Administracinė informacija

Planavimo dokumentai

Kauno rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginis plėtros planas

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu TS-353 "Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021-2027 strateginio plėtros plano patvirtinimo"

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2013–2020  m. strateginio plėtros plano patvirtinimo pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-256 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo TS-416

Priedas 1

Priedas 4

Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginis plėtros planas

Kauno rajono tarybos sprendimas 2013 m. birželio 27 d.  Nr. TS-256

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Priedas 4

Priedas 5

Priedas 6

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013 m. (Strateginis planas)

Tai bus atliekama:

            • Tobulinant rajono infrastruktūrą

            • Efektyvinant regiono valdymą

            • Investuojant į bendruomenės ugdymą

            • Gerinant aplinkos kokybę

            • Skatinant konkurencingo žemės ūkio kūrimąsi

Strategija numato Kauno rajono plėtrai ir veiklos bei socialinio gerbuvio užtikrinimui svarbias veiklos sritis, būtinus atlikti veiksmus, taikytinas priemones ir jų įgyvendinimo rodiklius bei laiką. Pabrėžtina, kad strategija yra orientuota į veikos iniciatyvų formavimą ir veiklos bei gyvenimo kokybės užtikrinimą Kauno rajono savivaldybėje. Taip pat strategija padės sumažinti veiklos galimybių ir socialinius netolygumus susidariusius dėl kai kurių vietovių sąlyginai nepatrauklios geografinės padėties.

Strategija deklaruoja partnerystės nuostatas. Tikimasi, kad verslo, bendruomeninių organizacijų, rajono tarybos, kitų rajono plėtrai svarbių organizacijų ir veiklos grupių įsitraukimas padės pagreitinti pozityvius pokyčius Kauno rajono savivaldybėje. Taip pat tikimasi aktyvaus gyventojų įsitraukimo ir reakcijos į vykstančius pokyčius. Rajono savivaldybės Meras, Taryba ir Administracija laukia Jūsų pastabų, lūkesčių išsakymo ir pasiūlymų dėl konkrečių priemonių įgyvendinimo ar net naujų tikslų iškėlimo.

2010-10-28 d. Tarybos sprendimas Nr. TS-385 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategijos 2007–2013, patvirtintos Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. TS-114, tikslinimo“ 

STRATEGINIO PLANO STRUKTŪRA
 
DETALIZUOTA STRATEGIJA:
 

 

A.1 Tikslas Plėtoti socialinės srities institucijų bei įstaigų infrastruktūrą

A.2 Tikslas Optimizuoti regioninį atliekų tvarkymo tinklą

A.3 Tikslas Išplėsti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, siekiant tiekti gyventojams kokybišką vandenį, saugoti aplinką

A.4 Tikslas Plėtoti gatvių apšvietimo tinklus

A.5 Tikslas Sukurti palankias sąlygas teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti

A.6 Tikslas Modernizuoti ir atnaujinti švietimo, kultūros ir sporto įstaigas

A.7 Tikslas Užtikrinti informacinės kultūros paslaugų teikimą

A.8 Tikslas Tobulinti su vaiko gerove susijusių institucijų bei įstaigų sistemos infrastruktūrą

A.9 Tikslas Pagerinti ir praplėsti Kauno rajone teikiamas socialines paslaugas

A.10 Tikslas Sudaryti sąlygas ir skatinti turizmo plėtrą Kauno rajone

A.11 Tikslas Plėtoti bei tobulinti susisiekimo infrastruktūrą, pagerinti keleivių aptarnavimo sąlygas

A.12 Tikslas Pagerinti keleivių aptarnavimą

A.13 Tikslas Pagerinti Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo sąlygas

B Prioritetas: Valdymo tobulinimas

B.1 Tikslas Didinti specialiųjų poreikių tenkinimo, socialinės paramos ir socialinių paslaugų priemonių efektyvumą

B.2 Tikslas Tobulinti Civilinės saugos valdymą

B.3 Tikslas Pagerinti teikiamų sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę

B.4 Tikslas Skatinti bendradarbiavimą tarp sektorių bei aktyvinti bendruomenę, sprendžiant sveikatos problemas

B.5 Tikslas Gerinti civilinės metrikacijos skyriaus darbą

B.6 Tikslas Sukurti optimalų, darnų, efektyvų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų tinklą

B.7 Tikslas Siekti kultūros, švietimo ir sporto paslaugų kokybės užtikrinimo

B.8 Tikslas Vaiko teisių apsaugos, teisių ir teisėtų interesų gynimo tobulinimas

B.9 Tikslas Optimizuoti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklą

B.10 Tikslas Didinti „jaunimo darbuotojų“ kompetenciją

B.11 Tikslas Optimizuoti Ekonomikos skyriaus veiklą

B.12 Tikslas Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas

B.13 Tikslas Reformuoti Bendrojo skyriaus veiklą

B.14 Tikslas Subalansuoti Kauno rajono Urbanistinę veiklą

B.15 Tikslas Plėtoti Kauno rajono visuomenės informavimo sistemą

B.16 Tikslas Aprūpinti savivaldybės administraciją pažangiomis informacinėmis technologijomis (IT)

B.17 Tikslas Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą

B.18 Tikslas Modernizuoti Tarpžinybinio archyvo darbą

C Prioritetas: Bendruomenės ugdymas

C.1 Tikslas Ugdyti tinkamą visuomenės supratimą apie socialines problemas ir pagalbos teikimą

C.2 Tikslas Vykdyti suaugusiųjų švietimą

C.3 Tikslas Vykdyti moksleivių švietimą

C.4 Tikslas Formuoti sveikos gyvensenos įpročius nuo ankstyvos vaikystės

C.5 Tikslas Mažinti tabako, alkoholio ir narkotikų naudojimą

C.6 Tikslas Stiprinti ir šviesti šeimą

C.7 Tikslas Išplėtoti rajono gyventojams socialiai teisingas, užtikrinančias mokymosi visą gyvenimą sąlygas

C.8 Tikslas Sudaryti rajono bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti

C.9 Tikslas Stiprinti visuomenės kūrybines galias, tenkinant bendruomenės poreikius

C.10 Tikslas Skatinti tinkamą tėvų, globėjų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų atsakomybės už vaiko teisių apsaugą supratimą bei pagalbos teikimą

C.11 Tikslas Skatinti gerosios patirties sklaidą

C.12 Tikslas Organizuoti jaunimo užimtumą

C.13 Tikslas Gerinti ugdymo sąlygas Kauno rajone

D Prioritetas: Aplinkos kokybės gerinimas

D.1 Tikslas Parengti ir taikyti aplinkos kokybės priemones

D.2 Tikslas Kurti saugias ir ekologiškas gyvenimo ir darbo sąlygas

D.3 Tikslas Išsaugoti ir puoselėti rajono kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą

D.4 Tikslas Užtikrinti kultūros, švietimo ir sporto paslaugų kokybę, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius

D.5 Tikslas Skatinti rajono kultūros, švietimo, sporto įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, puoselėjant bendruomenių savitumą, veiksmingumą, mažinant socialinę atskirtį

D.6 Tikslas Padidinti rajono kraštovaizdžio patrauklumą

D.7 Tikslas Užtikrinti efektyvesnį Savivaldybės turto saugumą ir priežiūrą

E Prioritetas: Kurti konkurencingą žemės ūkį

E.1 Tikslas Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti ūkį

E.2 Tikslas Administruoti žemės ūkio programas, registrus, išmokas ir mokesčius

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Monitoringo metodikos konkrečių modulių vykdymo eiga ir priemonės


Visas papildytas strateginis planas atsisiųsti


Visas pradinis strateginis planas atsisiųsti
 
Papildymai:

2010-06-17 atsisiųsti

2010-05-27 atsisiųsti

2010-02-18 atsisiųsti

2009-10-22 atsisiųsti

2009-08-27 atsisiųsti

2009-05-28 atsisiųsti

2009-02-26 atsisiųsti

2009-01-29 atsisiųsti 

2008-10-23 atsisiųsti

2008-09-25 atsisiųsti

2008-08-21 atsisiųsti