Skelbimas dėl turto nuomos darželio veiklai vykdyti

Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiama nekilnojamojo turto – patalpų/pastato su žemės sklypu (toliau – Turtas) nuoma ikimokykliniam ugdymui organizuoti.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija Kauno rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, telefonas (8 620) 13 051, el. paštas info@krs.lt.

Nuomojamas Turtas – patalpos/pastatas su žemės sklypu.

Turtui keliami šie reikalavimai:

 1. Turtas turi būti Garliavos, Ringaudų, Akademijos, Užliedžių seniūnijose. Pirkimas skaidomas į keturias dalis.
 2. Turi būti atlikti nuomojamų patalpų/pastato kadastriniai matavimai ir nuomojamos patalpos/pastatas teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.
 3. Pastate galima ekonominė veikla:
 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (85.10.10);
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (85.10.20);

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);
 • vaikų dienos priežiūros veikla (88.91).
 1. Pastato patalpos, jų įrengimas, sklypas ir teritorija turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytus reikalavimus, tarp jų ir reikalavimus, nustatytus 19, 17, 171, 71 punktais.
 2. Pastato vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai turi būti prijungti prie inžinerinių tinklų, pastatas turi būti įrengtas su vietos centriniu ar autonominiu šildymu, jei nuomojamos patalpos pastate, patalpose turi būti įrengti kontroliniai skaitikliai.
 3. Reikalavimai patalpoms:
  • patalpose, pastate būtų galima įkurti ne mažiau kaip 8 grupes;
  • patalpos, darželio teritorija ir žaidimo aikštelės zona paraiškos teikimo momentu gali būti nepritaikytos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, tačiau jos privalės būti pritaikytos (pagal 4 punkte nurodytą teisės aktą) ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 1 d. ir gautas higienos pasas, šiuo atveju nuomos mokestis bus pradėtas mokėti nuo patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
 4. Turto nuomos laikotarpis – 5 metai su galimybe pratęsti sutartį iki 10 metų.
 5. Tas pats kandidatas gali pateikti paraišką dėl daugiau nei vieno objekto nuomos, šiuo atveju turi būti teikiamos atskiros paraiškos. Kiekvienai pirkimo daliai bus nustatomas atskiras laimėtojas ir su juo sudaroma atskira nuomos sutartis.
 6. Paraiškos su nuomojamo turto dokumentais pateikiamos Kauno rajono savivaldybės administracijoje Kaune, Savanorių pr. 371, Gyventojų priimamajame, iki 2021 m. gegužės 17 d.
 7. Paraiškos ir dokumentai pateikiami užklijuotame voke su užrašu „Turto nuomos komisijai“. Ant voko nurodomas siūlomas nuomoti turto adresas, kandidato pavadinimas, įmonės kodas.
 8. Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
 9. Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

             12.1.pasiūlymą, kuriame nurodomas:

                 a) dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas, kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas, adresas, sąskaitos numeris;

                  b) nuomojamo Turto 1 kv. m nuomos kaina;

                  c) nuomojamo Turto apžiūros laikas.

            12.2.Turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

            12.3.nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos kopiją;

           12.4.įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl Turto nuomos arba pateikti pasiūlymą nuomoti turtą ir (ar) sudaryti nuomos sutartį, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas.

Kauno rajono savivaldybė pageidauja naudotis Turtu ne vėliau kaip nuo 2021 m. spalio 1  d., pageidautina nuomos sutarties sudarymo data – ne vėlesnė kaip 2021 m. liepos 12 d.

Kandidatui pateikus pasiūlymą, bus išnagrinėti pateikti dokumentai, apžiūrėtas siūlomas nuomoti turtas, jei pateiktas pasiūlymas atitiks skelbime įvardytus reikalavimus, kandidatas bus pakviestas į derybas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos