Švietimo pagalba rajono mokykloms, dirbančioms virtualiojoje aplinkoje

Ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos ir ka­ran­ti­no są­ly­go­mis Kau­no rajono mo­kyk­lo­se nuo­to­li­niu bū­du or­ga­ni­zuo­ja­mas ne tik ugdy­mo pro­ce­sas – tei­kia­ma ir švie­ti­mo pa­gal­ba.

„Tik­riau­siai nie­ka­da ne­bū­tu­me pa­gal­vo­ję, kad bus to­kia situa­ci­ja, kai per ke­le­tą die­nų mums įpras­tą dar­bo rit­mą, dar­bo bū­dus rei­kės per­kel­ti į vi­siš­kai nau­ją ir neįp­ras­tą rea­ly­bę. Nors vė­jo kryp­ties ne­pa­kei­si­me, ta­čiau prie nau­jo vė­jo ga­li­me pri­de­rin­ti bu­res. O jei bi­jo­si­me iš akių pa­mes­ti sau­su­mą, nau­jų že­mių neat­ra­si­me“, – ra­šo­ma septintajame Kau­no ra­jo­no švie­ti­mo cent­ro naujienlaiškyje.

Kau­no ra­jo­no švie­ti­mo cent­ras, siek­da­mas gau­ti kuo tiksles­nį grįž­ta­mą­jį ry­šį ir teik­ti sku­bią, kryp­tin­gą me­to­di­nę bei psi­cho­lo­gi­nę pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą mokykloms ir mo­ky­to­jams, or­ga­ni­zuo­ja nuola­ti­nius vir­tua­liuo­sius pa­si­ta­ri­mus „Zoom“ ir „Mes­sen­ger“ plat­for­mo­se at­ski­rų da­ly­kų mo­ky­to­jams, di­rek­to­rių pavaduo­to­jams ug­dy­mui, iki­mo­kyk­li­nio bei priešmo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų pedagogams, pagalbos mo­ki­niui spe­cia­lis­tams.

Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­rei­kis išau­go

„Su­kur­ti at­ski­rų da­ly­kų mo­ky­to­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo tink­lai: ma­te­ma­ti­kos ir informa­ti­kos, spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų ir lo­go­pe­dų „Mes­sen­ger“ gru­pės, di­rek­to­rių pava­duo­to­jų ug­dy­mui „Fa­ce­book“ pa­sky­ra. Gau­sus mo­ky­to­jų ir di­rek­to­rių pavaduo­to­jų da­ly­va­vi­mas (dau­giau nei 50 da­ly­vių vie­nu me­tu) ro­do ne tik išaugu­sį so­cia­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos po­rei­kį, bet ir no­rą iš­girs­ti, kaip se­ka­si kitiems, kokią pa­tir­tį ga­li­ma pri­tai­ky­ti sa­vo mo­kyk­lo­je“, – pa­ste­bė­jo Kau­no ra­jo­no švietimo cent­ro di­rek­to­rė Lai­mu­tė Ruz­gie­nė.

Švie­ti­mo cent­ro in­ter­ne­to pus­la­py­je su­kur­tas at­ski­ras sky­re­lis „Me­to­di­nė pagalba mo­ky­to­jui, dir­ban­čiam nuo­to­li­niu bū­du“, ku­ria­me skel­bia­ma svar­bi ir naudinga me­džia­ga mo­ky­to­jams: inst­ruk­ci­jos, re­ko­men­da­ci­jos, vaiz­do pamokos, moko­mo­ji me­džia­ga. Ren­ka­mos mo­ky­to­jų sėk­mės is­to­ri­jos, ku­rios yra viešinamos švietimo centro interneto svetainėje www.centras.krs.lt.

Or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­niai mo­ky­mai

Or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­niai mo­ky­mai mo­ky­to­jams „Teams Of­fi­ce 365“ ir tei­kia­mos kon­sul­ta­ci­jos, kaip dirb­ti su šia pro­gra­ma. Pa­reng­tos šiuo metu ak­tua­lios dvie­jų ly­gių (pra­de­dan­tie­siems ir pa­žen­gu­siems) nuo­to­li­nio moky­mo pro­gra­mos: „Skait­me­ni­nių prie­mo­nių kū­ri­mas ir pa­nau­do­ji­mas pradinia­me ugdyme“ ir „Į STEAM orien­tuo­to ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mas“. Švie­ti­mo centro metodininkės pa­ren­gė 30 tiek tie­sio­gi­niam, tiek nuo­to­li­niam mo­ky­mui­si pritaikytų kvalifikaci­jos to­bu­li­ni­mo pro­gra­mų.

Di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui veik­los gru­pės na­riams or­ga­ni­zuojami pasitarimai, ku­rių metu da­li­ja­ma­si pa­tir­ti­mi ir ak­tua­lio­mis te­mo­mis: „Tvarkaraščiai nuoto­li­niam mo­ky­mui or­ga­ni­zuo­ti“ (R.Ve­lič­kie­nė, Za­pyš­kio pagrin­di­nė mo­kyk­la), „Dar­bas su tė­vais“ (A.Damb­raus­kie­nė, Aka­de­mi­jos Ug­nės Kar­ve­lis gim­na­zi­ja), „Efek­ty­vus na­mų dar­bų pa­skirs­ty­mas“ (O.Ger­vie­nė, Šlienavos pa­grin­di­nė mokyk­la), „Grįž­ta­ma­sis ry­šys mo­kyk­lo­je“ (R.Pi­li­paus­kie­nė, Ne­ve­ro­nių gimnazija).

Sėk­min­gai pa­si­ruo­šė ir star­ta­vo

Dis­ku­si­jų me­tu iš­ryš­kė­jo, kad di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jai daug pa­dir­bė­jo pasirengimo ekst­re­ma­liam lai­ko­tar­piui me­tu, iš anks­to ap­ta­rė veik­los stra­te­gi­jas ir sėkmin­gai star­ta­vo pa­gal esa­mas są­ly­gas bei tech­ni­nes ga­li­my­bes. Prie mokyto­jų pa­si­ren­gi­mo nuo­to­li­nėms pa­mo­koms (mo­ko­mo­sios me­džia­gos, mokymo­si šaltinių paieš­kos) ak­ty­viai pri­si­dė­jo ir ra­jo­no mo­kyk­lų bib­lio­te­ki­nin­kai.

Pa­si­tei­si­no ir mo­ky­to­jų me­to­di­nės veik­los or­ga­ni­za­vi­mas nuo­to­li­niu bū­du. Švietimo cent­ras kar­tu su geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jų me­to­di­nio bū­re­lio na­riais organiza­vo res­pub­li­ki­nę geog­ra­fi­jos olim­pia­dą, skir­tą Lie­tu­vos ir pa­sau­lio klimatui, su lietuvių kal­bos mo­ky­to­jų me­to­di­niu bū­re­liu – res­pub­li­ki­nį bo­ru­tai­čių poe­zi­jos konkursą „Nuo čia pra­dė­jau aš...“, 8–11 klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas, 1–12 klasių mokinių dailyraščio konkursas, skirtas poeto Roberto Keturakio 85-mečiui ir kt.

Kar­mė­la­vos lop­še­lis-dar­že­lis „Žil­vi­tis“ su­ren­gė pir­mą­ją me­to­di­nę die­ną nuotoliniu bū­du mo­ky­to­jams te­ma „Dar­že­lio vai­kų nuo­to­li­nis ug­dy­mas „Facebook“ grupė­se“. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo 117 Kau­no ra­jo­no ir Kau­no mies­to iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jų, įstai­gų va­do­vų. Mo­ky­to­jos de­monst­ra­vo, kaip įvai­riais ug­dy­mo me­to­dais, for­mo­mis, bū­dais, prie­mo­nė­mis, vaiz­do, gar­so įra­šais, kū­ry­bi­nė­mis už­duo­ti­mis pa­tei­kia vai­kams ug­dy­mo(si) medžia­gą pa­gal sa­vai­tės te­mą, kaip bend­rau­ja ir bend­ra­dar­biau­ja su sa­vo grupių vai­kais ir tėvais „Fa­ce­book“ gru­pė­se.

Gimnastikos varžybos

Kau­no ra­jo­no spor­to mo­kyk­los gim­nas­ti­kos gru­pė ge­gu­žės 5 d. suor­ga­ni­za­vo 2020 m. ka­ran­ti­no as­me­ni­nes gim­nas­ti­kos ke­tur­ko­vės varžybas. Tre­ne­rei In­gai Glio­žai­tie­nei pa­ren­gus spe­ci­fi­nius var­žy­bų nuo­sta­tus, vy­ko sa­va­no­riš­ka re­gist­ra­ci­ja. Mer­gai­tės var­žė­si ke­tu­rio­se rung­ty­se: lanks­tu­mo – tilte­lių ir špa­ga­tų gru­pė, sto­vė­se­nos ant ran­kų rung­tis ir lais­vai pa­si­rink­tas pratimas (iš jė­gos, pu­siaus­vy­ros, koor­di­na­ci­jos, šuo­lių ir ak­ro­ba­ti­kos gru­pės), o spor­ti­nin­kių tė­vai nu­fil­ma­vo at­lik­tas var­žy­bų už­duo­tis.

„Džiu­gu, kad var­žy­bų da­ly­vės ne­pra­ra­do pui­kios spor­ti­nės for­mos, o Kau­no rajo­no spor­to mo­kyk­la pa­de­monst­ra­vo iš­ra­din­gu­mą ka­ran­ti­no są­ly­go­mis“, – džiau­gė­si L.Ruz­gie­nė.

Pa­ren­gė re­ko­men­da­ci­jas

Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu švie­ti­mo pa­gal­bą tei­kian­tiems spe­cia­lis­tams pa­ren­gė re­ko­men­da­ci­jas. Bend­rą­ja nemoka­ma psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos li­ni­ja Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos specia­lis­tai Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jams su­tei­kė dau­giau kaip 30 pro­fe­sio­na­lių psicho­lo­go kon­sul­ta­ci­jų. Paaiš­kė­jo, kad Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jams yra po­rei­kis gau­ti ne­mo­ka­mą pro­fe­sio­na­lią psi­cho­lo­go pa­gal­bą. Krei­pia­si įvai­raus am­žiaus žmo­nės, tu­rin­tys sui­ci­di­nių ar ki­to­kių sun­kių min­čių, pa­ti­rian­tys pa­ni­kos ata­kas dėl suin­ten­sy­vė­ju­sių dep­re­siš­ku­mo simp­to­mų, paū­mė­jus psi­chi­kos li­goms, dėl konf­lik­ti­nių si­tua­ci­jų na­muo­se. Psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos li­ni­jos te­le­fo­nas 8 664 28 828 vei­kia vi­są pa­rą.

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Re­na­ta Va­lai­ty­tė-Ra­muc­kie­nė, pa­brė­žė, kad ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai ge­rai ver­ti­na švie­ti­mo pa­gal­bos įstai­gos spe­cia­lis­tų tei­kia­mą pagal­bą. „Si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga ir rei­ka­lau­jan­ti daug pa­pil­do­mo dar­bo, ta­čiau atranda­me daug nau­jų ga­li­my­bių, kar­tu to­bu­lė­ja­me. Ir dėl to ga­li­me di­džiuo­tis“, – sakė R.Va­lai­ty­tė-Ra­muc­kie­nė.

Artimiausi Kauno rajono švietimo centro renginiai

Birželio 3–30 d. – Pedagogikos ir psichologijos kursai (180 val.).

Birželio 8 d. – metodinių valandų ciklas įvairių dalykų mokytojams "Valstybinio Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus virtualiųjų edukacijų integravimo pamokose galimybės".

Birželio 9–17 d. – Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (60 val.) nuotoliniu būdu.

Birželio 10 d. – psichologų mini konferencija "Ugdymo įstaigos psichologo nuotolinio darbo subtilumai karantino metu" nuotoliniu būdu. Dalyviai: Kauno ir Prienų rajonų ugdymo įstaigų psichologai.

Birželio 11 d. – ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų pasitarimas "Gerosios patirties sklaida dirbant nuotoliniu būdu“.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos