Atnaujintų stadionų laukia ir moksleiviai, ir bendruomenė

Šiais me­tais į pa­kau­nės sta­dio­nus ir spor­to inf­rast­ruk­tū­rą bus in­ves­tuo­ta re­kor­di­nė su­ma – per 1,7 mln. eurų. Dar­bų pa­baig­tu­vės bus šven­čia­mos Gar­lia­vo­je ir Bab­tuo­se.

Ryš­kė­ja kon­tū­rai

Ša­lia Gar­lia­vos Ado­mo Mit­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los šiuo me­tu triū­sia sta­ty­bi­nin­kai. Čia jau ryš­kė­ja vi­sų mat­me­nų fut­bo­lo aikš­tės, ati­tik­sian­čios tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus, kon­tū­rai. Tai bend­ras Kau­no ra­jo­no savivaldy­bės ir Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pro­jek­tas: sa­vi­val­dy­bė fi­nan­suo­ja sta­dio­no įren­gi­mą, o dirb­ti­nę aikš­tės dan­gą nu­pir­ko fe­de­ra­ci­ja.

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos direktoriaus pavaduotojas Mantas Rikteris „Kau­no die­nai“ sa­kė, kad į fut­bo­lo aikš­tę Gar­lia­vo­je sa­vi­val­dy­bė in­ves­tuo­ja 1,1 mln. eu­rų. Be to, dar su­pla­nuo­ta įreng­ti persirengi­mo ka­bi­nas, šių dar­bų kai­na į mi­nė­tą su­mą neįs­kai­čiuo­ta.

„Dar­bų ver­tė ne­ma­ža, džiau­gia­mės, kad pri­si­de­da Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja“, – teigė M.Rikteris. – Šia­me sta­dio­ne tu­rė­jo­me di­de­lių iš­šū­kių su­si­tvar­ky­ti su že­mės dar­bais. Grun­tas čia mo­lin­gas, rei­kė­jo įreng­ti lie­taus nuo­te­kų tink­lus su siurb­li­ne ir dre­na­žą vi­so­je sta­dio­no te­ri­to­ri­jo­je.“

Fut­bo­lo aikš­tės įren­gi­mo dar­bus at­lie­kan­čios bend­ro­vės „Kel­min­ta“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vas Vi­lius Či­bir­ka įvar­di­jo ir dau­giau iš­šū­kių: „Ob­jek­to apim­tis yra la­bai di­de­lė, o su­tar­ty­je bu­vo nu­ma­ty­tas la­bai trum­pas staty­bos dar­bų ter­mi­nas. Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ge­ra­no­riš­kai mums pra­tę­sė šį ter­mi­ną tiek, kiek lei­do su­tar­tis. Ki­tas iš­šū­kis bu­vo va­sa­ros lai­ko­tar­pis, kai sun­ku su­ras­ti dar­buo­to­jų. Tam įta­kos tu­rė­jo ir esa­ma situa­ci­ja dėl pan­de­mi­jos. Vis dėl­to dar­bus pla­nuo­ja­me baig­ti lai­ku.“

Pa­sak M.Rik­te­rio, vi­sus su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus dar­bus Gar­lia­vos ob­jek­te nu­ma­ty­ta už­baig­ti iki lapk­ri­čio. Dirbtinė dan­ga lei­džia pail­gin­ti se­zo­ną ru­de­nį ir anks­čiau pra­dė­ti žais­ti pa­va­sa­rį. To­dėl dar šie­met planuojama ne kar­tą iš­ban­dy­ti nau­ją­ją aikš­tę, o pir­mo­sios rung­ty­nės pla­nuo­ja­mos dar rug­sė­jo pa­bai­go­je.

Jei ne­sut­ruk­dys orai, šią sa­vai­tę pa­ruoš­ti bė­gi­mo ta­kų pa­grin­dai bus už­lie­ti as­fal­to dan­ga ir pra­dė­ta klo­ti dirb­ti­nė dan­ga fut­bo­lo aikš­tė­je. Dar rei­kės įreng­ti tri­bū­ną žiū­ro­vams, ap­švie­ti­mą ir ki­tą inf­rast­ruk­tū­rą, pritaiky­tą spor­tui.

Vie­tos už­teks vi­siems

Gar­lia­vos Ado­mo Mit­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Va­lė Ur­be­lie­nė džiau­gė­si: „Gar­lia­vo­je, šio­je mokyk­lo­je, la­bai ak­ty­viai vei­kia fut­bo­lo klu­bas, mo­ki­niai la­bai mėgs­ta fut­bo­lą. O da­bar mums su­tei­kia­mos fan­tas­tiš­kos ga­li­my­bės ir ti­ki­mės, kad su­stip­rės mū­sų ma­siš­ku­mas, bend­ruo­me­niš­ku­mas ir ga­li bū­ti taip, kad čia išaugs meist­rai. Jei­gu tu­rė­da­mi to­kį sta­dio­ną su nie­kuo ne­si­da­ly­si­me – mū­sų nie­kas ne­sup­ras. Ir sena­ja­me sta­dio­ne spor­ta­vo ve­te­ra­nai, vai­kai ir jų tė­ve­liai. Vi­si jie bus lau­kia­mi ir nau­ja­ja­me, vie­tos čia užteks vi­siems.“

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas pa­ti­ki­no, kad jau pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl Bab­tų gim­na­zi­jos aikš­ty­nų, skir­tų ak­ty­viam poil­siui, su­tvar­ky­mo. Čia bus trys at­ski­ros aikš­te­lės – mi­ni fut­bo­lo su dirb­ti­ne ve­ja, pa­plū­di­mio tink­li­nio ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė su pri­tai­ky­tais įren­gi­niais. Bab­tų daugia­funk­cei aikš­te­lei įreng­ti sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si 200 tūkst. eu­rų.

Bus iš­skir­ti­nis ne tik pa­kau­nė­je

Pa­sak M.Rik­te­rio, dar šie­met dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti ir Če­kiš­kės Pra­no Do­vy­dai­čio gim­na­zi­jo­je. Čia bus atnau­jin­tas na­tū­ra­lios ve­jos sta­dio­nas ir įreng­tas kar­tod­ro­mas. „Lie­tu­vo­je tė­ra vos ke­le­tas kar­tod­ro­mų, todėl no­ri­me, kad kar­tod­ro­mas Če­kiš­kė­je ati­tik­tų tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus, o au­to­mo­bi­lių mo­de­liai čia galė­tų iš­vys­ty­ti iki 200 km/val. grei­tį. Tai bus iš­skir­ti­nis ob­jek­tas Kau­no ra­jo­ne, į ku­rį in­ves­tuo­si­me apie 300 tūkst. eu­rų“, – nea­be­jo­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Gim­na­zi­jos moks­lei­viai yra šios sri­ties ly­de­riai ša­ly­je, yra pel­nę ne­ma­žai ap­do­va­no­ji­mų, tad jie ne­kant­riai lau­kia kar­tod­ro­mo, kad ir to­liau ga­lė­tų gar­sin­ti ir puo­se­lė­ti gim­na­zi­jos tra­di­ci­jas.

Jau bai­gia­mas pro­jek­tuo­ti ir Kar­mė­la­vos Ba­lio Bu­ra­čo gim­na­zi­jos sta­dio­nas. Rug­sė­jį ti­ki­ma­si tu­rė­ti eks­per­tų pa­tvir­tin­tą tech­ni­nį pro­jek­tą ir skelb­ti ran­gos dar­bų vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są. „Jei jis vyks sklan­džiai, dar­bai pra­si­dės dar šie­met. Pla­nuo­ja­me, kad ki­tų me­tų rug­sė­jį jau švę­si­me pa­baig­tu­ves.

Kar­mė­la­vos Ba­lio Bu­ra­čo gim­na­zi­jos sta­dio­ne nu­ma­ty­ta įreng­ti dirb­ti­nės ve­jos aikš­tę, ap­švie­ti­mą, vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras, pa­plū­di­mio tink­li­nio aikš­te­lę, dan­gas, pri­tai­ky­tas bė­gi­mui, krep­ši­niui, spor­ti­niams žaidimams, lau­ko te­ni­sui. „Tai di­džiu­lis ir Kar­mė­la­vos bend­ruo­me­nei la­bai rei­ka­lin­gas pro­jek­tas“, – neabejojo M.Rik­te­ris. Pre­li­mi­na­ri šio ob­jek­to są­ma­ti­nė ver­tė – apie 800 tūkst. eu­rų.

Šią sa­vai­tę Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja pa­si­ra­šy­ti Rau­dond­va­rio gim­na­zi­jos dau­gia­funk­cės aikš­te­lės ran­gos dar­bų su­tar­tį. Ši aikš­te­lė ir kai­na, ir įren­gi­niais bus be­veik to­kia pa­ti kaip ir Bab­tuo­se.

Taip pat ne­tru­kus pra­si­dės Rau­dond­va­rio gim­na­zi­jos ir sta­dio­no pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. „Už­mo­jai di­de­li – norime, kad šis sta­dio­nas bū­tų di­de­lis, ati­tin­kan­tis vi­sus rei­ka­la­vi­mus, vie­nas ge­riau­sių Kau­no ra­jo­ne ir Lietu­vo­je“, – am­bi­ci­jų ne­slė­pė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Am­bi­cin­gi pla­nai

Šiuo me­tu Kau­no ra­jo­ne prie ug­dy­mo įstai­gų ir kul­tū­ros cent­rų yra 54 dau­gia­funk­cės spor­to aikš­te­lės ir vienas vi­sų mat­me­nų dirb­ti­nės ve­jos fut­bo­lo sta­dio­nas Vil­ki­jo­je.

Pa­sak M.Rik­te­rio, iš mi­nė­tų 54 dau­gia­funk­cių spor­to aikš­te­lių dau­giau kaip pu­sė yra pui­kios būk­lės: su sportui pri­tai­ky­ta inf­rast­ruk­tū­ra, ap­švie­ti­mu. „Ge­rai iš­si­lai­kę yra ir, tar­ki­me, 2007 m. įreng­ti sta­dio­nai, mat sten­gia­ma­si vi­sus juos pri­žiū­rė­ti. Net ir ge­ro­kai se­nes­ni sta­dio­nai neuž­da­ry­ti, jie eksp­loa­tuo­ja­mi“, – tei­gė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Pa­kau­nė­je sta­dio­nai pra­dė­ti at­nau­jin­ti nuo 2012 m., o už­per­nai įvy­ko pro­ver­žis: Vil­ki­jo­je įreng­tas vi­sų matme­nų dirb­ti­nės ve­jos fut­bo­lo sta­dio­nas, Eže­rė­ly­je re­konst­ruo­tas spor­to aikš­ty­nas su dirb­ti­ne dan­ga. Švie­žu­mu dvel­kia ir re­no­vuo­jant Do­mei­ka­vos gim­na­zi­ją at­nau­jin­tas šios švie­ti­mo įstai­gos sta­dio­nas. Čia nuties­ti nau­ji bė­gi­mo ta­kai, įreng­tos fut­bo­lo, tink­li­nio ir krep­ši­nio aikš­te­lės.

Prieš me­tus iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Ne­ve­ro­nių gim­na­zi­jos dirb­ti­nės ve­jos sta­dio­nas su bė­gi­mo takais ir ap­švie­ti­mu. Jo­nu­čių pro­gim­na­zi­jo­je įreng­tos trys dirb­ti­nės ve­jos mi­ni fut­bo­lui ir ran­ki­niui bei su minkš­ta dan­ga krep­ši­niui aikš­te­lės ir bė­gi­mo ta­kai. Links­ma­kal­nio gy­ven­to­jai nuo praė­ju­sių me­tų džiau­gia­si na­tū­ra­lios ve­jos sta­dio­nu su tri­bū­no­mis, nau­ja krep­ši­nio ir ried­len­čių aikš­te­lė­mis bei bė­gi­mo ta­kais. Per­nai už­baig­tos ir trys dau­gia­funk­cės aikš­te­lės Gar­lia­vo­je tarp dau­gia­bu­čių na­mų: dirb­ti­nės ve­jos mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lė ir krep­ši­nio aikš­te­lės bei žai­di­mų aikš­te­lė su įren­gi­niais ma­žes­niems ir di­des­niems gy­ven­to­jams. Per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus pa­kau­nė­je ke­ti­na­ma per­tvar­ky­ti vi­sas dau­gia­funk­ces aikš­te­les, kad jos ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus, ir įreng­ti jas ten, kur nė­ra.

„In­ves­ti­ci­ja į jau­ni­mą, į jo užim­tu­mą, spor­to ba­zes duo­da vai­sius, to­dėl sie­kia­me ge­rin­ti spor­to erd­ves. Aišku, džiaug­si­mės, jei po ke­le­rių ar ke­lio­li­kos me­tų išaugs spor­ti­nin­kai, ku­rie gar­sins ra­jo­ną ir Lie­tu­vą, tačiau la­bai svar­bu ir tai, kad šian­dien moks­lei­viai ga­li tu­ri­nin­gai ir svei­kai leis­ti lais­va­lai­kį. Vi­sos aikš­te­lės atra­kin­tos ir po pa­mo­kų, jau­nuo­liai ga­li su­si­tik­ti, pa­bend­rau­ti, pa­spar­dy­ti ar pa­mė­ty­ti ka­muo­lį. Ge­ro­ji praktika už­ka­bi­na, jau­ni­mo ati­trau­ki­mas nuo kom­piu­te­rių yra la­bai tei­gia­mas re­zul­ta­tas“, – tvir­ti­no administ­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Teksto autorius: Vil­ma Kas­pe­ra­vi­čie­nė, „Kauno diena“

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: