Dėl atliekų surinkimo tvarkos ir mokesčių

Įgyvendinant komunalinių atliekų tvarkymą nustatančių teisės aktų nuostatas, Kauno rajono savivaldybėje nuo 2020 m. balandžio 1 d. įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava), patvirtinti dokumentai, reglamentuojantys Vietinę rinkliavą:

  • 2020 m. vasario 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-69 patvirtinta Kauno rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžio nustatymo metodika;
  • 2021 m. vasario 25 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-57 patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatai (toliau – Nuostatai).

                                                                                       
Su nurodytais dokumentais galite susipažinti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, paspaudę nuorodą: https://www.krs.lt/gyventojams/rinkliava/teis%C4%97s-aktai/        

Nurodyti dokumentai parengti vadovaujantis valstybinių institucijų priimtų teisės aktų nuostatomis:

  • Vietinės rinkliavos dydžiai apskaičiuoti / nustatyti vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis;
  • Nekilnojamojo turto objektų kategorijos, kurioms skaičiuojama vietinė rinkliava, nustatytos vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašu.

Primename:

Dvinarė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

pastoviąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas sudaro nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (skirtos ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti, taip pat aplinkos taršai mažinti). Pastoviąją dedamąją moka visi Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;                kintamąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas sudaro su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos. Kintamąją dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.  

Nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo gali būti atleisti nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad ne mažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla.

Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų nemoka negyvenamų statinių, registruotų nekilnojamojo turto objekte, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į atliekų turėtojų (gyventojų, juridinių asmenų) pastabas, Kauno rajono savivaldybės taryba:

  • įtvirtino nuostatą, kad jei vienoje teritorijoje yra keletas nekilnojamojo turto objektų, priklausančių tam pačiam savininkui, naudotojui ar valdytojui, šiems objektams gali būti nustatomas bendras Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydis, kuris apskaičiuojamas visiems vienoje teritorijoje esantiems nekilnojamojo turto vienetams priskirto (-ų) konteinerio (-ų) ištuštinimo kainą, nurodytą Nuostatų 1 priede, padauginus iš numatomo jo (-ų) ištuštinimo dažnio.
  • priėmė sprendimą Vietinės rinkliavos neskaičiuoti:

- privačioje individualaus namo valdoje ar sodų paskirties objekto žemės sklype esantiems pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo turto objektams (sandėliai, garažai, dirbtuvės, pirtys, saunos, malkinės, tvartai, šiltnamiai, pavėsinės ir kt.), kurių bendras plotas neviršija 200 m2;                                              

- kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams, kurių plotas neviršija 10 m2 (techniniai pastatai, varpinės ir kt.);

- kitos paskirties nekilnojamojo turto objektams, kuriuose, vykdant ūkinę veiklą, nesusidaro mišrios komunalinės atliekos: elektros pastotėms, transformatorinėms, skydinėms ir kitiems su elektros energijos tiekimu susijusiems objektams; bokštams (vandens, šienainio, grūdų ir kt.); dujų ar kito kuro saugykloms, skirstymo statiniams, reguliavimo punktams; vandens paruošimo ar nuotekų valymo įrenginių statiniams (arteziniai gręžiniai, siurblinės, grotų pastatai ir kt.); telekomunikacijų ir ryšio įrangos statiniams (bokštai, konteinerinio tipo stotys ir kt.); svarstyklėms (gyvulių, automobilių ir kt.).

Svarbi informacija

Siekiant, kad nekilnojamojo turto objektas, Nuostatuose nustatyta tvarka:

  • būtų atleistas nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo,
  • būtų įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją,
  • būtų priskirtas individualaus naudojimo konteineris (konteinerio užsakymas) ir dėl to perskaičiuotas kintamosios dalies dydis,

reikia kreiptis į Vietinės rinkliavos administratorių UAB Komunalinių paslaugų centrą, Vytauto g. 71, Garliava, tel. (8 679) 21033, el. p. rinkliava@rkpc.lt.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos