėdžius, juos protokoluoja;

6.18. dalyvauja ruošiant sutarčių projektus, sudaromus tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir viešojo pirkimo konkurso laimėtojo (įmonės, įstaigos ar organizacijos);

6.19. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.20. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti padalinio strateginius tikslus;

6.21. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.

 

IV SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

 1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

7.1. už šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;

7.2. už savo veiklą arba neveikimą, gyventojams, Savivaldybei ar Valstybei padarytą žalą.

___________________________

Vertinimo metodai: Interviu.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Greta Ignatavičienė

Telefonas: +37067211307

El. paštas: greta.ignataviciene@krs.lt

Skelbimas publikuojamas iki: 2023-01-27


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti inžinerinės srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Gebėti taikyti Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymus bei kitus vykdomas funkcijas reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus.
 3. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 4. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu.
 6. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

 1. Sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą rengiant kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros planus, transporto sistemos tobulinimo planus ir teikia Skyriaus vedėjui konkrečius pasiūlymus šiems planams įgyvendinti.
 2. Sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą kelių bei gatvių statybos, rekonstrukcijos techniniams projektams parengti.
 3. Renka ir apdoroja informaciją, reikalingą kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti.
 4. Sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą ruošiant sutarčių projektus dėl kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų pirkimo, techninių projektų parengimo, jų ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo bei dalyvauja priimant šiuos atliktus darbus ar paslaugas.
 5. Renka informaciją ir dokumentus apie vykdomų kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų kokybę, atlikimo terminus, lėšų panaudojimą bei atitikimą projektinei dokumentacijai, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui.
 6. Renka duomenis ir informaciją, reikalingą rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektams kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų klausimais.
 7. Peržiūri kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros suvestinius statybos kainos skaičiavimus.
 8. Renka duomenis ir informaciją išvadoms dėl prisijungimo sąlygų prie vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklo.
 9. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į paklausimus, prašymus ar skundus.
 10. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 11. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.
 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Pareiginės algos koeficientas – 9,0.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: gita.kaminskiene@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 612 56159, el. p. gita.kaminskiene @krs.lt


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS DARBUOTOJO (KALBOS TVARKYTOJO) PAREIGAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);

arba:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. darbo patirtis – lietuvių kalbos tvarkybos srityje;
 3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Darbo pobūdis:

 1. Redaguoti Kauno rajono savivaldybėje rengiamų dokumentų projektus, padėti dokumentų rengėjams parengti dokumentą pagal administracinės kalbos ir raštvedybos reikalavimus.
 2. Stebėti, kaip Kauno rajone vykdomas valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai, kiti valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojantys teisės aktai, vykdomi specialūs Kalbos inspekcijos nurodymai.
 3. Prižiūrėti, ar Kauno rajono savivaldybės seniūnijos, įmonės, organizacijos tvarko savo dokumentus taisyklinga valstybine kalba.
 4. Tikrinti Kauno rajono švietimo įstaigų, kitų įmonių, organizacijų interneto svetaines, kitą viešai skelbiamą informaciją, perspėti dėl kalbos klaidų.
 5. Skelbti kalbos patarimus Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje.

Pareiginės algos koeficientas – 8,0.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: raminta.grebliauskiene@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 679 17 663


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pastatų ir statinių technine priežiūra, pastatų ir žemės įteisinimu, elektros įrengimų eksploatacijos sąlygomis, šiluminių mazgų, katilinių eksploatavimu ir sauga.
 3. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu.
 5. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

 1. Organizuoja Skyriaus balanse esančių patalpų, pastatų lauko ir vidaus inžinerinių tinklų, komunikacijų priežiūrą ir eksploataciją, atsako už jų būklę.
 2. Organizuoja ir vykdo Skyriui priklausančių statinių vidaus šildymo sistemų ir šilumos punktų periodines arba dalines bei sezonines apžiūras.
 3. Prižiūri pastatų vidaus šildymo sistemų ir šilumos punktų techninę būklę.
 4. Prižiūri Skyriui priklausančių objektų elektros matavimo prietaisų eksploataciją, elektros prietaisų parodymų duomenis ir elektros instaliacijos techninę būklę.
 5. Tvarko katilinių apskaitą, rūpinasi automatikos ir įrengimų priežiūra, organizuoja katilinių darbą.

6.6. rūpinasi šiluminių punktų, šildymo sistemų paruošimu šildymo sezonui;

 1. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 2. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.
 3. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Pareiginės algos koeficientas – 8,9.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: jonas.petkevicius@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 685 82099, el. p. jonas.petkevicius@krs.lt