Administracinė informacija

Vizija

Išugdyta kūrybiška, demokratinė, lygiateisė, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės ir religijos, laisva ir atvira visuomenė. Visuotinai realizuojamos žmogaus teisės ir laisvės. Laisvai reiškiama visuomenės kultūra, visuomenė intensyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje. Užtikrintas kultūros vertybių saugumas. Suformuota laikmečio realijas atliepianti verslo aplinka, nuolat vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas, pritraukiamos investicijos. Ekonominė, ūkinė ir socialinė plėtra suderinta su išsaugota švaria, saugia ir sveika aplinka. Įgyvendinta valstybės kaimo plėtros politika. Išplėtotas ir nuolat vystomas turizmas, sukurtos patrauklios sąlygos poilsiui. Vykdoma sveikatos politika užtikrina visuomenės sveikatą ir aukštą sveikatinimo veiklos kokybę. Užtikrinta socialinė, vaikų ir jaunimo teisių apsauga. Savalaikiai ir tinkamai vykdoma asocialaus elgesio bei nusikalstamumo prevencija. Vykdoma švietimo politika atitinka laikmečio reikalavimus. Nuolat vykdomas gyventojų gebėjimų ir žinių ugdymas bei tobulinimas veikia kaip visuotinio nedarbo prevencijos programa. Sudarytos palankios sąlygos gyventojų savišvietai. Sukurtos prielaidos sveikos ir fiziškai aktyvios visuomenės vystymuisi. Užtikrinamas valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas. Pasiekta teritorinio planavimo, urbanistikos, architektūros ir kraštovaizdžio dermė, užtikrintas vietos ar regiono architektūrinės kūrybos bei statybos tradicijų tęstinumas. Teritorinio planavimo, urbanistikos, architektūros ir statybos srityse vykdoma savivaldybės politika atliepia valstybės interesus. Rajono gyvenamasis fondas renovuotas ir efektyvus energetiniu požiūriu. Renovuota gyvenamųjų rajonų inžinerinė infrastruktūra, modernizuota transporto infrastruktūra. Efektyviai valdoma, naudojama ir disponuojama savivaldybės (valstybės perduotu) turtu. Efektyviai vykdoma civilinė sauga ir priešgaisrinių tarnybų darbas, dalyvaujama rengiantis mobilizacijai bei atrenkant šauktinius į karo tarnybą. Tinkamai vykdomos kitos valstybės perduotos, priskirtosios (ribotai savarankiškos) ir savarankiškos funkcijos.