Asmens duomenų apsauga

Kauno rajono savivaldybė, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Administracijos duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galima kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų – Nomeda Pilkienė, tel. (8 37) 30 55 24, el. p. adresas:   nomeda.pilkiene@krs.lt

Įsakymas Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮS-1108 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos politikos patvirtinimo“ pakeitimo.

Informacijos pagal Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašas

Kauno rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos  politika

Duomenų subjekto prašymo vykdymo procedūra

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūra

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma

Pasižadėjimas

Vaizdo priemonėmis stebimų teritorijų Kauno rajone sąrašas

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Pranešimas apie pažeidimą