Administracinė informacija

Nuostatai

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-469

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiklos tikslus, uždavinius, struktūrą, funkcijas, struktūrinių padalinių ir filialų (struktūrinių teritorinių padalinių) – seniūnijų (toliau – ir Administracijos padaliniai) darbo kontrolę ir atsakomybę.
2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Kauno rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, mero potvarkiais, Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Tarybos veiklos reglamentas), taip pat Nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Administracijos santykiai su valstybinėmis institucijomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
4. Administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su pavadinimu „Kauno rajono savivaldybės administracija“ ir Savivaldybės herbu. Už antspaudo naudojimą ir saugojimą atsakingas Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Administracijos antspaudas dedamas ant Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų dokumentų, sutarčių ir kitų dokumentų, kurie Administracijos vardu pasirašyti Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų ar kitų įgaliotų asmenų.
5. Administracijos savininkė yra Kauno rajono savivaldybė. Savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Taryba, kurios kompetenciją, veiklos tvarką ir formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Tarybos veiklos reglamentas, kiti teisės aktai.
6. Administracijos buveinės adresas – Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas. Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20, juridinio asmens kodas 188756386. Administracija yra paramos gavėja.
7. Administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Tarybos sprendimu.


II.  ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Kauno rajono savivaldybėje ir atliekant Kauno rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.
9. Administracijos veiklos tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.
10. Administracijos veiklos uždaviniai iškeltiems tikslams pasiekti yra užtikrinti:
10.1. Gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus;
10.2. Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;
10.3. Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus;
10.4. Veiklos skaidrumą;
10.5. Bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą;
10.6. Viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;
10.7. Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;
10.8. Žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

III.  ADMINISTRACIJOS VALDYMAS IR STRUKTŪRA

11. Administracija yra Savivaldybės įstaiga, kurią sudaro Administracijos struktūriniai padaliniai, tarnybos, filialai (struktūriniai teritoriniai padaliniai) – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
12. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną Administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia Taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius.
13. Administracijos direktorius yra Administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus Tarybai, atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės merui.
14. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymuose. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
15. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) (jeigu ši (-ios) pareigybė (-ės)        steigiama (-os) į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
16. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (-ams) už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (-ų) tarnybinius nusižengimus.
17. Administracijos direktorių ir direktoriaus pavaduotojus, vadovaudamasis Tarybos veiklos reglamentu, leidžia kasmetinių ir tikslinių atostogų, taip pat komandiruoja Lietuvoje ir į užsienį meras. Administracijos direktoriaus pareigas, kai jo nėra, eina mero paskirtas Administracijos direktoriaus pavaduotojas.
18. Administracijos direktoriaus kompetenciją nustato įstatymai, Nuostatai ir pareigybės aprašymas.
19. Administracijos direktorius:
19.1. Tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
19.2. Tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais Savivaldybės gyventojams ir kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
19.3. Organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;
19.4. Administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;
19.5. Tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;
19.6. Įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir kitus Administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
19.7. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
19.8. Organizuoja Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
19.9. Tarybos veiklos Reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir merui;
19.10.  Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
19.11.  Teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;
19.12.  Tarybos pavedimu tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus specialiuosius planus;
19.13.  Užtikrina, kad Administracijos parengta ataskaita apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą Tarybai būtų pateikiama iki kiekvienų metų birželio 1 dienos;
19.14.  Užtikrina, kad Administracijos parengta metinė Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita būtų pateikta Tarybai iki kiekvienų metų birželio 15 dienos;
19.15.  Užtikrina, kad būtų atliekama finansų kontrolė.
19.16.  Tarybos nustatyta tvarka Savivaldybės vardu pasirašo sutartis.
20. Administracijai teismuose atstovauja Administracijos direktorius arba Administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
21. Administracijos padaliniai turi dokumentų blankus ir jeigu tai numatyta padalinių nuostatuose – antspaudą su savo pavadinimu.
22. Administracijos padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, struktūrą ir darbo organizavimą reglamentuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti Administracijos padalinių nuostatai.
23. Skyriui vadovauja vedėjas.
24. Seniūnijai vadovauja seniūnas.
25. Administracijos padalinių vadovai pagal jiems suteiktas teises leidžia įsakymus.
26. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai:
26.1. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, negali būti Tarybos nariais.
26.2. Administracijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas.
26.3. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius.
27. Administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas (-jai) ir Administracijos padalinių vadovai ir jų pavaduotojai atstovauja Administracijai savo kompetencijos klausimais arba įgalioja atstovauti savo pavaldinius.
28. Administracijos padalinio vadovą atostogų, komandiruočių, stažuočių, ligos metu ar kitais atvejais, kai jo nėra, pavaduoja padalinio vadovo pavaduotojai arba Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti valstybės tarnautojai.

IV.  ADMINISTRACIJOS FUNKCIJOS

29. Administracija:
29.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
29.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Tarybos sprendimų;
29.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
29.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
29.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;
29.6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
29.7. atlieka Tarybos narių, Tarybos sekretoriato, mero ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;
29.8. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

V.  ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

30. Administracijos padalinių vadovų pasitarimai:
30.1. Administracijos padalinių vadovų pasitarimai organizuojami pagal poreikį. Pasitarimo dieną ir laiką nustato Administracijos vadovybė;
30.2. Pasitarimuose dalyvauja Administracijos padalinių vadovai arba juos pavaduojantys pavaduotojai ar kiti įgalioti asmenys. Pasitarimuose gali dalyvauti ir kiti kviesti asmenys;
30.3. Pasitarimų metu padalinių vadovai atsiskaito už pavedimų vykdymą, informuoja apie artimiausius darbus.
31. Savivaldybės administraciniai teisės aktai rengiami ir teikiami nagrinėti ar tvirtinti vadovaujantis Tarybos Reglamento ir Savivaldybės administracinių teisės aktų rengimo tvarkos nuostatomis.
32. Informacija apie Administracijos veiklą visuomenei teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos informacijos pateikimo visuomenei tvarka, patvirtinta Administracijos direktoriaus įsakymu. Vieši pranešimai skelbiami Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt ar (ir) vietinėje spaudoje.

VI.  ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

33. Administracijos veiklą kontroliuoja Taryba ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagal savo kompetenciją. Administracijos finansinė veikla kontroliuojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Administracijos padalinių veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas (-jai), o savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas (-jai) ir Administracijos padalinių, kurių reguliavimo sričiai jos priskirtos, vadovai.
35. Administracijos vidaus auditą atlieka Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, Vidaus audito planu ir Administracijos direktoriaus pavedimais.
36. Administracijos padalinių vadovai ir jų pavaduotojai pagal savo kompetenciją užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą jiems pavaldžiose ar jų reguliavimo sričiai priskirtose įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir operatyviai imasi priemonių trūkumams pašalinti.
37. Pagal Tarybos sprendimus Tarybos sekretoriatas formuoja pavedimus. Jeigu Tarybos sprendime nenurodytas konkretus vykdytojas, už Tarybos sprendimo vykdymą yra atsakinga Administracijos vadovybė. Jeigu Tarybos sprendime nenurodytas vykdymo terminas, Administracijos padaliniai pateikia informaciją apie jo vykdymą Tarybos sekretoriatui pirmą kartą po mėnesio nuo dokumento priėmimo dienos, vėliau – kas ketvirtį iki pavedimo įvykdymo.

VII.  ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

38. Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Tarybos sprendime nurodytu laiku, dalyvaujant merui, turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.
39. Perduodant reikalus, turi būti pateikti:
39.1. Tarybos sprendimai dėl didžiausio leistino Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus ir Administracijos struktūros;
39.2. Administracijos direktoriaus įsakymai dėl Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vardinių sąrašų;
39.3. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl Savivaldybei pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų bendrovių, įmonių ir įstaigų priskyrimo Administracijos padaliniams;
39.4. Savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymo paskutinio ataskaitinio laikotarpio apyskaita;
39.5. Praėjusių metų bylų apyrašas ir einamųjų metų dokumentacijos planas.
40. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
41. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos padalinyje, atsakingame už dokumentų valdymą, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.
42. Administracijos padalinio reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos padalinio nuostatai.