Pradedama teikti asmeninės pagalbos paslauga

Kauno rajono gyventojai, kuriems reikalinga asmeninės pagalbos paslauga, kviečiame teikti prašymus. Prašymus galima teikti gyvenamosios vietos seniūnijos soc. darbo organizatorėms arba Kauno rajono savivaldybės Gyventojų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje, Savanorių pr. 371.

Asmeninė pagalba bus teikiama asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes:

 • Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • Teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdyti savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • Mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • Dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ar darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • Gyvena vieni.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi pateikti:

 • Nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
 • Asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją (neįgaliojo pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių lygio pažymą);
 • Dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar jo atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią savivaldybės nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);
 • Dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pvz., moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje ir pan.);
 • Dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pvz., gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą);
 • Jei dokumentus pateikia asmens atstovas arba jie siunčiami paštu, elektroniniu būdu, kartu turi būti pateikta (siunčiama) asmens, pageidaujančio gauti asmeninę pagalbą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas įvertina poreikį asmeninei pagalbai gauti. Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo/netikslingumo. Sudaroma sutartis su paslaugos gavėju, teikėju ir Kauno rajono savivaldybe. Asmeninės pagalbos teikėjas – VšĮ „Tapk laisvas“ ir Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga.

Jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo gaunamų pajamų:

 • asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (256 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (640 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;

Jei gaunate dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, Jūsų mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis bus apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

 Daugiau informacijos mob. tel. Nr. 8 614 05688 arba el. paštu agne.ceinoriute@krs.lt

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos