Savimi dėl psichikos ar elgesio sutrikimų negalinčiam pasirūpinti asmeniui NDNT galės skirti aprūpintoją

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. žmogui, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų (kuris dėl negalios negali savimi pasirūpinti ir yra slaugomas arba prižiūrimas namuose), jam sukakus 18 metų NDNT galės paskirti neįgaliojo aprūpintoją.

Kas gali tapti neįgaliojo aprūpintoju?

Neįgaliojo aprūpintoju gali tapti fizinis asmuo, jei atitinka vieną iš šių sąlygų:

  • jis yra slaugomo ar prižiūrimo asmens tėvas (įtėvis) ar motina (įmotė), senelis (-ė), pilnamečiai brolis ar sesuo;
  • jis iki slaugomo ar prižiūrimo asmens pilnametystės teismo sprendimu buvo paskirtas šio asmens globėju ar rūpintoju.

Aprūpintojas gali būti skiriamas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui nuo slaugomo ar prižiūrimo asmens pilnametystės sukakties dienos, kitaip sakant – iki 21 metų. Per šį laiką reikia pasirūpinti, kad neįgaliam asmeniui globėją ar rūpintoją paskirtų teismas, kad asmuo ir toliau turėtų, kas juo rūpinasi ir jam atstovauja.

Ką turi pateikti NDNT asmuo, siekiantis tapti neįgaliojo aprūpintoju?

  • prašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo iki neįgaliojo pilnametystės teismo sprendimu buvo paskirtas neįgaliojo globėju ar rūpintoju (jei NDNT šių duomenų negali gauti iš valstybės ir žinybinių registrų ar kitų valstybės informacinių sistemų).

Kokios yra neįgaliojo aprūpintojo pareigos?

  • aprūpinti slaugomą ar prižiūrimą asmenį (juo rūpintis, tenkinti jo būtinus individualius poreikius);
  • gaunamas, administruojamas slaugomam ar prižiūrimam asmeniui skirtas tikslines kompensacijas, šalpos ir kitas išmokas, socialinio draudimo pensijas naudoti tik tam slaugomam ar prižiūrimam asmeniui aprūpinti.

Kokios yra neįgaliojo aprūpintojo teisės?

  • kreiptis į viešojo administravimo subjektus dėl neįgaliųjų socialinės integracijos paslaugų ir priemonių slaugomam ar prižiūrimam asmeniui teikimo;
  • gauti, tvarkyti ir naudoti slaugomam ar prižiūrimam asmeniui paskirtas ir išmokėtas tikslines kompensacijas, šalpos ir kitas išmokas, socialinio draudimo pensijas;
  • gauti informaciją apie slaugomam ar prižiūrimam asmeniui nustatytus neįgalumo lygį, darbingumo lygį, specialiuosius poreikius, rekomenduojamas specialiosios pagalbos priemones.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos