Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimas

Nuo 2023 metų sausio 1 d., kad užtikrinti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų kokybę,  socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai.

Paslaugos teikėjams nereikės kasmet rengti naujų projektų, konkuruoti su kitomis organizacijomis. Savivaldybė su akredituotais paslaugų teikėjais pasirašys 3 metų finansavimo sutartis.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Įstaigos, pageidaujančios teikti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas, turi atitikti reikalavimus patalpoms ir personalui:

Reikalavimai patalpoms:

 • turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Reikalavimai personalui:

 1. socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą; 
 2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatymo  19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
 1. kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje: psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą, įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai turi būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Pareiškėjas), Savivaldybei, pateikia nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. 

Pareiškėjas kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 1. Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnis 1 dalis. Socialinę priežiūrą teikia tos socialinių paslaugų įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas ir kurių teikiamos socialinės paslaugos atitinka teisės aktų reglamentuotus bendrosioms socialinėms paslaugoms, socialinei priežiūrai keliamus reikalavimus. 
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (2 priedas);
 4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės  Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
 5. dokumentus, patvirtinančius, kad pateikimas į patalpas prieinamas asmenims su negalia pagal negalios pobūdį (gali būti pateikiamos nuotraukos, ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);
 6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Kviečiame įstaigas, pageidaujančias teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, Kauno rajono savivaldybės administracijai iki 2022 m. lapkričio 11 d. prašymą su reikalingais dokumentais pateikti elektroniniu paštu  parama@krs.lt. Dokumentai turi būti pateikiami vienu elektroniniu laišku, naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete. Taip pat dokumentus galima pateikti paštu, per pašto kurjerį arba pristatyti adresu: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas.

Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas Kauno rajono savivaldybėje, teikia:

Renata Lamsargienė,  Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus neįgaliųjų reikalų koordinatorė, tel. 8 676 93797, el. p. renata.lamsargiene@krs.lt

Raimonda Gudaitienė,  Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 609 88063, el. p. raimonda.gudaitienė@krs.lt

Daugiau informacijos ir dokumentų formas galima rasti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje:

https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/socialines-paramos-skyrius/socialin%C4%97s-prie%C5%BEi%C5%ABros-paslaug%C5%B3-akreditavimas/

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos