Kauno rajono mokykloms – „Erasmus+“ finansavimas

Beveik 111 tūkst. eurų iš programos „Erasmus+“ skirta Kauno rajono ugdymo įstaigoms. Apie 66 tūkst. skirta Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus projektui, dar beveik 45 tūkst. Eur – trims Kauno rajono mokykloms, patekusioms į programos 2019 m. finansuojamų bendrojo ugdymo projektų sąrašus. Dar viena rajono ugdymo įstaiga – rezerviniame sąraše.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus projektas „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ buvo parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, o jų lyderiai gebėtų ir būtų pasirengę naujas idėjas įgyvendinti. Jo finansavimui „Erasmus+“ skyrė 65 835 eurų.

Rengiant projekto paraišką buvo suburtas 10-ties Kauno rajono „ilgųjų“ gimnazijų konsorciumas padėti pedagogams ir administracijos personalui kryptingai tobulinti kvalifikaciją savo šalyje ir už jos ribų, dirbti bendradarbiaujančiose grupėse kuriant šiuolaikišką ugdymo turinį, skiriant daugiau dėmesio individualiai mokinio pažangai, ypač socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui, kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklų bendruomenėse. Iš mokymosi veiklų parsivežtos žinios ir idėjos bus stimulas glaudesniam bendradarbiavimui, gilesniam domėjimuisi šia tema. Bus sukurtas pozityvaus švietimo modelis.

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos projektui „Įtraukusis mokymas ES šalių bendrojo ugdymo kontekste“ skirta 15 855 Eur. Jie bus naudojami tobulinti pedagoginių darbuotojų profesinei plėtrai reikalingas kompetencijas, siekiant kurti dinamišką, atvirą ir sėkmingai mokytis įgalinančią aplinką, sudarančią galimybes kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.

Domeikavos gimnazija projekto „Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje“ vykdymui turėtų gauti 16 494 Eur. Projektu siekiama skatinti tikslingą ir įvairiapusišką inovatyvių technologijų naudojimą ugdymo kokybei gerinti, motyvuojančiai ir pozityviai edukacinei aplinkai kurti, siekti kryptingo personalo kvalifikacijos kėlimo.

Babtų gimnazijos projektui „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“ – 12 320 Eur. Jo tikslas – gerinti pamokos kokybę, siekiant šiuolaikinių mokymo(si) metodų panaudojimo, neatsiejant mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo.

Tarp rezervinių projektų pateko Šlienavos pagrindinės mokyklos projektas „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)“. (16 096 Eur). Jo tikslas – tobulinti vadovų ir mokytojų kompetencijas taikyti inovacijas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, tenkinant gabių mokinių poreikius ir organizuojant sėkmingą STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimą mokykloje (STEAM angl. science, technology, engineering, arts, maths – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika).

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos