Korupcijos prevencija

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų įstatymų spragomis atliekame teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 243)

2020 metai.

2019 metai.

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms ir kitiems švietimo teikėjams tvarkos aprašo“,  patvirtinimo.
 
 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės  tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo.
 
 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“.
 
 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl priėmimo į Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo“, patvirtinimo.

 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d.  sprendimo Nr. TS-371 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.