Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo

Primename, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimams, įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas, todėl nuo 2022 metų sausio 1 d. galės būti teikiamos tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos, kurios bus finansuojamos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Teisė teikti šias paslaugas bus suteikiama 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti.

Akredituojamos šios socialinės priežiūros paslaugos: pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas; apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose; laikinas apnakvindinimas; intensyvi krizių įveikimo pagalba; psichosocialinė pagalba; apgyvendinimas nakvynės namuose; pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti; apgyvendinimas apsaugotame būste; laikinas atokvėpis; palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Įstaiga,  pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą Kauno  rajono savivaldybėje, Savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos Prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 ,,Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Prašymas) turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Įstaiga kartu su Prašymu pateikia teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas:

  1. Įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
  2. Jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu;
  3. Asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Tvarkos aprašo 2 priedas);
  4. Jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, būtinos patalpos:

4.1. Dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. Dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);

  1. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).

 

Prašymas ir kiti dokumentai teikiami Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui el. paštu parama@krs.lt vienu elektroniniu laišku (prašymas ir dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete arba išsiųsti paštu adresu – Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas. 

Daugiau informacijos susijusios su įstaigų akreditavimu - https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/socialines-paramos-skyrius/socialin%C4%97s-prie%C5%BEi%C5%ABros-paslaug%C5%B3-akreditavimas/ arba https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialines-prieziuros-paslaugu-akreditacija.

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 609) 88063 arba el. p. raimonda.gudaititene@krs.lt

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos