Kviečiame teikti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

KVIEČIAME TEIKTI

2019 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą ir priima paraiškas 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (pridedami).

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2019 metais planuojama skirti ne mažiau 170854,00 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų  ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių.

Paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

  1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1.    jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2.    paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

  1. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
  2. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
  3. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektai aprašomi užpildant paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas) (toliau kartu – paraiška).

Projekto paraiška turi būti užpildytą lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su paraišką privaloma pateikti Nuostatų 16 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 13 punkte) arba tinkamai patvirtintas jų kopijas (kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jeigu jos patvirtintos pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės). Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos ir Nuostatų 16 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti savivaldybės administracijai užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas -  PARAIŠKA DALYVAUTI SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka.

Pareiškėjai paraišką gali pateikti paštu, registruotu laišku, įteikti per pašto kurjerį arba patiems pareiškėjams ar jų įgaliotiems asmenims tiesiogiai pristatant į Savivaldybės administraciją iki 2019 m. lapkričio 8 d., adresu – Kauno rajono savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas. Norint paraiškas pristatyti tiesiogiai Savivaldybės administracijai, reikia vykti adresu – Kauno rajono savivaldybės administracija, Gyventojų priėmimas, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas (paraiškos priimamos darbo dienomis nuo 8  val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.). Kitais būdais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistės Raimonda Gudaitienė (el. p. raimonda.gudaitiene@krs.lt, tel. 8 614 05688) ir Evelina Davainienė (el. p. evelina.davainiene@krs.lt, tel. 8 646 11254), darbo dienomis nuo 8  val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Daugiau informacijos nuorodoje:
https://www.krs.lt/savivaldybe/nevyriausybines-organizacijos/neigaliuju-nvo-finansavimas/neigaliuju-nvo-finansavimas-2019-m/

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos