Administracinė informacija

E Prioritetas – Konkurencingo žemės ūkio kūrimas

E.1. Tikslas – Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti ūkį

E.1.1. Uždavinys – Stiprinti žmogiškąjį potencialą

E.1.1.1. Priemonė – Mokymas, inovacijų sklaida ir diegimas

E.1.1.2. Priemonė – Konsultavimo paslaugų teikimas

E.1.1.3. Priemonė – Jaunųjų ūkininkų mokymas

E.1.1.4. Priemonė – Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

E.1.2. Uždavinys – Skatinti nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvūnų išsaugojimą

E.1.2.1. Priemonė – Bendruomenės informavimas apie saugotinas veisles

E.1.2.2. Priemonė – Ūkininkus, turinčius nykstančių veislių gyvūnus, skatinti dalyvauti programose

E.1.3. Uždavinys – Stiprinti fizinių ūkių potencialą bei skatinti inovacijų diegimą žemės ūkyje

E.1.3.1. Priemonė – Pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimas

E.1.3.2. Priemonė – Žemės ūkio valdų modernizavimas

E.1.3.3. Priemonė – Kaimo infrastruktūros gerinimas

E.1.3.4. Priemonė – Parama gamintojų grupių įsikūrimui

E.1.4. Uždavinys – Skatinti naujų miškų įveisimą, pažeistų miškų įkūrimą

E.1.4.1. Priemonė – Apleistos žemės apželdinimas mišku

E.1.4.2. Priemonė – Pažeistų miškų (po gaisro) atkūrimas

E.1.5. Uždavinys – Įgyvendinti žemės ūkio gamybos standartus ir gerinti žemės ūkio produktų kokybę

E.1.5.1. Priemonė – Žemės ūkio produktų perdirbimas

E.1.5.2. Priemonė – Rinkodara bei naujų produktų kūrimas

E.1.6. Uždavinys – Padidinti ekologiškų ir natūralių produktų gamybą

E.1.6.1. Priemonė – Paremti ekologinį ūkininkavimą tarp gamybos sistemų

E.1.6.2. Priemonė – Kokybiškų maisto produktų, turinčių didelę paklausą rinkoje, gamyba

E.1.6.3. Priemonė – Ekologiško produkto pristatymas ir reklama

E.1.7. Uždavinys – Palaikyti ūkinės veiklos tęstinumą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse

E.1.7.1. Priemonė – Išsaugoti kraštovaizdį bei palaikyti gyvybingą kaimo bendravimą

E.1.7.2. Priemonė – Užtikrinti subalansuotą žemės ūkio paskirties žemės naudojimą

E.1.8. Uždavinys – Įdiegti paslaugų žemės ūkiui, sukuriančių naujas darbo vietas ir papildomų pajamų šaltinį kaimo vietovėse, plėtrą

E.1.8.1. Priemonė – Didinti paslaugų žemės ūkiui teikimo įvairovę ir apimtis

E.1.8.2. Priemonė – Išlaikyti esamas ir sukurti naujas darbo vietas paslaugų žemės ūkiui sektoriuje

E.1.9. Uždavinys – Įdiegti mikroįmonių, sukuriančių darbo vietas ir papildomų pajamų šaltinį kaimo vietovėse, kūrimo programą

E.1.9.1. Priemonė – Naujų darbo vietų kūrimo tvarkos parengimas

E.1.9.2. Priemonė – Skatinti naujų, inovatyvių produktų, turinčių vietos ir regionų ypatumų, gamybą

E.1.9.3. Priemonė – Esamų darbo vietų mikroįmonėse išlaikymo tvarkos parengimas

 

E.2. Tikslas – Administruoti žemės ūkio programas, registrus, išmokas ir mokesčius

E.2.1. Uždavinys – Administruoti žemės ūkio programas

E.2.1.1. Priemonė – Dalies palūkanų kompensavimas už suteiktus kreditus

E.2.1.2. Priemonė – Dalinis nuostolių kompensavimas dėl fitosanitarijos priemonių taikymo

E.2.1.3. Priemonė – Parama nelaimės atveju

E.2.1.4. Priemonė – Parama ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse

E.2.1.5. Priemonė – Parama iš Savivaldybės Kaimo rėmimo fondo

E.2.2. Uždavinys – Administruoti žemės ūkio registrus

E.2.2.1. Priemonė – Ūkininkų ūkių registras

E.2.2.2. Priemonė – Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registras

E.2.2.3. Priemonė – Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras

E.2.3. Uždavinys – Administruoti žemės ūkio išmokas

E.2.3.1. Priemonė – Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių

E.2.3.2. Priemonė – Pieno kvotų

E.2.3.3. Priemonė – Baltojo cukraus kvotų

E.2.3.4. Priemonė – Karvių žindenių ir ėriavedžių

E.2.3.5. Priemonė – Paskerstų galvijų

E.2.4. Uždavinys – Administruoti valstybinės žemės nuomos mokesčius

E.2.4.1. Priemonė – Mokesčių apskaičiavimas

E.2.4.2. Priemonė – Nepriemokų išieškojimas