Poveikio aplinkai vertinimo procedūrose gali dalyvauti ir visuomenė

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) primena, kad visuomenė gali aktyviai dalyvauti atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrose. Visuomenei suteikiama galimybė ne tik susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, bet ir dalyvauti priimant su planuojama ūkine veikla susijusius sprendimus ir daryti jiems įtaką. Teisės aktai nustato konkrečius visuomenės dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrose terminus, kurių tiek visuomenė, tiek asmenys, vykdantys šio proceso viešinimą ir vertinantys visuomenės pateiktus pasiūlymus, privalo laikytis. AAA prižiūri, kad PAV procedūros būtų įgyvendinamos laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų ir terminų. Jei nustatyti PAV proceso viešinimo ir visuomenės dalyvavimo PAV procese terminai pažeidžiami, AAA gali priimti sprendimą nevertinti pateiktų dokumentų ir (ar) įpareigoti iš naujo atlikti viešinimo ir derinimo su visuomene procedūras.

PAV – ankstyvoji aplinkos apsaugos priemonė, skirta užtikrinti, kad statybų metu, pradėjus vykdyti ir vykdant ūkinę veiklą nebus neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai. PAV metu vertinamas galimas būsimos veiklos poveikis žmogaus sveikatai ir visoms aplinkos sudėtinėms dalims: orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir kt. Vertinimo mastas nustatomas ir jo metu gauti rezultatai pateikiami specialiuose PAV dokumentuose: programoje arba pranešime apie PAV proceso pradžią ir ataskaitoje, už kurių rengimą atsakingas veiklos organizatorius – užsakovas. Šie dokumentai teikiami nagrinėti už įvairias sritis – sveikatos apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, gaisrinę ir civilinę saugą, saugomas teritorijas – atsakingoms valstybės institucijoms, kaip numatyta teisės aktuose, ir savivaldybės vykdomajai institucijai, su jais supažindinama visuomenė. Atsižvelgdama į vertinimo rezultatus, minėtų institucijų ir visuomenės nuomonę, AAA priima sprendimą dėl planuojamos veiklos poveikio aplinkai, nustato sąlygas, kurias įgyvendinus veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ir tada ši veikla gali būti vykdoma.

Atranka dėl PAV – atskiras procesas, kurio metu nustatoma, ar privaloma atlikti konkrečios veiklos PAV, ar galima pradėti įstatymuose nurodytų veiklos vykdymo leidimų gavimo procedūras be PAV. Atranką sudaro informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas ir viešinimas, visuomenės dalyvavimas, atrankos išvados priėmimas.

Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos suteikia visuomenei galimybę dalyvauti visuose PAV etapuose ir atliekant atranką dėl PAV. 

Atrankos metu AAA, išnagrinėjusi užsakovo pateiktą informaciją, priima išvadą, ar privaloma atlikti PAV. Šiai išvadai didelį poveikį turi visuomenės nuomonė, kurią ji gali pareikšti teikdama pasiūlymus. Pasiūlymus galima teikti 10 darbo dienų nuo atrankos informacijos paskelbimo AAA interneto svetainėje. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams AAA atsako raštu, kaip įvertinti jų pasiūlymai priimant atrankos išvadą, ir nurodo interneto svetainės nuorodą, kur su šia išvada galima susipažinti išsamiau.

Parengęs PAV programą, dokumentų rengėjas turi ne tik sudaryti galimybes visuomenei su ja susipažinti, bet ir pateikti savo pasiūlymus. Informacija apie programą skelbiama AAA ir savivaldybės interneto svetainėse, dokumentų rengėjo ar veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, savivaldybės teritorijoje periodiškai leidžiamame ir platinamame vietiniame laikraštyje, jeigu tokio nėra – regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje. Visuomenė gali teikti pastabas ir pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos. Teikdami pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui, pasiūlymų kopijas visuomenės atstovai turėtų pateikti ir AAA, kad ji, prieš tvirtindama programą, turėtų informaciją apie visus visuomenės pateiktus pasiūlymus ir galėtų įsitikinti, kad jie įvertinti. PAV dokumentų rengėjas, gavęs visuomenės pasiūlymus, turi juos registruoti ir kartu su veiklos organizatoriumi ne tik įvertinti, bet ir motyvuotai raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams, atsižvelgta ar neatsižvelgta į pasiūlymus. AAA, patvirtinusi PAV programą, apie tai informuoja visuomenę paskelbdama savo interneto svetainėje raštą apie programos patvirtinimą.

Pranešimą apie PAV pradžią rengia užsakovas arba PAV dokumentų rengėjas. Jis rengiamas, kai privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir nerengiama PAV programa. Dokumentų rengėjas pranešimą apie PAV pradžią ne vėliau kaip per 15 darbo dienų iki informavimo apie viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita pateikia PAV subjektams ir AAA, kuri gautą informaciją per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos paskelbia savo interneto svetainėje ir informuoja visuomenę. Pranešimo apie PAV pradžią gavimo AAA diena laikoma PAV pradžia. Visuomenė gali pateikti pasiūlymus dokumentų rengėjui ir AAA per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai paskelbiamas gautas pranešimas apie PAV pradžią. PAV dokumentų rengėjas kartu su užsakovu gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje. Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip per 3 metus nuo pranešimo apie PAV pradžią pateikimo dienos.

Parengęs PAV ataskaitą – pagrindinį PAV dokumentą, kuriame pateikiami vertinimo rezultatai, dokumentų rengėjas turi sudaryti visuomenei sąlygas susipažinti su ataskaita, užtikrinti galimybes teikti pasiūlymus ir organizuoti viešą visuomenės supažindinimą. Apie tai PAV dokumentų rengėjas privalo informuoti visuomenę ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo supažindinimo paskelbdamas informaciją AAA ir savivaldybės interneto svetainėse, dokumentų rengėjo ar veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, savivaldybės teritorijoje periodiškai leidžiamame ir platinamame vietiniame laikraštyje, jeigu tokio nėra – regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje. Visuomenės atstovams, teikusiems pasiūlymus, informaciją dokumentų rengėjas turi nusiųsti ir raštu arba elektroniniu paštu. Visuomenė pasiūlymus teikia PAV dokumentų rengėjui, jų kopijas – AAA ir kitoms už įvairias sritis (sveikatos apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, gaisrinę ir civilinę saugą, saugomas teritorijas) atsakingoms valstybės ir vietos savivaldos institucijoms. Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita metu PAV dokumentų rengėjas apibūdina veiklą, pristato PAV ataskaitą, paaiškina, kaip įvertino iki viešo supažindinimo pradžios gautus visuomenės pasiūlymus, atsako į dalyvių klausimus. Po viešo supažindinimo PAV dokumentų rengėjas su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi turi įvertinti gautus visuomenės pasiūlymus ir pagal juos patikslinti ataskaitą. AAA, kuri gauna visuomenės pasiūlymų kopijas, užtikrina, kad pasiūlymai būtų tinkamai įvertinti ir į juos atsižvelgta. Visuomenės atstovams, teikusiems pasiūlymus raštu, turi būti atsakoma, kaip įvertinti jų pasiūlymai.

Gavusi PAV ataskaitą, AAA savo interneto svetainėje paskelbia informaciją ir informuoja apie galimybę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų susipažinti su ataskaita ir pateikti pasiūlymus. Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, AAA pasiūlymus pateikusius suinteresuotos visuomenės atstovus pakviečia į pasitarimą apsvarstyti jų pasiūlymus kartu su kitais PAV proceso dalyviais. Priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, AAA savo interneto svetainėje paskelbia šį sprendimą, PAV dokumentus ir pasiūlymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti.

Teisė gauti su PAV susijusią informaciją apie aplinką visuomenei garantuojama ir pasibaigus PAV procesui. Visuomenė gali prašyti AAA informacijos apie atliktą PAV ar apie priimtą sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai arba peržiūrėti šią informaciją AAA interneto svetainėje.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos