Kokybės krepšelis skirtas dar 5 Savivaldybės mokykloms

Nuo 2019 m. Kauno rajono savivaldybė dalyvauja Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)  į šį projektą atrinko 6 savivaldybės mokyklas.  2021 m. spalio 19 d. Nacionalinė švietimo agentūra (toliau –NŠA) pasirašė naują Partnerystės sutartį su Kauno rajono savivaldybe, pagal kurią į projektą įtrauktos dar 5 Savivaldybės mokyklos: VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis, Babtų, Vilkijos gimnazijos, Lapių ir Zapyškio pagrindinės mokyklos. Šių mokyklų pasirengtiems ir su Savivaldybe bei NŠA suderintiems dvejų metų veiklos tobulinimo planams įgyvendinti 2022 m. vasario mėn. buvo pervestos iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  gautos lėšos – 555294,8 Eur (85 proc.). 15 proc. lėšų dalį (97993,2 Eur) skyrė Savivaldybė. Bendra mokykloms skirta projekto paramos suma 2022–2023 m. – 653288 Eur, t. y. dvejiems metams po 254 Eur kiekvienam mokyklos mokiniui, įskaitant priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą.

15 proc. savivaldybės lėšų bus grąžinta, jeigu bus įvykdytos Partnerystės sutartyje numatytos sąlygos: padidės švietimo įstaigose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis, bendrojo ugdymo mokyklose – mokytojų, turinčių vienos pareigybės ar didesnį darbo krūvį, dalis bei pirmų klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, ir 5, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis.

I etapo įsipareigojimus 2020 m. ir 2021 m. Savivaldybė įvykdė, ir jai buvo grąžintos 15 proc. įmokos: 2020 m. 24384 Eur, 2021 m. 43302,6 Eur.

Lėšas mokyklos gali naudoti mokinių konsultacijoms, mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai atnaujinti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, mokyklos bendruomenei stiprinti ir kitoms priemonėms, kurios padeda gerinti mokinių pasiekimus ir mažinti ugdymo kokybės skirtumus tarp mokyklų ar jose besimokančių mokinių grupių.

I projekto etapo mokyklos dalinasi patirtimi

Nuo 2022 m. vasario pabaigos vyksta projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirties sklaidos renginiai. Visos šalies I etapo 180 mokyklų parengė savo sėkmės istorijas, kuriomis dalinasi vienos su kitomis. Mokyklos suskirstytos į grupes po 5 mokyklas, renginio metu jos išklauso pristatymus ir pasidalina savo įžvalgomis, įspūdžiais, mintimis apie galimybes pasimokyti, pritaikyti kolegų patirtį savo veikloje. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija ir Kulautuvos pagrindinė mokykla dalinosi patirtimi, kaip teikti pagalbą mokiniui, Ežerėlio pagrindinė mokykla – kaip tobulinti pamokos kokybę pasitelkiant mentorystę. Garliavos Jonučių progimnazija pristatė probleminio mokymo dienų (PROMODI) organizavimo patirtį – kaip ugdyti kompetencijas bendradarbiaujant ir sprendžiant problemas, Piliuonos gimnazija – projektines veiklas, projektinių darbų įtaką mokymosi motyvacijai, asmeninei mokinio pažangai (ūgčiai), Šlienavos pagrindinė mokykla – inovatyvias STEAM ugdymo veiklas.

Garliavos Jonučių progimnazija, kaip ir kitos 29 stiprios geros mokyklos požymių raiškos mokyklos, vasario mėnesį baigė įgyvendinti planuotas projekto veiklas ir rengia Mokyklos veiklos tobulinimo planų įgyvendinimo galutinę ataskaitą, įsivertina rezultatus bei nusimato projekto tęstinumo galimybes. Progimnazijoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvykusius pokyčius mokykla pristatė gruodžio mėnesį vykusioje projekto baigiamojoje konferencijoje, užfiksavo profesionaliai sukurtame filme.

Mokyklų teigimu, Kokybės krepšelis labai pagelbėjo mokinių konsultavimui, leido atnaujinti mokyklų aplinką ir priemones, įdarbinti papildomus pagalbos specialistus.

Vykdant Kokybės krepšelio projektą nuo 2019 m. 11-kai savivaldybės mokyklų iš viso skirta per 1,2 mln. eurų.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2023 m.
Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Daugiau informacijos apie projektą Ugdymo sode

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos