Asmens duomenų apsauga

Kauno rajono savivaldybė, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Administracijos duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų – Kauno rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Irena Remeikienė, tel. (8 37) 305 517, (8 670) 88573, el. p. dap@krs.lt.

Kauno rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Įsakymas dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašas

Konfidencialumo pasižadėjimas

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma