Pakaunėja startuoja dar keturi modernizavimo projektai

Va­sa­ra pa­kau­nė­je – tik­rai ne ato­sto­gų me­tas sta­ty­bi­nin­kams. Net­ru­kus pra­si­dės il­gai lauk­ta Ra­mu­čių kultūros cent­ro ir pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja. Lie­pą star­tuos dar tri­jų ob­jek­tų – Šlie­na­vos pagrin­di­nės mo­kyk­los, La­pių vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio mo­der­ni­za­vi­mo ir Už­lie­džių dau­gia­funk­cio cent­ro – rekonst­ruk­ci­ja.

„Džiau­gia­mės, kad ka­ran­ti­nas ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos tam, jog tu­ri­me pa­si­ra­šy­tas su­tar­tis su ran­go­vais ir gali­me pra­dė­ti dar­bus. Vie­ni jų truks vie­nus, ki­ti – dve­jus me­tus, bet svar­biau­sia, kad vi­si jie bus sėk­min­gai įgy­ven­din­ti“, – sa­kė Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ša­rū­nas Šu­ke­vi­čius.

Į šiuos ke­tu­ris pro­jek­tus ke­ti­na­ma in­ves­tuo­ti be­veik 6,5 mln. eu­rų. Tai bus kon­so­li­duo­tos Kau­no ra­jo­no savi­val­dy­bės, Vy­riau­sy­bės ir ES lė­šos, ta­čiau di­džio­ji jų da­lis bus iš Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Iš­kels se­niū­ni­ją

Vie­nas iš skvar­biau­sių pro­jek­tų, pa­sak Š.Šu­ke­vi­čiaus, yra Už­lie­džių dau­gia­funk­cio cent­ro at­nau­ji­ni­mas. „Užlie­džiuo­se la­bai trūks­ta vie­tų vai­kams dar­že­ly­je, o po re­konst­ruk­ci­jos tik­rai ga­lė­si­me įkur­ti ke­lias nau­jas gru­pes, pa­ge­rin­si­me są­ly­gas pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niams“, – tvir­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Re­konst­ra­vus dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą, ku­ria­me šiuo me­tu vei­kia pra­di­nė mo­kyk­la, me­di­ci­nos punk­tas, bibliote­ka, kul­tū­ros cent­ras ir se­niū­ni­ja, jis taps triaukš­čiu. Be dar­že­lio, pa­sta­te at­si­ras val­gyk­la su vir­tu­ve, spor­to sa­lė, vi­sas tre­čias aukš­tas bus skir­tas aš­tuo­nių kla­sių pra­di­nei mo­kyk­lai. Se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­ją ke­ti­na­ma iš­kel­ti į „Gi­rai­tės van­de­nų“ pa­sta­tą.

Pak­laus­tas, ar dėl to­kio po­ky­čio ne­bruz­dės gy­ven­to­jai, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad klau­si­mas bus ap­tar­tas su se­niū­nai­čiais, bend­ruo­me­ne, bus su­ras­tas op­ti­ma­lus spren­di­mas.

„Vis­kas bus ge­riau: nau­­jos ap­lin­kos, nau­jos erd­vės, pa­ge­rė­ju­si ug­dy­mo ko­ky­bė, vie­tos dar­že­li­nu­kams, todėl se­niū­ni­jos iš­kė­li­mui žmo­nės ne­prieš­ta­rau­ja“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Vi­sai ki­taip at­ro­dys ir te­ri­to­ri­ja: čia bus įreng­tos nau­jos ža­lio­sios zo­nos, vai­kų žai­di­mo, spor­to ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, su­pro­jek­tuo­tas ap­švie­ti­mas, vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­ma, in­ži­ne­ri­niai lau­ko tink­lai.

Už­lie­džių dau­gia­funk­cio cent­ro at­nau­ji­ni­mą pla­nuo­ja­ma baig­ti 2022 m., pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas pa­rei­ka­laus 2,3 mln. eu­rų.

Ra­mu­čiuo­se – per­mai­nų vir­ti­nė

Dar­že­lį vi­siš­kai nau­jo­je erd­vė­je tu­rės ir ma­žie­ji Ra­mu­čių gy­ven­to­jai. Tie­sa, prie­sta­tą ša­lia Ra­mu­čių kul­tū­ros cent­ro ke­ti­na­ma sta­ty­ti ant­ra­me pro­jek­to eta­pe. Ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­tas dar­že­lio (ant­ro­jo eta­po) dar­bų pro­jek­to ren­gi­mas. Pir­miau­sia pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti esa­mas se­nas ir ne­pa­to­gias erd­ves.

„Pra­dė­si­me nuo da­bar­ti­nio pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo, o grei­tai ša­lia jo at­si­ras prie­sta­tas, ku­ria­me įsi­kurs še­šių gru­pių vai­kų dar­že­lis. Šiuo me­tu jau vyks­ta K.Bie­li­nio gat­vės at­nau­ji­ni­mo dar­bai, van­dens ir nuo­te­kų tink­lų plėt­ra. Ar­ti­miau­siu me­tu Ra­mu­čių lau­kia dar dau­giau po­ky­čių: Kau­no gat­vės re­konst­ruk­ci­ja ir mo­der­nus švie­sos par­ko įren­gi­mas“, – per­mai­nas var­di­jo Š.Šu­ke­vi­čius.

Taps jau­kes­nis ir šil­tes­nis

Jau­kes­nis ir šil­tes­nis ne­tru­kus taps ir prieš 35 me­tus pa­sta­ty­tas La­pių lop­še­lis-dar­že­lis. Pla­nuo­ja­mi dar­bai yra su­si­ję su ener­gi­jos efek­ty­vu­mo di­di­ni­mu: bus ap­šil­tin­tos sie­nos, at­nau­jin­ta šil­dy­mo sis­te­ma. Bus at­lik­tas pa­sta­to vi­daus ir išo­rės ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas.

„La­pių lop­še­lis-dar­že­lis yra neap­šil­tin­tas, pra­lai­džio­mis sie­no­mis, vi­du­je jau­čia­ma drėg­mė, nee­fek­ty­viai naudo­ja­ma ener­gi­ja. Šią ug­dy­mo įstai­gą lan­ko 75 vai­ku­čiai. Są­ly­gos, ypač šal­tuo­ju me­tų lai­ku, yra sunkesnės. Ma­nau, kad, mo­der­ni­za­vus inf­rast­ruk­tū­rą, dau­giau La­pių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų no­rės leis­ti sa­vo vai­ku­čius į šią iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gą“, – vy­lė­si Š.Šu­ke­vi­čius. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, čia bus įkur­ta vie­na pa­pil­do­ma dar­že­lio gru­pė.

Griaus ir sta­tys

Pir­ma­ja­me Šlie­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­der­ni­za­vi­mo eta­pe nu­ma­ty­ta pa­sta­ty­ti spor­to sa­lę, nau­ją virtu­vę ir val­gyk­lą, re­konst­ruo­ti pir­mo aukš­to pa­tal­pas, įreng­ti šil­dy­mo, vė­di­ni­mo ir oro kon­di­cio­na­vi­mo, šilu­mos ga­my­bos ir tie­ki­mo bei van­den­tie­kio ir nuo­te­kų sis­te­mas.

Vyk­dant nau­jo­jo prie­sta­to sta­ty­bą nu­ma­to­ma pra­plės­ti mo­kyk­los pir­mą aukš­tą. „Šlie­na­vos pa­grin­di­nės mokyk­los mo­ki­niai ne­tu­ri vi­sa­ver­čių ap­lin­kų spor­tuo­ti, to­dėl bū­ti­na sta­ty­ti spor­to sa­lę. Be to, ji bus naudojama ir kaip ren­gi­nių dau­gia­funk­cė sa­lė, nes bus įreng­ta mo­du­li­nė išar­do­ma pa­ky­la. Šiuo me­tu valgyk­la ne­ten­ki­na po­rei­kio. Jo neuž­tik­ri­na ir ka­ti­li­nė, to­dėl ke­ti­na­me sta­ty­ti nau­ją“, – pla­nus pri­sta­tė administ­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ant­ra­ja­me mo­der­ni­za­vi­mo eta­pe, ku­ris vyks ly­giag­re­čiai su pir­muo­ju, be ki­ta ko, pla­nuo­ja­ma įreng­ti ikimokyk­li­nio ug­dy­mo pa­tal­pas ir su­kur­ti 40 vie­tų dar­že­li­nu­kams.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, „Kauno diena“

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos