Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“

Kauno rajono Vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2021 m. vasario 9 d. 8 val. 00 min. iki 2021 m. balandžio 8 d. 17 val. 00 min.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 184 019,50 Eur; 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 60 000 Eur; 

Paramos intensyvumas projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys – iki 50 proc., išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. Projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, paramos lyginamoji dalis – iki 70 proc. Projektams, kuriuos teikia viešieji juridiniai asmenys, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, pobūdžio, paramos lyginamoji dalis – iki 95 proc  

Pareiškėjais gali būti: Kauno rajone Veiklos valdymo grupės teritorijoje registruota ir veikianti nevyriausybinė organizacija (asociacija, viešoji įstaiga), privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ar mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.), labai mažos ar mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.) atitinkantis, Kauno rajone Veiklos valdymo grupės teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis  ūkininkas, Kauno rajone Veiklos valdymo grupės teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.

Platesnę informaciją apie paskelbtą kvietimą galima rasti čia.

 

Kvietimo dokumentai:

Kvietimo tekstas

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

2 priedas Verslo plano forma

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Europos bendrijos steigimo sutarties 1 priedas

Kombinuotoji nomenklatūra

Pateikiame-Europos-Bendrijos-steigimo-sutarties-I-priedo-ir-kombinuotos-nomenklatūros-naudojimo-instrukciją

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 –2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos