Administracinė informacija

Monitoringo metodikos konkrečių modulių vykdymo eiga ir priemonės

Kauno rajono savivaldybės strategijos įgyvendinimas atvaizduotas multimoduline struktūra. Joje išskirti šeši esminiai monitoringo moduliai. Šioje metodikoje laikomasi nuostatos, kad strateginis savivaldybės planavimas prasideda nuo misijos ir vizijos apibrėžimo, kurie tarnauja kaip savivaldybės strateginės pozicijos apibrėžtis laiko atžvilgiu. Šiuo atveju misija yra dabartis, o vizija – siekiama ateitis. Visi kiti moduliai būtini apibrėžiant vizijos tapsmo misija sąlygas ir taikytinus veiksmus.

 

Ties kiekvienu moduliu numatytos veiklos vykdomos skirtingais laiko intervalais. Vienos jų vykdomos kartą per mėnesį, o kitos – kartą per 25 metus. Žinoma, toks pasiskirstymas laike tai nėra konstanta, kuri turi būti tokia, kokia numatyta. Strateginiame valdyme daug lemia aplinkybės, kurios iš esmės neleidžia strateginį valdymą unifikuoti. Vis dėlto tam tikra loginė veiksmų kartotinumo seka gali būti apibrėžta. Pavyzdžiui, jei aplinka kinta taip, kaip buvo numatyta strateginiame plane, tuomet vizijos keisti nereikia iki tol, kol ji bus pasiekta. Vadinasi, jeigu vizija buvo iškelta 25 metams į priekį, tai ji visą tą laikotarpį gali būti ir nekeičiama. Panašiai yra ir su prielaidų keisti esamą strategiją analize. Tik šiuo atveju veiksmai vykdomi pagal strategijos įgyvendinimo kriterijų suformavimo metu patvirtintą stebėsenos planą. Kai kurie rodikliai šiuo atveju gali būti stebimi kartą per mėnesį ar kartą per trejus metus. Stebėsenos kartotinumo dažnis priklauso nuo patvirtintų rodiklių ir jų surinkimo galimybių.

 

Jeigu per metus stebint rodiklius nuokrypių nuo užsibrėžtos strategijos nebuvo ar jie buvo nereikšmingi, tuomet Kauno rajono savivaldybės išsikeltų tikslų stebėsena atliekama bus kartą metuose, derinant stebėseną su savivaldybės veiklos metine ataskaita. Tikslų stebėsenos periodiškumas nutrūks tik tokiu atveju, jeigu įvyks pokyčiai, lemiantys stebimo tikslo dalinį kitimą. Šiuo atveju reikės anksčiau nei numatyta peržiūrėti esamus tikslus. Tam bus atliekama neeilinė užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo stebėsena. Monitoringo metu prioritetinių krypčių valstybėje ir savivaldybėje palyginamoji analizė bus atliekama tik tuomet, kai pastarieji keisis valstybėje arba savivaldybėje.

 

Prielaidų keisti esamą strategiją analizės modulis naudojamas kaip signalo planuoti argumentas. Būtent nuo jo priklauso, kokie planavimo veiksmai bus atliekami toliau: ar viso labo bus koreguojami įgyvendinimo kriterijai, ar iš pagrindų bus keičiama organizacijos vizija. Klasikinis strateginio planavimo procesas prasideda nuo misijos ir vizijos nustatymo. Vėliau eina analizė, kurios metu formuojamos ir išgryninamos strateginės alternatyvos. Dar vėliau nustatoma organizacijos strategija, o galiausiai – stebėsenos tvarka ir forma.

 

Siekiant palengvinti strateginį planavimą savivaldybėje, perimta procesiniam požiūriui būdinga atvirkščio planavimo logika. Pažyminys „atvirkščias“ šiuo atveju nėra nei negatyvus, nei pozityvus. Iš esmės šis pažyminys atstovauja intuityviam strateginiam valdymui. Šiuo atveju jis reiškia, kad savivaldybės strateginis planavimas prasideda misija, vėliau peršokamos visos klasikinio strateginio planavimo procedūros ir nustatoma vizija, kuri tarnauja kaip pagrindas išgryninant strategines alternatyvas. Pastarosiomis remiantis yra sudaroma savivaldybės strategija. Kitu žingsniu strategija detalizuojama suskaidant ją į prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones. Būtent šis modulis leidžia subalansuoti strategiją atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės atliekamas funkcijas.

 

Sudarius detalizuotą strategiją pradedami formuoti įgyvendinimo kriterijai. Šiame modulyje visų pirma nustatomi įgyvendinimo rodikliai, vėliau strateginis planas įdiegiamas į organizacijos valdymą. Diegimas vyksta nustatant atsakingus už strateginio plano įgyvendinimą asmenis organizacijoje ir priemonių taikymo tvarką (nuoseklumą). Šiame etape taip pat atliekamas strateginio plano finansinis pagrindimas, įgalinantis organizaciją pasverti savo galimybes pasiekti užsibrėžtą viziją. Etapas baigiamas suformuojant rodiklių stebėsenos blankus, kuriuose rodikliai pozicionuojami pagal stebėsenos laiką ir už jų stebėseną atsakingus skyrius.