Domeikavos gimnazijos pedagogai mokosi dirbti įtraukiai

Nuo 2020 m. Domeikavos gimnazijoje vykdomas Erasmus KA1 projektas „Įtraukusis švietimas ugdymo(si) sėkmei”. Projekto uždaviniai apima daugelį ugdymo sričių: socialines-emocines kompetencijas, švietimo pagalbos organizavimą, SUP, grįžtančių iš užsienio mokinių įsitraukimą į ugdymą ir gimnazijos gyvenimą. Projekte dalyvauja mišrios administracijos, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atstovų komandos, kurios vyksta į mokymosi veiklas Europos sąjungos šalyse ir įgyta patirtimi dalijasi su kolegomis gimnazijoje, siekdami įgyvendinti pozityvius pokyčius bendruomenėje.

Birželio 27 - liepos 2 dienomis Domeikavos mokytojų komanda - bibliotekininkė Edita Purlienė, anglų kalbos mokytojas Ernestas Petraitis, istorikas Edgaras Gabrielaitis ir pradinio ugdymo mokytoja Lina Striškienė sėmėsi patirties Austrijoje. Mokymosi veiklas organizavo „BVO Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“ organizacija. Projekto dalyviai  susipažino su Austrijos švietimo sistema, įtraukiuoju ir dualiniu mokymu, stebėjo darnų mokyklų ir verslo bendradarbiavimą, kryptingai vykdomą ugdymą karjerai.

Per penkias dienas mokytojai aplankė keletą profesinių mokyklų, Ingeborg Bachman gimnaziją, profesinio testavimo centrą, kur stebėjo mokinių veiklas.

Rugpjūčio 22- 26 d. dar viena gimnazijos mokytojų komanda - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Morkūnienė, pradinio ugdymo mokytoja Audronė Gerdvilienė, socialinė pedagogė Iveta Šukauskienė, anglų kalbos mokytojos Sigita Skietrienė ir Jolita Prielgauskienė kartu su mokytojais iš Slovakijos ir Ispanijos dalyvavo 5 dienų kursuose, kuriuos organizuoja IDEC mokymo centras Pirėjuje, Graikijoje. Mokymus vedė patyrusi dėstytoja psichologijos magistrė Betty Aggeletaki.

Mokymų dalyviai susipažino su įtraukiojo ugdymo ypatumais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo iššūkiais, kūrė individualias mokymo programas, padedančias mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, efektyviau įsisavinti mokymo medžiagą.

Dirbant tiek su gabiaisiais, tiek su įvairias negalias turinčiais bei mokymosi sunkumus patiriančiais mokiniais, mokytojų laukia daug iššūkių, todėl daug dėmesio skirta, kaip įveikti ugdymo procese kylančias problemas, tartasi, kaip panaudoti įgytas žinias savo mokyklose, dalintasi gerąja darbo su SUP poreikių vaikais patirtimi.

Abiejų mokymų dalyviai patobulino pedagogines, vadybines bei asmenines kompetencijas, įgijo naujų darbo tarptautinėse komandose, lyderystės, įsivertinimo ir refleksijos gebėjimų, išmoko inovatyvių mokymo metodų, formų ir būdų, kuriuos būtina taikyti ugdymo procese. Kiekvienas komandos narys gavo profesinius interesus papildančios informacijos ir patirties, patobulino kalbėjimo įgūdžius anglų kalba, praplėtė kultūrinį akiratį.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: