Rugsėjo pradžia nuspalvinta įkurtuvėmis naujuose ir rekonstruotuose darželiuose

Lau­kian­čių pa­tek­ti į dar­že­lius vai­ku­čių ei­lė pa­kau­nė­je ge­ro­kai su­trum­pė­jo. Ma­žie­siems Kau­no ra­jo­no gyvento­jams su­kur­ta 700 nau­jų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vie­tų.

Pa­si­tel­kė įvai­rias for­mas

„Rug­sė­jo 1-oji mums džiu­gi ir tuo, kad ge­ro­kai iš­plė­tė­me iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ga­li­my­bes. Tai da­rė­me taiky­da­mi įvai­rias for­mas: plės­da­mi šei­mos dar­že­lius, re­konst­ruo­da­mi ir mo­der­ni­zuo­da­mi se­nuo­sius pastatus, sta­ty­da­mi kon­tei­ne­ri­nius dar­že­lius“, – sa­kė Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas.

Moks­lo ir ži­nių die­na pra­si­dė­jo įkur­tu­vė­mis nau­jame Gi­rai­tės dar­že­ly­je ir re­konst­ruo­ta­me Rau­dond­va­rio lopše­ly­je-dar­že­ly­je „Vy­tu­rė­lis“.

„Ši die­na mums neei­li­nė – Gi­rai­tė­je su­da­ry­tos ga­li­my­bės dar­že­lį lan­ky­ti dar 80 vai­ku­čių. Ša­lia se­no­jo Giraitės dar­že­lio pa­sta­ty­ta­me nau­ja­me mo­du­li­nia­me pa­sta­te įkur­tos trys gru­pės 60 vai­kų, o Už­lie­džiuo­se, Le­dos gat­vė­je, – 20 dar­že­li­nu­kų. Ta­čiau ei­lė­je dar lau­kia apie 300 vai­kų, to­dėl ir atei­ty­je lau­kia­me pa­na­šių spren­di­mų“, – tvir­ti­no Gi­rai­tės dar­že­lio di­rek­to­rė Lau­ra Si­de­re­vi­čie­nė.

Pas­ta­tė žai­biš­kai

Įs­tai­gos va­do­vė džiau­gė­si, kad nau­ja­sis dar­že­lis bu­vo pa­sta­ty­tas la­bai grei­tai. „Lie­pos 10 d. pro­jek­tą pristatė­me bend­ruo­me­nei, o šian­dien jau tu­ri­me re­zul­ta­tą – vi­siš­kai įreng­tą nau­ją dar­že­lį“, – sa­kė Gi­rai­tės dar­že­lio di­rek­to­rė.

Gi­rai­tės gy­ven­to­jos Dei­man­tės Chmie­liaus­kės vai­kas dar­že­lį lan­ko ant­ri me­tai. Jau­na mo­te­ris pa­ti­ki­no, kad ei­lė­je te­ko lauk­ti pa­ly­gin­ti neil­gai, ir pri­si­pa­ži­no, kad pra­džio­je į bū­si­mą mo­du­li­nį dar­že­lį žiū­rė­jo ga­na skeptiš­kai. „Tik­rai keis­tai rea­ga­vau pa­ma­čiu­si pro­jek­tą. Gal­vo­jau, kad bus niū­ru. Pa­ma­čiu­si ga­lu­ti­nį rezultatą, nu­džiu­gau.

Vi­du­je dar­že­lis švie­sus, jau­kus ir spal­vin­gas, lau­ke yra ge­rai įreng­ta žai­di­mų aikš­te­lė“, – sa­kė D.Chmieliaus­kė.

Rau­dond­va­ry­je ei­lės ne­be­li­ko

O štai re­konst­ruo­tas Rau­dond­va­rio lop­še­lis-dar­že­lis „Vy­tu­rė­lis“ pa­ten­ki­no vi­sų rau­dond­va­rie­čių po­rei­kį. Tiesa, ši įstai­ga kol kas la­biau ži­no­ma kaip Rau­dond­va­rio Ane­lės ir Au­gus­ti­no Kriau­zų pra­di­nė mo­kyk­la-darže­lis. Per­nai rug­sė­jo 1-ąją pra­di­nu­kams per­si­kė­lus į re­konst­ruo­tą pa­sta­tą Ins­ti­tu­to gat­vė­je, at­si­ra­do laisvų pa­tal­pų. Dar­že­lis per­tvar­ky­tas iš es­mės: re­konst­ruo­tas pa­sta­to vi­dus, pa­si­rū­pin­ta nau­jais bal­dais, atnau­jin­ta sta­ti­nio išo­rė, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, įreng­ti nau­ji aikš­ty­nai. Ne ma­žiau reikš­min­ga ir ki­ta per­mai­na – dar­že­liui bend­ruo­me­nės pa­gei­da­vi­mu grą­žin­tas se­na­sis pa­va­di­ni­mas. Iki re­konst­ruk­ci­jos čia bu­vo še­šios dar­že­lio gru­pės, da­bar – try­li­ka gru­pių su 240 vai­ku­čių.

„Bend­ruo­me­nei Rug­sė­jo 1-oji – la­bai džiu­gi šven­tė, šis rug­sė­jis tik­rai iš­skir­ti­nis. Džiau­giuo­si ir aš, nes pavyko su­si­do­ro­ti su at­si­ra­du­siais iš­šū­kiais“, – šyp­so­jo­si Rau­dond­va­rio lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ direktorė Žyd­rū­nė Jan­kū­nie­nė.

Ge­ro­kai dau­giau dar­že­li­nu­kų ga­li priim­ti ir re­konst­ruo­ti bei pra­plės­ti Il­ga­kie­mio pra­di­nė mo­kyk­la-dar­že­lis, Ei­gir­ga­los dar­že­lis „Sau­lu­tė“.

Ur­ba­ni­za­ci­ja už­bė­ga už akių

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Pet­ke­vi­čius „Kau­no die­nai“ sa­kė, kad iš vi­so ra­jo­ne gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vo 5 103 dar­že­li­nio am­žiaus vai­kai.

3 866 ma­žy­liai lan­ko Kau­no ra­jo­no, o 236 – ki­tų sa­vi­val­dy­bių dar­že­lius. Ne­pa­te­ku­sių bū­re­lis ir­gi dar nemažas – 547. „Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pa­slau­gų po­rei­kis iš­li­ko Už­lie­džių, Do­mei­ka­vos, Gar­lia­vos, Akademi­jos, Rin­gau­dų, La­pių, Sa­my­lų se­niū­ni­jo­se“, – var­di­jo Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas.

Pa­sak J.Pet­ke­vi­čiaus, Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, di­din­da­ma iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo paslau­gų priei­na­mu­mą, per pa­sta­ruo­sius de­vy­ne­rius me­tus (2011–2019 m.) pa­pil­do­mai su­komp­lek­ta­vo 74 ug­dy­mo gru­pes ir priė­mė 1 422 vai­kus. Kau­no ra­jo­nas, ypač prie­mies­ti­nės gy­ven­vie­tės, spar­čiai urbanizuoja­mos, daž­niau­siai ku­ria­si jau­nos šei­mos, o gy­ven­to­jų skai­čius jau ku­ris lai­kas per­ko­pė 100 tūkst., to­dėl sa­vi­val­dy­bė, net ir dė­da­ma di­džiu­les pa­stan­gas, ne­spė­ja pa­ten­kin­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo porei­kio.

Ke­le­tą dar­že­lių įvai­rio­se se­niū­ni­jo­se sta­to vers­li­nin­kai. Šiuos pa­sta­tus sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na iš­si­nuo­mo­ti. Iš viso 2020–2021 m. pla­nuo­ja­ma įreng­ti 100 nau­jų gru­pių, ku­rio­se tilp­tų 1 920 ma­žų­jų Kau­no ra­jo­no gyvento­jų.

Įkur­tu­vių bus dau­giau

Me­ras V.Ma­kū­nas pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­to­mos dar­že­lių įkur­tu­vės Aka­de­mi­jo­je ir Domeikavoje. Spa­lį de­šimt ug­dy­mo gru­pių su 200 vie­tų pra­dės veik­ti mo­du­li­niuo­se dar­že­liuo­se prie VšĮ VDU Ug­nės Kar­ve­lis gim­na­zi­jos. Jau ga­li­ma drą­siai kal­bė­ti ir apie pri­va­čių in­ves­tuo­to­jų sta­to­mo dar­že­lio Domei­ka­vo­je ati­da­ry­mą. Ši iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­ga lauks 160 vai­ku­čių. Gar­lia­vo­je pri­va­tūs investuoto­jai taip pat pla­nuo­ja sta­ty­ti 12 gru­pių dar­že­lį, ku­ria­me bus ga­li­my­bė ug­dy­ti 240 vai­kų.

Pa­sak J.Pet­ke­vi­čiaus, to­les­ni mo­der­ni­za­vi­mo pla­nai ir vie­tų dar­že­li­nu­kams di­di­ni­mas sie­ja­mi su Il­ga­kie­mio mo­kyk­la-dar­že­liu, Už­lie­džių ir Ra­mu­čių dau­gia­funk­ciais cent­rais, Ne­ve­ro­nių, Kar­mė­la­vos, Ku­lau­tu­vos, Zapyš­kio ir La­pių lop­še­liais-dar­že­liais, Gi­rio­nių dar­že­liu ir Gar­lia­vos lop­še­liu-dar­že­liu „Obe­lė­lė“.

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiais me­tais dar­že­lių plėt­rai, nuo­mai, iš­lai­ky­mui ir dar­bo už­mo­kes­čiui sky­rė 4 mln. eu­rų.

Teksto autorius: Vil­ma Kas­pe­ra­vi­čie­nė, „Kauno diena“

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: