Administracinė informacija

Darbo skelbimai

 

KONKURSAS Į VŠĮ GARLIAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 79611

Skelbimo data: 2022-05-16

Skelbimas galioja iki: 2022-05-30

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius

Pareiginės alga (neatskaičius mokesčių): 3,743.00

Darbo vieta (miestas): Garliava

Informacija apie įstaigą:

Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:
Indrė Stankienė, Personalo skyriaus vyr. specialistė
Tel.: 8 674 58 329, (8 37) 30 55 09
El. paštas: indre.stankiene@krs.lt

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės mero
2022 m. gegužės 6 d. potvarkiu Nr. MP-21

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GARLIAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga) direktorius yra Įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Įstaigos lėšų.
2. Įstaigos direktorių priima, atleidžia ir įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Kauno rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

3. Įstaigos direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, įgyvendinti pagrindinius Įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų Įstaigai patikėto turto panaudojimą, saugumą, užtikrinti šios Įstaigos veiklos strategijos ir veiklos plano vykdymą bei veikti viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis.

III. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
4.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
4.2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

5. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
5.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
5.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.


V. ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

6. Įstaigos direktorius vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės institucijų sprendimų sveikatos priežiūros klausimais įgyvendinimą;
6.2. atstovauja Įstaigai bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios institucijomis pats ar įgaliojęs kitą Įstaigos darbuotoją;
6.3. rengia ir vykdo Įstaigos veiklos strategijas ir metinius planus, rengia ir teikia steigėjui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;
6.4. atidaro ir uždaro Įstaigos sąskaitas bankuose;
6.5. užtikrina Įstaigos turto racionalų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
6.6. Įstaigos vardu sudaro sandorius, pasirašo finansinius dokumentus, pavedimus, nustato veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikti ir sudaryti sandorius Įstaigos vardu turi teisę kiti Įstaigos darbuotojai, suteikia jiems įgaliojimus;
6.7. užtikrina Įstaigos dokumentų valdymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą bei kitos informacijos apie Įstaigą saugojimą;
6.8. organizuoja Įstaigos padalinių ir filialų vadovų priėmimo į darbą viešą konkursą, tvirtina konkurso nuostatus;
6.9. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Įstaigos darbuotojus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Įstaigos darbuotojų darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
6.10. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
6.11. organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją;
6.12. užtikrina Įstaigos vidaus ir finansinės kontrolės įgyvendinimą;
6.13. atlieka kitus veiksmus, kuriuos atlikti Įstaigos direktorių įpareigoja teisės aktai ir Įstaigos įstatai.

VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

7. Įstaigos direktorius atsako už:
7.1. Įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo, prieinamumo bei priimtinumo užtikrinimą bei už tinkamai organizuotą Įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
7.2. administracinę Įstaigos veiklą, personalo parinkimą bei jo kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms;
7.3. ūkinę Įstaigos veiklą, lėšų naudojimą pagal paskirtį, atsako už atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo institucijomis, darbų, paslaugų ir prekių tiekėjais;
7.4. materialinės bazės kūrimą ir racionalų savivaldybės perduoto bei Įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
7.5. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos organizavimą įstaigoje, elektros įrenginius aptarnaujančio personalo parinkimą;
7.6. Įstaigos dokumentų saugojimą ir tvarkymą, statistinių ataskaitų, finansinių ir kitų dokumentų teisingumą;
7.7. teisės aktuose, Įstaigos įstatuose bei šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už savo veiklą ar neveikimą, pacientams, Savivaldybei ar Valstybei padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Įstaigos direktorius yra tiesiogiai pavaldus Kauno rajono savivaldybės merui, atskaitingas Kauno rajono savivaldybės merui ir Kauno rajono savivaldybės tarybai.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Dokumentai priimami iki gegužės 30 d.


ATRANKA Į BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 10838

Skelbimo data: 2022-05-16

Skelbimas galioja iki: 2022-05-23

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareiginės algos koeficientas: 8.40

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,520.40

Darbo vieta (miestas): Kaunas

Informacija apie įstaigą:

Pareigybės aprašymas:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

 1. Finansų valdymas.

III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Buhalterinės apskaitos tvarkymas.

IV SKYRIUS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
 5. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
 7. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
 8. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
 10. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
 11. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 13. Apskaičiuoja Savivaldybės vadovybės, SBĮ Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Europos Sąjungos projektų darbo užmokestį, atlieka su jais susijusius mokėjimo pavedimus.
 14. Apskaičiuoja Tarybos nariams darbo užmokestį už faktiškai išdirbtą laiką Tarybos, Tarybos kolegijos, frakcijų, komitetų, komisijų ir fondų posėdžiuose, priima išlaidų, skirtų prekėms ir paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla, deklaracijas.
 15. Teikia informaciją, reikalingą duomenų pateikimui ir derinimui Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
 16. Dokumentų valdymo sistemoje (DVS) atlieka teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų derinimus, atlieka su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 17. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 18. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais..

V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – finansai (arba);

arba:

23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.4. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

23.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

24.2. organizuotumas - 3 lygis;

24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

24.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

24.5. komunikacija - 3 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

26.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis;

26.2. dokumentų valdymas - 3 lygis.

Vertinimo metodai: Inverviu

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Indrė Stankienė

Telefonas:

867458329

El. paštas:

indre.stankiene@krs.lt

Adresas:

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Skelbimas publikuojamas iki:

2022-05-23

 


KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

 

Skelbimo Nr.: 51411

Skelbimo data: 2022-05-02

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 9,40

Pareigybės aprašymas:

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Žemės valdos projektų tikrinimas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Žemės valdos projektų rengimas ir tvirtinimas.

IV SKYRIUS FUNKCIJOS

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 2. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 3. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 4. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 6. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 7. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 9. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimo, priima sprendimus dėl jų rengimo, tvirtinimo, derina sprendimus, išduoda rengimo reikalavimus.
 10. Nagrinėja ir rengia tarybos sprendimų projektus dėl žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams, organizuoja jų suformavimą ir įteisinimą panaudai.
 11. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų ir veikloje.
 12. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.

V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.4. darbo patirties sritis – žemėtvarkos patirtis;

19.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

20.2. organizuotumas - 3 lygis;

20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

20.5. komunikacija - 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

21.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Asta Stasiulionienė

Telefonas: +37052718905; +370 672 85439

El.paštas: asta.stasiulioniene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki gegužės 16 d. el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).


KONKURSAS KAUNO R. MASTAIČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

 Kauno rajono savivaldybės meras skelbia konkursą Kauno r. Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ­13,75–13,88.

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 5. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Kauno r. Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 Pretendentas dokumentus turi pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojai (ugdymui) Jolantai Jankauskienei (203 kab., Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas) tiesiogiai, elektroniniu paštu (jolanta.jankauskiene@krs.lt ) arba registruotu laišku iki  2022 m. birželio 8 d. 16.00 val.

Telefonas pasiteiravimui – 8 652 90379, (8 37) 799 555.

 Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. balandžio 8 d.                                 

Pretendentų atrankos data – 2022 m. birželio 21 d.

 Kita informacija.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/vadovu-ir-pedagogu-vertinimas/pretendentu-kompetenciju-vertinimas).


Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus narys (-ė)

Pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriaus narius atrankos tikslas:
atrinkti tinkamiausią pretendentą, siekiantį tapti Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – LAGK) Kauno apygardos skyriaus nariu, kuris profesionaliai atliktų Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme (toliau – LR IAGNTĮ) nustatytas funkcijas. Atrinkto pretendento kandidatūrą teisingumo ministras teiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

LAGK nariams keliami reikalavimai, nurodyti LR IAGNTĮ 3 straipsnio 1 dalyje:

- turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
- turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą;
- nebūti įstatymų nustatyta tvarka pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turėti neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.


Asmenys, ketinantys dalyvauti atrankoje, Teisingumo ministerijai privalo pateikti:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame turi būti nurodyta LAGK teritorinis padalinys, į kurio narius pretenduojama, taip pat turi būti nurodyti kontaktai (elektroninio pašto adresas ir telefono numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;
2. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą, pasirašytą pretendento;
4. motyvacinį laišką;
5. aukštąjį teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6. informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pretendentas nėra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo arba teistumas išnykęs ar panaikintas.

Dokumentų pateikimo būdai:

- pateikti asmeniškai Teisingumo ministerijai adresu: Gedimino pr. 30, Vilnius, 101 kab. (prieš atvykstant skambinti tel. Nr. 8 600 41 146);
- siųsti registruotu laišku (Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius);
- siųsti elektroniniu paštu rastine@tm.lt.  

Dokumentų pateikimo terminas: nuo 2022 m. kovo 25 d. iki 2022 m. balandžio 7 d. (įskaitytinai).

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Teisingumo ministerijos Veiklos valdymo skyriaus patarėją Ritą Kamarauskienę (tel. Nr. 8 600 41 146, el. p. rita.kamarauskiene@tm.lt).

Teisės aktai, reglamentuojantys LAGK veiklą, jos narių statusą ir darbo apmokėjimo tvarką bei atrankos tvarką:

- Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas;
- pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos narius atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1R-51 „Dėl Pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1R-371 „Dėl Pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos ar jos teritorinių padalinių narius atrankos komisijos sudarymo“.

Atrankos būdas: atranką vykdys Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu sudaryta Pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos ar jos teritorinių padalinių narius atrankos komisija. Pretendentai, atitinkantys LR IAGNTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, bus kviečiami į atrankos komisijos posėdį, kuriame vyks atrankos pokalbis.


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIAUS VYR. SPECIALISTO PAREIGAS

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį inžinerinį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti darbo patirties kelių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros srityje;
 3. mokėti rengti projektavimo užduotis, rangos darbų pirkimo dokumentus;
 4. turėti darbo patirties organizuojant bei kontroliuojant kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbus;
 5. gebėti taikyti Statybos, Kelių, Kelių priežiūros ir plėtros, Viešųjų pirkimų įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus vykdomas funkcijas reglamentuojančius teisės aktus;
 6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu, „Microsoft Office“ programų paketu;
 8. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

Organizuoti bei kontroliuoti Kauno rajono savivaldybės kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbus, įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų fondų lėšomis finansuojamus investicinius projektus susisiekimo infrastruktūros srityje.

Veiklos sritis – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų susisiekimo infrastruktūros srityje valdymas.

Pareiginės algos koeficientas – 10.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: gita.kaminskiene@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama el. p. gita.kaminskiene@krs.lt , tel. nr. 8 612 561 59.


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA IEŠKO VALYTOJŲ

Darbo pobūdis:

Savivaldybės administracinių ir pagalbinių patalpų valymas, švaros ir tvarkos palaikymas.

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti pagrindinį išsilavinimą;
 • išmanyti naudojamų valymo priemonių sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles;
 • žinoti sanitarijos reikalavimus, valymo įrenginių paskirtį ir eksploatacijos reikalavimus;
 • gebėti naudotis grindų plovimo įrenginiais.

Darbo grafikas:

Pirmadienis-Penktadienis, 8 val. per dieną (40 val. per savaitę).

Pareiginės alga – minimalus darbo užmokestis.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: agne.sluoksnaitiene @krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama el. p. agne.sluoksnaitiene@krs.lt , tel. nr. 8 650 27 811.

 


SBĮ Kauno rajono vaiko gerovės centras „Gynia“, vykdantis globos centro funkcijas, nuolatiniam darbui ieško Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoto asmens, kuris organizuotų mokymus pagal GIMK programą bei atliktų pasirengimo globoti vaikus vertinimą.

Daugiau informacijos teirautis tel. +370687772293, e. p. direktore@gynia.lt