Administracinė informacija

B Prioritetas – Valdymo tobulinimas

B.1.      Tikslas – Didinti specialiųjų poreikių tenkinimo, socialinės paramos ir socialinių paslaugų priemonių efektyvumą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

B.1.1.  

Gerinti specialiųjų poreikių tenkinimo kokybę

 

 

 

 

 

B.1.1.1. 

 

Specialiųjų poreikių tenkinimo proceso ir rezultatų stebėjimas

Socialinės paramos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

114,2

B.1.1.2. 

 

Būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programos įgyvendinimas

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

2007–2011

Savivaldybės  biudžetas, Valstybės biudžetas

794,0

B.1.2.  

Skatinti socialinės paramos ir socialinių paslaugų specialistų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą

 

 

 

 

 

B.1.2.1. 

 

Dalyvavimas mokymo kursuose, seminaruose

Socialinės paramos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

 

5,0

B.1.2.2. 

 

Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų savišvieta ir dalijimasis teigiama patirtimi

Socialinės paramos skyrius

2007–2013

B.1.3.

Gerinti klientų aptarnavimą

 

 

 

 

 

B.1.3.1. 

 

Tikslios ir savalaikės informacijos prieinamumo užtikrinimas

Socialinės paramos skyrius

2007–2013

Savivaldybės  biudžetas

7,2

B.1.3.2. 

 

Informacinių technologijų plėtojimas organizuojant socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą

Socialinės paramos skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

Savivaldybės  biudžetas

55,0

B.1.4.  

Plėsti socialinių paslaugų tinklą, gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir didinti socialinių paslaugų prieinamumą

 

 

 

 

 

B.1.4.1. 

 

Socialinių paslaugų teikimo proceso stebėjimas ir rezultatų vertinimas

Socialinės paramos skyrius

2007–2013

Savivaldybės  biudžetas

6,0

B.1.4.2. 

 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių vystymo ir palaikymo organizavimas

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

2007–2013

Valstybės biudžetas

 

3,8

B.1.4.3. 

 

Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų tinklo seniūnijose plėtra

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

2,5

B.1.4.4. 

 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

2009–2013

Valstybės biudžetas

5,5

B.1.4.5. 

 

Socialinės globos organizavimo tobulinimas ir socialinės globos paslaugų plėtojimas

Socialinės paramos skyrius

 

2007–2013

Valstybės biudžetas Savivaldybės  biudžetas

5,5

B.1.4.6.

 

Daugiavaikių šeimų rėmimo formų įvairovės didinimas

Socialinės paramos skyrius

2007–2013

Savivaldybės  biudžetas

40,0

B.1.4.7.

 

Fondo, remiančio NVO socialinių paslaugų programas ir projektus, įkūrimas ir veiklos tęstinumo užtikrinimas

Socialinės paramos skyrius

2008–2013

Savivaldybės  biudžetas

40,0

B.1.5.   

Gerinti teikiamos socialinės paramos kokybę

 

 

 

 

 

B.1.5.1. 

 

Socialinės paramos teikimo proceso stebėjimas ir rezultatų vertinimas

Socialinės paramos skyrius

2007–2013

Savivaldybės  biudžetas

6,0

 

 

B.2.       Tikslas – Tobulinti Civilinės saugos valdymą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

B.2.1.   

Pasirengti ekstremalių situacijų valdymui

 

 

 

 

 

B.2.1.1.  

 

Vadovų mokymas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėjimo mokyklos Civilinės saugos mokymo centre

Civilinės ir darbų saugos vyr. specialistas

2007–2013

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skyrimą

B.2.1.2.  

 

Apmokyti spec. tarnybų darbuotojus Civilinės saugos mokymo kursuose

Civilinės ir darbų saugos vyr. specialistas

2007–2013

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skyrimą

B.2.1.3.  

 

Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, dirbančiųjų ir nedirbančiųjų gyventojų mokymas

Civilinės ir darbų saugos vyr. specialistas

2007–2013

 

 

B.2.2.  

Plėtoti civilinės saugos techninę, materialinę bazę

 

 

 

 

 

B.2.2.1. 

 

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos punktų statyba ir modernizavimas Kauno rajone

Seniūnijos, Administracija

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama

900,0

 

 

B.3.      Tikslas – Pagerinti teikiamų sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

B.3.1.  

Priartinti šeimos gydytojo instituciją prie gyventojų

 

 

 

 

 

B.3.1.1. 

 

Medicinos punktų reorganizavimas

Savivaldybės gydytojas

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, privataus kapitalo lėšos

Bus tikslinama

B.3.1.2. 

 

Privačių šeimos gydytojų praktikos kabinetų steigimo skatinimas

Savivaldybės gydytojas

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, privataus kapitalo lėšos

Bus tikslinama

B.3.1.3.

 

Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Savivaldybės gydytojas, Ekonomikos skyrius

2010–2013

SAM, ES fondai, Savivaldybės biudžetas

716,2

B.3.2.  

Padidinti privačių paslaugų dalį pirminėje sveikatos priežiūroje Kauno rajone, panaudojant privataus kapitalo ir valstybinių struktūrų bendradarbiavimo formas (koncesiją ar kt.)

 

 

 

 

 

B.3.2.1. 

 

Privačios valstybinės partnerystės projekto koncesijos pagrindais ar kitomis priemonėmis, išnaudojant teisines galimybes, įgyvendinimas Vilkijos PSPC

Savivaldybės gydytojas

2007–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, privataus kapitalo lėšos

Bus tikslinama

B.3.3.  

Pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

 

 

 

 

 

B.3.3.1. 

 

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros programos, integruojant sveikatos priežiūros ir socialinės tarnybos paslaugas, geriau tenkinančias gyventojų poreikius, parengimas

Savivaldybės gydytojas

2007–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, privataus kapitalo lėšos

Bus tikslinama

B.3.3.2. 

 

Psichikos dienos centro įkūrimas Garliavoje

Savivaldybės gydytojas, UAB „Medgintras

2009–2012

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, privataus kapitalo lėšos

1 080,3

B.3.4.  

Užtikrinti vaikams, turintiems negalią, kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą

 

 

 

 

 

B.3.4.1. 

 

Vaikų su negalia sveikatos monitoringas

Savivaldybės gydytojas

2007–2011

Sveikatos apsaugos ministerija

Bus tikslinama

 

 

B.4.      Tikslas – Skatinti bendradarbiavimą tarp sektorių bei aktyvinti bendruomenę sprendžiant sveikatos problemas

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

B.4.1.  

Sudaryti sąlygas bendruomenės ir visuomeninių organizacijų, vykdančių sveikatinimo veiklą, darbui

 

 

 

 

 

B.4.1.1. 

 

Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo projektų, finansuojant juos iš savivaldybės lėšų, palaikymas

Savivaldybės gydytojas

2007–2013

SAARS ir PSDF lėšos

Bus tikslinama

 

 

B.5.      Tikslas – Gerinti civilinės metrikacijos skyriaus darbą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

B.5.2.   

Gerinti klientų aptarnavimą

 

 

 

 

 

B.5.2.1.

 

Tikslios ir savalaikės informacijos prieinamumo užtikrinimas, Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos sukūrimas

Civilinės metrikacijos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, gyventojų registro tarnyba

Bus tikslinama

 

 

B.6.       Tikslas – Sukurti optimalų, darnų, efektyvų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų tinklą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt      

B.6.1.   

Optimizuoti kultūros, švietimo ir sporto įstaigų tinklą

 

 

 

 

 

B.6.1.1.  

 

Parengta ir įgyvendinama rajono kultūros ir sporto įstaigų tinklo optimizavimo programa, numatant naujas paslaugas ir sistemų jungtis

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

300,0 

B.6.1.2.  

 

Patikslinta ir įgyvendinta mokyklų tinklo optimizavimo programa, numatant naujas paslaugas ir sistemų jungtis

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

500,0 

B.6.2.   

Tobulinti visose kultūros, švietimo ir sporto įstaigose vieningą strateginį planavimą

 

 

 

 

 

B.6.2.1.  

 

Parengtos rajono kultūros, švietimo ir sporto įstaigų strateginio planavimo ir planų įgyvendinimo kryptys

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas

B.6.2.2.  

 

Organizuojamos strateginio planavimo konsultacijos

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

30,0 

B.6.2.3.  

 

Parengti kultūros švietimo ir sporto įstaigų strateginiai planai

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011

Bus tikslinama

B.6.2.4.  

 

Vykdoma strateginių planų įgyvendinimo stebėsena

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Bus tikslinama

B.6.3.   

Plėtoti rajono informacinę sistemą, reikalingą visiems valdymo lygiams ir socialiniams partneriams

 

 

 

 

 

B.6.3.1.  

 

Atlikta informacinės sistemos poreikio analizė

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

B.6.3.2.  

 

Sukurta vieninga rajono kultūros, švietimo ir sporto įstaigų duomenų bazė

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

B.6.3.3. 

 

Parengta informacinė kultūros paveldo duomenų bazė

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010–2011

Savivaldybės biudžetas

100,0

B.6.3.4. 

 

Parengta rajono kultūros, švietimo ir sporto įstaigų informacinės sistemos sklaidos programa

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

B.6.4.  

Tobulinti mokinių vežiojimo sistemą

 

 

 

 

 

B.6.4.1. 

 

Įvertinta ir patobulinta moksleivių vežiojimo į rajono mokyklas tvarka

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

8 000,0

B.6.4.2. 

 

Įgyvendinama mokyklų aprūpinimo mokykliniais autobusais programa

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

2 000,0

 

 

B.7.      Tikslas – Siekti kultūros, švietimo ir sporto paslaugų kokybės užtikrinimo

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

B.7.1.  

Išplėtoti personalo kompetencijų tobulinimo paslaugas, siekiant parengti dirbti žinių visuomenėje

 

 

 

 

 

B.7.1.1. 

 

Atlikta personalo kompetencijų tobulinimo poreikių analizė

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Švietimo centras

2009

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

B.7.1.2. 

 

Parengta personalo kompetencijų ugdymo programa

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Švietimo centras

2009

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

B.7.2.  

Vertinti kultūros, švietimo ir sporto įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumą ir veiksmingumą

 

 

 

 

 

B.7.2.1. 

 

Atliktas teikiamų paslaugų efektyvumo ir veiksmingumo tyrimas, pasinaudojant tarptautinių, respublikinių tyrimų duomenimis

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

30,0

B.7.2.2. 

 

Atlikta rajono situacijos švietimo reformos strateginių nuostatų ir kitų savivaldybių kontekste analizė

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

50,0

B.7.2.3. 

 

Atlikta kultūros centrų veiklos pokyčių analizė

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas

B.7.3.  

Plėtoti teisinių, psichologinių, specialiųjų ir socialinių pedagoginių paslaugų teikimą rajono kultūros, švietimo ir sporto įstaigų bendruomenėms

 

 

 

 

 

B.7.3.1. 

 

Atlikta teisinių, psichologinių, specialiųjų ir socialinių pedagoginių paslaugų plėtros analizė

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Švietimo centras

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

B.7.3.2. 

 

Parengtos programos, skirtos teisinių, psichologinių, pedagoginių paslaugų plėtrai

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Švietimo centras

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

300,0

 

 

B.8.       Tikslas – Vaiko teisių apsaugos, teisių ir teisėtų interesų gynimo tobulinimas

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

B.8.1.   

Psichologinių paslaugų šeimai ir vaikams tobulinimas

 

 

 

 

 

B.8.1.1.  

 

Užtikrinti tinkamą psichologinės pagalbos teikimą

Vaiko teisių  apsaugos skyrius

2011

Valstybės biudžetas

10,0

 

 

B.9.       Tikslas – Optimizuoti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

B.9.2.   

Sudaryti prielaidas jaunimo organizacijų iniciatyvoms

 

 

 

 

 

B.9.2.1.  

 

Jaunimo veiklos ir užimtumo programos parengimas

Jaunimo reikalų vyr. specialistas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

50,0

 

 

B.10.    Tikslas – Didinti „jaunimo darbuotojų“ kompetenciją

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt

B.10.1.

Rūpintis jaunimo lyderių rengimu ir „jaunimo darbuotojų“ kvalifikacijos kėlimu

 

Jaunimo reikalų vyr. specialistas

2007–2013

 

 

 

 

B.11.    Tikslas – Optimizuoti Ekonomikos skyriaus veiklą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

B.11.1.

Užtikrinti efektyvų investicijų valdymą

 

 

 

 

 

B.11.1.1. 

 

Investicijų valdymo sistemos sukūrimas

Ekonomikos skyrius, Biudžeto ir finansų skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

150,0

 

B.11.2.

Užtikrinti efektyvų turto valdymą

 

 

 

 

 

B.11.2.1. 

 

Turto valdymo sistemos sukūrimas

Ekonomikos skyrius, Biudžeto ir finansų skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

150,0

 

B.11.2.2. 

 

Savivaldybės turto inventorizavimas, įteisinimas

Ekonomikos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Savivaldybės privatizavimo fondas

2 100,0

B.11.2.3. 

 

Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto plėtros studija

Ekonomikos skyrius

2009–2011

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

121,0

B.11.3.

Pagerinti ekonomikos skyriaus darbo aplinkos kokybę

 

 

 

 

 

B.11.3.2. 

 

Ekonomikos skyriaus techninės bazės atnaujinimas

Ekonomikos skyrius

2007–2009

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio valstybių parama

60,0

B.11.3.3. 

 

Ekonomikos skyriaus fizinės darbo aplinkos gerinimas

Ekonomikos skyrius

2008–2009

Savivaldybės biudžetas

100,0

B.11.4.

Suaktyvinti ekonomikos skyriaus bendradarbiavimą su išorinėmis organizacijomis

 

 

 

 

 

B.11.4.1. 

 

Bendrų ekonomikos skyriaus iniciatyvų su kitomis institucijomis palaikymas

Ekonomikos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio valstybių parama

10,0

 

 

B.12.    Tikslas – Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

B.12.1.

Suformuoti vieningą verslo paramos sistemą

 

 

 

 

 

B.12.1.1. 

 

Verslo paramos sistemos kūrimas

Ekonomikos skyrius

2008–2013

Savivaldybės biudžetas, SVV fondo lėšos

1 000,0

B.12.2.

Sukurti palankias sąlygas vietos ir užsienio investicijoms

 

 

 

 

 

B.12.2.1. 

 

Kauno rajono verslo ir technikos inkubatoriaus įkūrimas

Ekonomikos skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas, privačios lėšos

1,0

B.12.2.2. 

 

Rajono pramonės ir verslo misijų, parodų šalyje ir užsienyje organizavimas, prekių ir paslaugų įvaizdžio nacionalinėse parodose, verslo misijose formavimas

Ekonomikos skyrius, Kauno r. TIC

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio valstybių parama, kitos

100,0

B.12.2.3. 

 

Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kauno LEZ

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Kelių ir transporto skyrius

2009–2013

 

Valstybės biudžetas, ES fondai, privačios lėšos

23 300,0

 

B.12.3.

Taikyti naujas bendradarbiavimo formas su SVV įmonėmis

 

 

 

 

 

B.12.3.1.  

 

Kauno r. savivaldybės ir SVV įmonių atstovų susitikimų organizavimas

Ekonomikos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, SVV fondo lėšos, privačios lėšos

100,0

 

 

B.13.       Tikslas – Reformuoti Bendrojo skyriaus veiklą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

B.13.2.   

Įdiegti Vieno langelio principą kanceliarijos (dokumentų) skyriuje

 

 

 

 

 

B.13.2.1.  

 

Patalpų pritaikymas Vieno langelio principui įgyvendinti

Personalo skyrius, Bendrasis skyrius

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

 

 

B.14.     Tikslas – Subalansuoti Kauno rajono urbanistinę veiklą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

 

B.14.1.   

Planuoti Kauno rajono urbanistinę veiklą

 

 

 

 

 

 

 

B.14.1.1.  

 

Kauno r. sav. teritorijos Civilinės saugos sprendimų dokumentas – specialusis planas

Urbanistikos skyrius, Ekonomikos skyrius

2009–2010

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

 

73,90

 

B.14.1.2.  

 

Kauno r. sav. teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos papildymas

 

B.14.1.3.  

 

Garliavos miesto teritorijos bendrasis planas

Urbanistikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

Bus tikslinama

 

B.14.1.4.  

 

Raudondvario seniūnijos teritorijos bendrasis planas

Urbanistikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

Bus tikslinama

 

B.14.1.5.  

 

Domeikavos seniūnijos  teritorijos bendrasis planas

Urbanistikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

Bus tikslinama

 

B.14.1.6.  

 

Karmėlavos ir Neveronių  seniūnijų  teritorijos bendrasis planas

Urbanistikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

Bus tikslinama

 

B.14.1.7.  

 

Vilkijos miesto teritorijos bendrasis planas

Urbanistikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

Bus tikslinama

 

B.14.1.8.  

 

Ringaudų seniūnijos teritorijos bendrasis planas

Urbanistikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

Bus tikslinama

 

B.14.1.9.  

 

Babtų seniūnijos teritorijos bendrasis planas

Urbanistikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

Bus tikslinama

 

B.14.1.10.  

 

Ežerėlio miesto ir Zapyškio seniūnijos  teritorijų bendrieji planai 

Urbanistikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

Bus tikslinama

 

B.14.1.11.  

 

Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialusis planas    

Urbanistikos skyrius, Ekonomikos skyrius

2010–2012

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

82,3

 

B.14.1.15.  

 

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimas

Urbanistikos skyrius

2010–2012

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

900,0

 

B.14.2.   

Valdyti Kauno rajono urbanistinės veiklos procesus

 

 

 

 

 

 

B.14.2.1.  

 

Duomenų bazės, aptarnavimo sistemos diegimas ir informacijos talpinimas internetinėje duomenų bazėje

Urbanistikos skyrius

2010–2013 (terminas tęstinis)

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

1 000,0

 

B.14.3.   

Informacijos sklaida

 

 

 

 

 

 

B.14.3.1.  

 

Diegti klientų informavimo sistemą

Urbanistikos skyrius

2007–2009

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

 

B.14.3.2.  

 

Informacinio langelio įsteigimas

Urbanistikos skyrius

2007–2009

Savivaldybės biudžetas

 

 

 

B.15.     Tikslas – Plėtoti Kauno rajono visuomenės informavimo sistemą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt

B.15.1.

Informuoti visuomenę apie Savivaldybės įgyvendinamas prioritetines sritis

 

 

 

 

 

B.15.1.1. 

 

Informacijos apie Kauno rajoną ir Savivaldybės veiklą sklaida

Ryšių su visuomene specialistai

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

 

 

B.16.    Tikslas – Aprūpinti savivaldybės administraciją pažangiomis informacinėmis technologijomis (IT)

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

B.16.1.

Tobulinti  informacines sistemas Savivaldybėje

 

 

 

 

 

B.16.1.1.  

 

Duomenų valdymo ir vartotojų (kompiuterių naudotojų) registravimo sistemos sukūrimas

Bendrasis skyrius

2007

Savivaldybės biudžetas

B.16.1.2.  

 

Savivaldybės dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ atnaujinimas

Bendrasis skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

50,0

B.16.1.3.  

 

Vidinės informacinės sistemos sukūrimas Windows Server 2003 bazėje

Bendrasis skyrius

2007

Savivaldybės biudžetas

B.16.1.4.  

 

Vieningos finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės viešėjam sektoriui sistemos, atitinkančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepsiją, sukūrimas ir įdiegimas

Biudžeto ir finansų skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius

2010–2011

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

706,0

B.16.1.5.  

 

Elektroninės demokratijos plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Ekonomikos skyrius, Teisės skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

497,0

B.16.1.6.  

 

Elektroninių paslaugų diegimas (E-valdžia) Kauno rajono savivaldybėje 

Bendrasis skyrius, Ekonomikos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės  biudžetas, ES fondai

1465,0

 

 

B.17.     Tikslas – Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

B.17.1.

Žmogiškųjų išteklių, pavaldžių Savivaldybės Administracijai, kompetencijos ugdymas ir karjeros planavimas

 

 

 

 

 

B.17.1.1.  

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų kompetencijos kėlimas mokymuose ir seminaruose 

Personalo skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai, Valstybės biudžetas

850,0

B.17.2.

Pažangių valdymo metodų įdiegimas

 

 

 

 

 

B.17.2.1.  

 

Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo įvertinimo studijos ir Savivaldybės 2010–2012 m. strateginio veiklos plano parengimas

Biudžeto ir finansų skyrius, Ekonomikos skyrius

2009–2010

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

242,4

B.17.2.2.  

 

Kauno rajono savivaldybės komunalinio ūkio paslaugų plėtros studija

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2009–2010

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

105,44

B.17.2.3.  

 

Paslaugų kokybės valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Personalo skyrius, Ekonomikos skyrius, Teisės skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

390,0

B.17.2.4.  

 

Kauno rajono savivaldybės komunalinio ūkio paslaugų sistemos sutvarkymas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės komunalinio ūkio paslaugų studija

Administracija

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

500,0

 

 

B.18.    Tikslas – Modernizuoti Tarpžinybinio archyvo darbą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt

B.18.1.

Pagerinti Tarpžinybinio archyvo materialinę bazę

 

 

 

 

 

B.18.1.1. 

 

Dokumentų kaupimo ir naudojimo priemonių pagerinimas

Tarpžinybinis archyvas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

5,0

B.18.1.2. 

 

Archyvo apskaitos programos atnaujinimas

Tarpžinybinis archyvas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

15,0

B.18.2.

Išplėsti archyvo patalpas ir aprūpinti archyvą įranga

 

 

 

 

 

B.18.2.1. 

 

Patalpų, skirtų archyvinių dokumentų saugojimui, išplėtimas

Tarpžinybinis archyvas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

210,0

B.18.2.2. 

 

Sandėliavimo įrangos įsigijimas

Tarpžinybinis archyvas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

30,0

B.18.2.3. 

 

Dokumentų transportavimo priemonių įsigijimas

Tarpžinybinis archyvas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

1,0

B.18.2.4. 

 

Naujų darbo vietų archyve sukūrimas

Tarpžinybinis archyvas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

9,0