Skelbimas dėl nekilnojamojo turto pirkimo

Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ skelbiamas nekilnojamojo turto – pastato su žemės sklypu (toliau – turtas) pirkimas ikimokykliniam ugdymui organizuoti.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija Kauno rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, telefonas (8 37) 30 55 59, faksas (8 37) 31 37 97.

Perkamas turtas – pastatas, paskirtis – mokslo, su žemės sklypu, sklypo pobūdis – visuomeninės paskirties teritorija.

Turtui keliami šie reikalavimai:

  1. turtas turi būti Užliedžių seniūnijos teritorijoje;
  2. perkamas pastatas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
  3. pastate galima ekonominė veikla:

- ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (85.10.10);

- priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (85.10.20);

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

- vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

- vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);

  1. pastato patalpos, jų įrengimas, sklypas ir teritorija turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus;
  2. pastato vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai turi būti prijungti prie inžinerinių tinklų, pastatas turi būti įrengtas su vietos centriniu ar autonominiu šildymu;
  3. pastatas pritaikytas įsteigti nemažiau kaip 6 grupes;
  4. minimali neužstatyta žemės sklypo dalis, skirta vaikų žaidimų aikštelėms, turi būti ne mažesnė, kaip po 6 kv. m ploto vienam vaikui.

Pardavėjas gali siūlyti parduoti ne visai užbaigtos statybos pastatą, kurį įsipareigos užbaigti pagal Pirkėjo keliamus reikalavimus ir priduoti eksploatuoti.

Pardavėjas savo sąskaita statybos defektus šalina per dešimtį, o įrangos – per trejus metus.

Paraiškos su parduodamo turto dokumentais pateikiamos (ne paštu) Kauno rajono savivaldybės administracijoje Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2023 m. sausio 9 d., 10 val.

Paraiškos ir dokumentai pateikiami užklijuotame voke su užrašu „Turto pirkimo komisijai“. Ant voko nurodomas siūlomas parduoti turto adresas, kandidato pavadinimas, kodas.

Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

nustatytos formos paraišką, kurioje nurodytas turto adresas, pradinė turto pardavimo kaina eurais, pastato ir žemės sklypo plotas, statybos metai; trumpai aprašoma pastato būklė, nuo kada Savivaldybė galės naudotis nupirktu turtu, jei statybos baigtumas 100 proc. ir jei mažiau nei 100 proc.; parduodamo turto apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti turtą turto pirkimo komisijos nariams ir turto vertintojams, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris); siūlomo parduoti turto nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, išduotas ne anksčiau kaip prieš mėnesį); kadastrinių matavimų bylos kopiją. Komisija pasilieka teisę tikrinti duomenis prieš sudarant pirkimo pardavimo sutartį.

Pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su turto pirkimu, galima gauti Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriuje, tel. (8 37) 305 559. Informacija teikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos