Administracinė informacija

D Prioritetas – Aplinkos kokybės gerinimas

D.1. Tikslas – Parengti ir taikyti aplinkos kokybės priemones

D.1.1. Uždavinys – Vykdyti aplinkos kokybės monitoringą

D.1.1.1. Priemonė – Parengta ir įdiegta monitoringo programa Kauno rajono teritorijoje

D.1.2. Uždavinys – Skatinti žaliųjų plotų plėtrą seniūnijose

D.1.2.1. Priemonė – Želdinių sodinimo, rekonstrukcijos projektų bendro naudojimo teritorijose rėmimas iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (SAARSP)

D.1.3. Uždavinys – Sutvarkyti nelegalias sąvartas ir vykdyti jų atsiradimo prevenciją

D.1.3.1. Priemonė – Nelegalių sąvartų sutvarkymas seniūnijų bendro naudojimo teritorijose

D.1.3.2. Priemonė – Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių rekreacinėse zonose sezono metu pastatymas ir jų išlaikymas

D.1.4. Uždavinys – Steigti ir prižiūrėti saugomas teritorijas ir objektus

D.1.4.1. Priemonė – Galimų saugotinų gamtos paveldo objektų ar teritorijų įvertinimas, nustatymas ir jų įteisinimas.

D.1.4.2. Priemonė – Saugomų teritorijų ir gamtos paveldo objektų tvarkymas ir priežiūra

D.1.4.3. Priemonė – Aplinkosauginių projektų, vykdomų regioninių parkų teritorijose, rėmimas ir bendradarbiavimo ryšių su regioninių parkų direkcijomis palaikymas

D.1.5. Uždavinys – Remti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones Kauno rajono teritorijoje

D.1.5.1. Priemonė – Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų rėmimas už įgyvendintas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones Kauno rajono teritorijoje.

 

D.2. Tikslas – Kurti saugias ir ekologiškas gyvenimo ir darbo sąlygas

D.2.1. Uždavinys – Parengti Kauno rajono aplinkos sveikatos gerinimo veiksmų planą

D.2.1.1. Priemonė – Aplinkos sveikatos priežiūros darbo grupės sukūrimas

 

D.3. Tikslas – Išsaugoti ir puoselėti rajono kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą

D.3.1. Uždavinys – Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas

D.3.1.1. Priemonė – Atlikta rajono etninės kultūros situacijos analizė

D.3.1.2. Priemonė – Parengtos ir įgyvendintos rajono etninės kultūros globos ir plėtros programos

D.3.1.3. Priemonė – Parengta etninės kultūros raiškos bei procesų kryptingo tyrinėjimo metodika

D.3.1.4. Priemonė – Parengta muziejininkystės tobulinimo ir plėtros strategija

D.3.2. Uždavinys – Parengti kultūrinio bendradarbiavimo su etniniais regionais programą

D.3.2.1. Priemonė – Atliktas kultūros paveldo išsaugojimo poreikių tyrimas ir kultūros paveldo vertybių analizė

D.3.2.2. Priemonė – Parengta kultūros vertybių atgaivinimo, išsaugojimo ir pritaikymo kultūriniam turizmui programa

D.3.2.3. Priemonė – Sukurta investicijų į kultūros paveldą skatinimo ir kompensavimo už jo išsaugojimą strategija

D.3.3. Uždavinys – Skatinti kultūros atvirumą

D.3.3.1. Priemonė – Atlikta krašto kultūros sklaidos poreikių analizė ir galimybių studija

D.3.3.2. Priemonė – Parengta kultūrinių ryšių ir bendradarbiavimo strategija

D.3.3.3. Priemonė – Parengta mėgėjų meno veiklos sklaidos programa

 

D.4. Tikslas – Užtikrinti kultūros, švietimo ir sporto paslaugų kokybę, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius

D.4.1. Uždavinys – Orientuoti rajono kultūros, švietimo ir sporto politiką į būtinų kompetencijų suteikimą, vertybinių nuostatų ugdymą

D.4.1.1. Priemonė – Parengta rajono gyventojų užsienio kalbų mokymo strategija

D.4.1.2. Priemonė – Parengtos etninės kultūros ir pilietinio ugdymo programos

D.4.1.3. Priemonė – Parengta profesinio informavimo ir konsultavimo programa

D.4.1.4. Priemonė – Parengta asmens verslumo pradmenų ugdymo programa

D.4.1.5. Priemonė – Parengta rajono gyventojų sveikatinimo programa

D.4.1.6. Priemonė – Parengta kultūros centrų veiklos turinio ir formų tyrimų bei gerosios patirties sklaidos strategija

 

D.5. Tikslas – Skatinti rajono kultūros, švietimo, sporto įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, puoselėjant bendruomenių savitumą, veiksmingumą, mažinant socialinę atskirtį

D.5.1. Uždavinys – Plėtoti rajono įstaigų socialinę partnerystę

D.5.1.1. Priemonė – Atlikta rajono įstaigų bendradarbiavimo situacijos analizė

D.5.1.2. Priemonė – Parengtos socialinių partnerių bendradarbiavimo gairės

D.5.1.3. Priemonė – Parengta valstybinių švenčių ir atmintinų dienų paminėjimo programa

D.5.2. Uždavinys – Integruoti socialinės rizikos grupes

D.5.2.1. Priemonė – Atliktas socialinės rizikos grupių poreikių tyrimas

D.5.2.2. Priemonė – Parengta kultūrinių ir edukacinių paslaugų teikimo socialinės rizikos grupėms programa

D.5.3. Uždavinys – Panaudoti vietos bendruomenės potencialą, skatinant savitų bendruomenių kūrimą

D.5.3.1. Priemonė – Parengta bendruomenės narių, turinčių kūrybinių idėjų, skatinimo programa

D.5.3.2. Priemonė – Parengta bendruomenių savito įvaizdžio kūrimo skatinimo programa

 

D.6. Tikslas – Padidinti rajono kraštovaizdžio patrauklumą

D.6.1. Uždavinys – Gerinti aplinką

D.6.1.1. Priemonė – Gyvenamosios vietos tvarkymas

D.6.1.2. Priemonė – Pramonės aplinkos tvarkymas

D.6.1.3. Priemonė – Žemės ūkio produkcijos gamybos aplinkos tvarkymas

D.6.2. Uždavinys – Skatinti bioįvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimą, ekologiškai svarbių vietovių išsaugojimą, rekreacinės vertės didinimą

D.6.2.1. Priemonė – Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų įrengimas pievose bei ariamoje žemėje ir apsauga nuo erozijos

D.6.2.2. Priemonė – Išsaugoti pievas, ypač natūralias ir pusiau natūralias, pelkes (šlapžemes), mažinant žemdirbystės intensyvumą

D.6.2.3. Priemonė – Nenaudoti trąšų, pesticidų, jas kasmet šienauti

D.6.2.4. Priemonė – Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis, nukalkinti

D.6.2.5. Priemonė – Išsaugoti pavienius medžius, iškirsti krūmus

D.6.3. Uždavinys – Plėtoti kaimo turizmą, amatus bei kaimo paveldą

D.6.3.1. Priemonė – Kaimo turizmo sodybų patrauklumo didinimas

D.6.3.2. Priemonė – Darbo vietų kaimo turizmo versle kūrimas ir esamų išlaikymas

D.6.3.3. Priemonė – Skatinimas plėtoti kaimo turizmą patraukliose vietovėse (prie ežerų, upių)

D.6.4. Uždavinys – Gaivinti etnografinių regionų etninės kultūros tradicijas bei stiprinti jų savitumą

D.6.4.1. Priemonė – Etninės kultūros paveldo vertybių populiarinimas

D.6.4.2. Priemonė – Kultūrinio turizmo rajono etnografiniuose renginiuose skatinimas

D.6.4.3. Priemonė – Patrauklios aplinkos kūrimas

D.6.5. Uždavinys – Valdyti melioracijos procesus

D.6.5.1. Priemonė – Drenažo rekonstrukcija iš valstybės lėšų

D.6.5.2. Priemonė – Drenažo rekonstrukcija iš valstybės ir privačių lėšų

D.6.5.3. Priemonė – Griovių rekonstrukcija

D.6.5.4. Priemonė – Užtvankų rekonstrukcija

D.6.5.5. Priemonė – Pralaidų rekonstrukcija

D.6.5.6. Priemonė – Griovių priežiūra

 

D.7. Tikslas – Užtikrinti efektyvesnį Savivaldybės turto saugumą ir priežiūrą

D.7.1. Uždavinys – Savivaldybės administracinio pastato, jame esančio turto ir teritorijos saugojimą pavesti saugos tarnybai

D.7.1.1. Priemonė – Bendrojo (restruktūrizavus ūkio) skyriaus sargų ir budinčio etatų panaikinimas

D.7.1.2. Priemonė – Savivaldybės administracinio pastato, jame esančio turto ir teritorijos apsaugos funkcijų delegavimas apsaugos tarnybai

D.7.2. Uždavinys – Deleguoti savivaldybės administracinio pastato ir teritorijos valymo bei priežiūros funkcijas valymo įmonėms

D.7.2.1. Priemonė – Bendrojo (restruktūrizavus ūkio) skyriaus valytojų ir kiemsargio etatų panaikinimas

D.7.2.2. Priemonė – Savivaldybės administracinio pastato ir teritorijos valymo ir priežiūros funkcijų delegavimas valymo įmonėms