Administracinė informacija

Nuostatai

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-255

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiklos tikslus, uždavinius, struktūrą, funkcijas, struktūrinių padalinių ir filialų (struktūrinių teritorinių padalinių) – seniūnijų (toliau kartu – Administracijos struktūriniai padaliniai) darbo kontrolę ir atsakomybę.
 2. Administracija yra Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Administracijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 3. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Biudžetinių įstaigų įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.
 4. Administracijos steigėja yra Kauno rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba, kurios kompetenciją, veiklos tvarką ir formas reglamentuoja Vietos savivaldos įstatymas, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas ir kiti teisės aktai.
 5. Administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.
 6. Administracijos vadovas yra Administracijos direktorius, pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.
 7. Administracija turi juridinio asmens statusą. Ji turi sąskaitų bankuose ir herbinį antspaudą su pavadinimu „Kauno rajono savivaldybės administracija“ ir Savivaldybės herbu. Už antspaudo naudojimą ir saugojimą atsakingas Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
 8. Administracijos įgaliojimai, išskyrus Administracijos direktorių ir Administracijos direktoriaus pavaduotoją, nėra susiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.
 9. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, Savivaldybės tarybos nariais.
 10. Administracijos veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo principais.
 11. Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 12. Administracija yra paramos gavėja.
 13. Administracijos buveinės adresas – Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas. Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20, juridinio asmens kodas 188756386.

II ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Administracijos veikla skirta įstatymams, vietos savivaldos institucijų sprendimams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Savivaldybėje ir atliekant Administracijos vidaus administravimą.
 2. Administracijos veiklos tikslai – įgyvendinti teisės aktų jai nustatytas funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas, Savivaldybės teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, efektyviai tenkinti Savivaldybės bendruomenės interesus.
 3. Administracijos veiklos uždaviniai, siekiant iškeltų tikslų, yra užtikrinti:

16.1. gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus; 

16.2. Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;

16.3. Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus;

16.4. veiklos skaidrumą;

16.5. bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą;

16.6. viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;

16.7. Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;

16.8. žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

 1. Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

17.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

17.2. įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;

17.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

17.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

17.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organuose;

17.6. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

17.7. atlieka sekretoriato (jei jis sudaromas), mero, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

17.8. atlieka kitas įstatymais, teisės aktais ir Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas funkcijas.

 

III ADMINISTRACIJOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

 1. Administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba:

18.1. tvirtina ir keičia Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą;

18.2. Administracijos direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia didžiausią leistiną Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijoje;

18.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją, nustato jų darbo užmokestį, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

18.4. skiria tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui už tarnybinius nusižengimus;

18.5. priima sprendimą dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo;

18.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose Nuostatuose savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priskirtus klausimus.

 

IV ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

19.1. gauti iš visų Savivaldybės institucijų ir kitų įstaigų ir organizacijų, kurių savininkė yra Savivaldybė, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių informaciją ir pasiūlymus Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;

19.2. pagal savo kompetenciją tikrinti, kaip Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus, taip pat Savivaldybės institucijų teisės aktus, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;

19.3. Savivaldybės sprendžiamoms problemoms nagrinėti sudaryti komisijas, darbo grupes;

19.4. pagal savo kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

19.5. Administracija turi ir kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Savivaldybės tarybos sprendimų jai suteiktas teises.

 1. Administracija privalo:

20.1. organizuoti Administracijai teisės aktais pavestų funkcijų įgyvendinimą;

20.2. įgyvendinti pavestus įsipareigojimus vietos bendruomenei ir veikti jos interesais;

20.3. teisės aktų nustatyta tvarka administruoti viešųjų paslaugų teikimą.

 

V ADMINISTRACIJOS VALDYMO ORGANAI

 

 1. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas.
 2. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.
 3. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.
 4. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas Savivaldybės mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose.
 5. Administracijos direktorius veiklą organizuoja ir veikia Administracijos vardu, vadovaudamasis šias Nuostatais, pareigybės aprašymu, Savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.
 6. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka Administracijos direktoriaus pavedimus, Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka atlieka Administracijos direktoriaus pareigas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
 7. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Administracijos direktoriui, o prireikus – ir Savivaldybės tarybai.
 8. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui skiria Savivaldybės taryba. Atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą ar tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo tarnybinius nusižengimus ar apie Savivaldybės tarybos pateiktus nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriumi motyvus.
 9. Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės taryba.
 10. Administracijos direktorius:

30.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

30.2. tiesiogiai įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms – ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – Savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

30.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą administracijoje;

30.4. paskirsto administracijos darbą kuruoti Savivaldybės administracijos padalinius ir nepriskirtus padaliniams specialistus tarp Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų;

30.5. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Administracijai;

30.6. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;

30.7. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

30.8. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

30.9. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

30.10. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui;

30.11. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

30.12. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

30.13. tvirtina Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus;

30.14. atstovauja ar įgalioja kitus asmenis atstovauti Administracijai teismuose, valstybės institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

30.15. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

30.16. teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

30.17. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

30.18. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

30.19. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;

30.20. rengia Administracijos padalinių vadovų pasitarimus;

30.21. sudaro laikinąsias ar nuolatines darbo grupes, komisijas įstatymams, Vyriausybės nutarimams, Savivaldybės tarybos sprendimams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti;

30.22. pasirašo sutartis pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarką;

30.23. patikėjimo teise valdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas akcinėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse;

30.24. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais jam pavestas funkcijas.

 1. Administracijos direktorius koordinuoja Administracijos struktūrinių padalinių veiklą per skyrių vedėjus ir seniūnus, o savivaldybei pavaldžių įstaigų – per šių įstaigų vadovus ir skyrių, kuruojančių tas įstaigas, vedėjus.

 

VI ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. Administracijos struktūrinių padalinių veiklą reguliuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti struktūrinių padalinių ir seniūnijų nuostatai, Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.
 2. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atskaitingi Administracijos direktoriui arba Administracijos direktoriaus pavaduotojui, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikti vykdomosios institucijos įgaliojimai ar / ir Administracijos direktorius pavedė vykdyti tam tikras jam įstatymų priskirtas ir Savivaldybės tarybos perduotas funkcijas.
 3. Administracijos skyriai privalo palaikyti tarpusavio ryšius taip, kad galėtų objektyviai vykdyti savo funkcijas.
 4. Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Kauno rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, taip pat šiais Nuostatais.
 5. Administracijos veiklos klausimai aptariami Administracijos struktūrinių padalinių vadovų ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pasitarimuose. Pasitarimų metu Administracijos struktūrinių padalinių vadovai aptaria aktualiausius klausimus ir problemas.
 6. Administracija pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
 7. Administracijos direktoriui negalint eiti pareigų (komandiruočių, nedarbingumo, atostogų laikotarpiu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių) mero potvarkiu skiriamas Administracijos direktoriaus pavaduotojas atlikti Administracijos direktoriaus pareigas.
 8. Administracijos struktūrinių padalinių vadovus jų atostogų, komandiruočių, ligos metu ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų, pavaduoja Administracijos struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas ar kitas valstybės tarnautojas, kuriam pavesta pavaduoti.

 

VII ADMINISTRACIJOS TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

 

 1. Administracija jai priskirtą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo ir naudoja patikėjimo teise Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei kitų įstatymų ar Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Administracijos lėšų šaltiniai:

41.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;

41.2. valstybės biudžeto lėšos.

41.3. Europos Sąjungos biudžeto lėšos;

41.4. lėšos, gautos kaip parama;                     

41.5. gautos pajamos ir kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Administracija skirtas lėšas naudoja teisės aktų nustatyta tvarka jos veiklai vykdyti.
 2. Administracija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

 

VIII ADMINISTRACIJOS FINANSINĖ IR VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Administracijos veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius.
 2. Meras kontroliuoja ir prižiūri, kaip Administracijos direktorius įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei Savivaldybės tarybos sprendimus.
 3. Administracijos struktūrinio padalinio veiklą organizuoja, kontroliuoja ir už ją atsako padalinio vadovas. Jis pagal savo kompetenciją Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą.
 4. Administracijos vidaus auditą atlieka Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius, vadovaudamasis teisės aktais, Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus veiklos planu ir Administracijos direktoriaus pavedimais.
 5. Administracijos finansinės veiklos auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Administracijos direktorius valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijų reikalavimu privalo pateikti jiems Administracijos dokumentus bei informaciją.
 7. Savivaldybės taryba gali sustabdyti ar panaikinti Administracijos direktoriaus teisės aktus, kuriais įgyvendinami Savivaldybės tarybos sprendimai.
 8. Savivaldybės institucijų priimti administraciniai aktai pagal kompetenciją gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

IX ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

 

 1. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius tarybos sprendime nurodytu laiku ir dalyvaujant Savivaldybės merui turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui.
 2. Perduodant reikalus turi būti surašomas Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą bei pareigybes (etatus), Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymas, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklė, Savivaldybės turto apyrašas, archyvo būklė bei kita būtina informacija.
 3. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo. Aktą tvirtina Savivaldybės meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
 4. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas lieka Savivaldybės merui, kitas – reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.
 5. Administracijos struktūrinių padalinių reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja padalinių nuostatai ir kiti teisės aktai.
 6. Administracijos tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

 

X BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Administracijos nuostatus tvirtina, keičia, pripažįsta netekusiais galios Savivaldybės taryba.
 2. Patvirtinti nuostatai, jų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Šių Nuostatų reikalavimų vykdymą užtikrina Administracijos direktorius.
 4. Šiuose Nuostatuose neaptarti Administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 5. Jei pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys Administracijos veiklą, ir jei aukštesnės galios teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip, nei šie Nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.
 6. Informacija apie Administracijos veiklą, kurią, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, pateikiama interneto svetainėje www.krs.lt.
 7. Administracija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.