Kauno rajono savivaldybė kviečia teikti vaikų stovyklų, vykdomų mokinių rudens atostogų metu ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų paraiškas.

Lėšos skiriamos vaikų stovykloms, kurių metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis taip pat kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms.

 Stovyklos turi attiikti šiuos vertinimo kriterijus:

  • skirtos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
  • užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumas, atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus;
  • neformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį;
  • numatoma užimti tik Kauno rajono savivaldybės mokyklose besimokančius vaikus.

  Pirmumas teikiamas programoms:

  • kuriose įtraukti mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios;
  • kuriose įtraukti mokiniai, gaunantys socialinę paramą, mokiniai esantys jautresnėje socialinėje situacijoje;
  • visos dienos (8 val.) stovykloms;
  • numatančioms STEAM srities veiklas, vaikų socialinių emocinių kompetencijų, pilietiškumo ugdymą, orientuotoms į smurto ir patyčių prevenciją.

 Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigos, neformaliojo švietimo mokyklos, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurie turi teisę vykdyti vaikų švietimo veiklą. 

Stovyklos ar kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų su maitinimu ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis maksimali suma vienam vaikui – iki 25 Eur dienai.

 4 val. trukmės stovyklos ar kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų maksimali suma vienam vaikui – iki 15 Eur dienai.

 Stovyklai ar kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų skiriamos lėšos gali būti naudojamos edukacinių ir kitų vykdytojų darbo užmokesčiui, maitinimo, transporto, apgyvendinimo išlaidoms, prekėms ir paslaugoms, kurios numatytos Programos sąmatoje ir yra tiesiogiai susijusios su Programos įgyvendinimu.

 Programų vykdymo laikotarpio pabaiga iki 2020 metų lapkričio 27 d.

 Pasirašytas ir skenuotas paraiškas su visais reikalingais dokumentais prašome siųsti el.paštu svietimas@krs.lt  iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 17.00 val.

 Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Valaitytė-Ramuckienė tel. 8 677 24774, el.paštu renata.ramuckiene@krs.lt

Paraiškos forma

Ataskaitos forma

Finansavimo tvarkos aprašas

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: