Administracinė informacija

C Prioritetas – Bendruomenės ugdymas

C.1. Tikslas – Ugdyti tinkamą visuomenės supratimą apie socialines problemas ir pagalbos teikimą

C.1.1. Uždavinys – Stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių iniciatyvą

C.1.1.1. Priemonė – Bendradarbiavimas su NVO ir vietos bendruomenėmis rengiant socialines programas, projektus

C.1.1.2. Priemonė – Informacijos apie NVO ir vietos bendruomenių veiklą kaupimas ir skleidimas

C.1.2. Uždavinys – Stiprinti bendruomenės dalyvavimą sprendžiant socialines problemas

C.1.2.1. Priemonė – Tinkamos socialinės informacijos sklaidos organizavimas

C.1.2.2. Priemonė – Savanoriško darbo organizavimas

 

C.2. Tikslas – Vykdyti suaugusiųjų švietimą

C.2.1. Uždavinys – Vykdyti suaugusiųjų Kauno rajono gyventojų švietimą aplinkosaugos srityje.

C.2.1.1. Priemonė – Parengta ir įdiegta suaugusiųjų Kauno rajono gyventojų aplinkosauginio švietimo programa

C.2.1.2. Priemonė – Bendruomenių rengiamų bioįvairovės, aplinkosauginių projektų, įgyvendinamų rajono teritorijoje, rėmimas

 

C.3. Tikslas – Vykdyti moksleivių švietimą

C.3.1. Uždavinys – Vykdyti Kauno rajono moksleivių švietimą aplinkosaugos srityje

C.3.1.1. Priemonė – Gamtosaugos laikraščių ir žurnalų prenumeratos rajono mokykloms

C.3.1.2. Priemonė – Programos „Žalioji vėliava“ finansavimas

C.3.1.3. Priemonė – Kasmet organizuojamas Kauno rajono mokyklų aplinkosauginis konkursas „Moksleiviai–bendruomenei“

 

C.4. Tikslas – Formuoti sveikos gyvensenos įpročius nuo ankstyvos vaikystės

C.4.1. Uždavinys – Kartu su universitetais plėsti sveikatos stiprinimo darželių, mokyklų tinklą

C.4.1.1. Priemonė – Visuomenės sveikatos programų vaikams ir moksleiviams vykdymas

 

C.5. Tikslas – Mažinti tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimą

C.5.1. Uždavinys – Šviesti moksleivius, siekiant sumažinti tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimą

C.5.1.1. Priemonė – Tęstinių alkoholio ir narkotikų vartojimo mažinimo sveikatos programų vykdymas

 

C.6. Tikslas – Stiprinti ir šviesti šeimą

C.6.1. Uždavinys – Pristatyti rajono gyventojams priimtus šeimos įstatymus, jų taikymą

C.6.1.1. Priemonė – Informuoti gyventojus per spaudos leidinius

 

C.7. Tikslas – Išplėtoti rajono gyventojams socialiai tinkamas, užtikrinančias mokymosi visą gyvenimą sąlygas

C.7.1. Uždavinys – Išplėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas

C.7.1.1. Priemonė – Atlikta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikių analizė ir galimybių studija

C.7.1.2. Priemonė – Patobulinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo programa

C.7.1.3. Priemonė – Vykdoma informacijos apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas sklaida

C.7.2. Uždavinys – Išplėtoti pagalbos socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos vaikams paslaugas

C.7.2.1. Priemonė – Atlikta socialinę atskirtį patiriančių vaikų pagalbos poreikių analizė ir galimybių studija

C.7.2.2. Priemonė – Parengta socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos vaikams pagalbos programa

C.7.2.3. Priemonė – Sukurta socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos vaikams skirtos informacijos sklaidos programa

C.7.2.4. Priemonė – Prevencinis darbas su rizikos grupės šeimomis ir vaikais

C.7.2.5. Priemonė – Vaikų dienos centrų programos plėtra

C.7.3. Uždavinys – Sudaryti sąlygas visaverčiam įvairių gebėjimų vaikų ugdymui

C.7.3.1. Priemonė – Atlikta metodinės bazės analizė ir galimybių studija

C.7.3.2. Priemonė – Parengta ugdymo įstaigų aprūpinimo tinkama metodine baze programa

C.7.3.3. Priemonė – Vykdoma mokinių mokymosi krūvių stebėsena

C.7.4. Uždavinys – Sukurti įvairių poreikių asmenims pritaikytas mokymo aplinkas ir formų įvairovę

C.7.4.1. Priemonė – Atlikta rajono gyventojų ugdymosi poreikių, aplinkos analizė ir galimybių studija

C.7.4.2. Priemonė – Parengta rajono įvairių poreikių gyventojų mokymo (-si) ir mokymo (-si) aplinkų pritaikymo programa

C.7.4.3. Priemonė – Parengta rajono gyventojų ugdymo (-si) formų sklaidos strategija

C.7.4.4. Priemonė – Vykdyti Kauno rajono moksleivių švietimą aplinkosaugos srityje

C.7.5. Uždavinys – Sudaryti palankias mokymosi sąlygas visiems pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo siekiantiems suaugusiems rajono gyventojams

C.7.5.1. Priemonė – Atliktas suaugusių rajono gyventojų mokymosi poreikių tyrimas

C.7.5.2. Priemonė – Įsteigtos bazinės mokyklos suaugusiųjų mokymui

C.7.5.3. Priemonė – Parengtos kvalifikacinės programos mokytojams, dirbantiems su suaugusiaisiais

C.7.6. Uždavinys – Sukurti suaugusiems rajono gyventojams skirtos informacijos apie mokymosi galimybes sklaidos programą

C.7.6.1. Priemonė – Teikiamos šeimoms pedagoginio informavimo ir konsultavimo paslaugos

C.7.6.2. Priemonė – Atlikta šeimų pedagoginio informavimo ir konsultavimo poreikių analizė

C.7.6.3. Priemonė – Parengta šeimų pedagoginio informavimo ir konsultavimo programa

C.7.6.4. Priemonė – Parengta pedagoginio informavimo ir konsultavimo paslaugų komunikacijos programa

 

C.8. Tikslas – Sudaryti rajono bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūros veikloje

C.8.1. Uždavinys – Skatinti ir remti mėgėjišką kūrybinę veiklą

C.8.1.1. Priemonė – Atlikta rajono kultūros centruose meno žanrų poreikių analizė

C.8.1.2. Priemonė – Parengta kultūros, švietimo ir sporto skyriaus kultūros centrų bei muziejų paramos fondo vystymo strategija

C.8.1.3. Priemonė – Parengta kultūros darbuotojų ir kolektyvų skatinimo programa

C.8.1.4. Priemonė – Parengta Kauno rajono dainų švenčių ir kitų tradicijų išsaugojimo programa

C.8.2. Uždavinys – Įtraukti rajono nevyriausybines organizacijas į įvairiapusę kultūrinę veiklą

C.8.2.1. Priemonė – Atlikta rajono nevyriausybinių ir kitų kultūrinių organizacijų situacijos analizė

C.8.2.2. Priemonė – Sudaryta ir įgyvendinama kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programa

C.8.3. Uždavinys – Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai

C.8.3.1. Priemonė – Atlikta profesionalaus meno sklaidos situacijos ir poreikių analizė

C.8.3.2. Priemonė – Parengta ir įgyvendinta profesionalaus meno sklaidos programa

 

C.9. Tikslas – Stiprinti visuomenės kūrybines galias, tenkinant bendruomenės poreikius

C.9.1. Uždavinys – Sudaryti galimybes kiekvieno bendruomenės nario saviraiškai

C.9.1.1. Priemonė – Atlikta bendruomenės narių saviraiškos poreikių analizė bei galimybių studija

C.9.1.2. Priemonė – Parengtos bendruomenės narių saviraiškos poreikių tenkinimo gairės

C.9.2. Uždavinys – Skatinti visuomeninių organizacijų veiklą

C.9.2.1. Priemonė – Įsteigtas rajono lygmenyje visuomeninių organizacijų koordinacinis centras

C.9.2.2. Priemonė – Parengtos rajone veikiančių visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo gairės

C.9.2.3. Priemonė – Parengta visuomeninių organizacijų veiklos sklaidos programa

 

C.10. Tikslas – Skatinti tinkamą tėvų, globėjų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų atsakomybės už vaiko teisių apsaugą supratimą bei pagalbos teikimą

C.10.1. Uždavinys – Bendradarbiavimas su tėvais, globėjais (rūpintojais) įgyvendinant vaiko teisių apsaugą

C.10.1.1. Priemonė – Tėvų, globėjų (rūpintojų) atsakomybės už vaikų teisių apsaugą tinkamo įgyvendinimo užtikrinimas

C.10.2. Uždavinys – Stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą

C.10.2.1. Priemonė – Bendradarbiavimas su institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su vaiko gerove bei vietos bendruomenės skatinimas bendradarbiauti

C.10.2.2. Priemonė – Informacijos apie institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą pateikimas.

C.10.3. Uždavinys – Efektyvinti vaiko apsaugos nuo smurto ir kitų nusikaltimų prevenciją

C.10.3.1. Priemonė – Smurto prieš vaikus mažinimo prevencijos užtikrinimas

C.10.3.2. Priemonė – Veiksmingos pagalbos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, jų šeimoms ir vaikams smurtautojams sukūrimas

C.10.3.3. Priemonė – Tinkamos prevencijos bei pagalbos vaikams organizavimas

C.10.4. Uždavinys – Vykdyti jaunimo lytinį ugdymą ir rizikingo seksualinio elgesio bei lytiškai plintančių ligų prevenciją

C.10.4.1. Priemonė – Tinkamos ir savalaikės informacijos pateikimas jaunimo organizacijoms, švietimo įstaigoms, tėvams, globėjams (rūpintojams).

C.10.5. Uždavinys – Vykdyti išorinių priežasčių, lemiančių vaikų mirtingumą, prevenciją

C.10.5.1. Priemonė – Tinkamos ir savalaikės informacijos dėl išorinių priežasčių, lemiančių vaikų mirtingumą, pateikimas vaikams, tėvams, globėjams (rūpintojams) ir su vaiko gerove susijusiems asmenims.

 

C.11. Tikslas – Skatinti gerosios patirties sklaidą

C.11.1. Uždavinys – Sudaryti prielaidas „jaunimo darbuotojų“ tarpusavio bendradarbiavimui

C.11.1.1. Priemonė – Steigti internetinę konferenciją

 

C.12. Tikslas – Organizuoti jaunimo užimtumą

C.12.1. Uždavinys – Bendradarbiauti su NVO sektoriumi, ypač su seniūnijų bendruomenių centrais, sprendžiant jaunimo laisvalaikio problemas

C.12.1.1. Priemonė – Kartą per mėnesį organizuoti jaunimo organizacijų susirinkimus atitinkamoje seniūnijoje

 

C.13. Tikslas – Gerinti ugdymo sąlygas Kauno rajone

C.13.1. Uždavinys – Plėtoti neformalųjį švietimą Kauno rajone

C.13.1.1. Priemonė – Kauno rajono Neformaliojo švietimo centro įkūrimas