Vasarą netrūksta vietų maudynėms

Vis la­biau šy­lan­tys orai vi­lio­ja prie van­dens tel­ki­nių. Nors Kau­no ra­jo­ne nė­ra ofi­cia­liai įtei­sin­tų pa­plū­di­mių, pui­kių vie­tų mau­dy­nėms ne­trūks­ta. La­biau­siai pa­mėg­to­se vie­to­se – Ku­lau­tu­vos tven­ki­ny­je ir prie Du­by­sos, Par­ti­kų kai­me (Vil­ki­jos apy­lin­kių se­niū­ni­ja) – re­gu­lia­riai at­lie­ka­mi mik­ro­bio­lo­gi­niai ty­ri­mai. Jie liu­di­ja: čia mau­dy­tis sau­gu.

Ti­ria kas dvi sa­vai­tes

Pa­sak Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Gied­rės Juk­nie­nės, Kulautuvos tven­ki­nio ir Du­by­sos van­duo šie­met tir­tas jau du kar­tus. „Ro­dik­liai ge­ri, van­duo šva­rus. Seniūnija taip pat pa­gei­da­vo iš­tir­ti Ne­ve­ro­nių tven­ki­nio van­de­nį, nes per­nai čia bu­vo daug no­rin­čių maudytis. Mė­gi­niai paim­ti praė­ju­sią sa­vai­tę“, – tvir­ti­no G.Juk­nie­nė.

Spe­cia­lis­tai van­dens mė­gi­nius iš­tir­ti pai­ma li­kus dviem sa­vai­tėms iki mau­dy­mo­si se­zo­no pra­džios, vė­liau jie ima­mi kas dvi sa­vai­tes. Ofi­cia­lus mau­dy­mo­si se­zo­nas pra­si­de­da bir­že­lio 1-ąją ir bai­gia­si rug­sė­jo 15 d.

Vie­tos ini­cia­ty­vos – skir­tin­gos

Ap­lin­kos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė pa­tvir­ti­no: pa­kau­nė­je yra ir dau­giau mau­dy­nių vie­tų prie tven­ki­nių, bet jų te­ri­to­ri­jos pri­žiū­ri­mos bend­ra tvar­ka, o ne kaip mau­dyk­los. Už tai yra at­sa­kin­gi se­niū­nai. Patrauklesnę ir la­biau pri­tai­ky­tą ap­lin­ką poil­siui prie van­dens su­kur­ti daž­nai pa­de­da se­niū­nai­čiai, bendruome­nės na­riai ar šiaip ak­ty­vūs žmo­nės.

„Per­nai se­niū­nai­čių ini­cia­ty­va Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ty­rė Mar­vos for­to, Ta­ba­riš­kių, Grau­žės II ir III tven­ki­nių po­pu­lia­rias mau­dy­nių vie­tas. Vi­so­se tir­to­se vie­to­se mau­dy­tis bu­vo sau­gu, van­dens ko­ky­bės mikro­bio­lo­gi­nių pa­ra­met­rų ver­tės ne­vir­ši­jo ri­bi­nių ver­čių“, – gra­žią ini­cia­ty­vą pri­si­mi­nė G.Juk­nie­nė.

Karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis dau­giau­sia mau­duo­lių su­trau­kia Drą­sei­kių ir Ne­ve­ro­nių tven­ki­niai, Ku­lau­tu­vos kar­je­ras. Jis pa­kau­nė­je – pa­ts po­pu­lia­riau­sias. 2014 m. čia įreng­ta gel­bė­ji­mo sto­tis, per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, žai­di­mų aikš­te­lės vai­kams, tink­li­nio aikš­te­lė, tre­ni­ruok­liai, spe­cia­liu ta­ku į van­de­nį ga­li pa­to­giai nu­si­leis­ti ir neį­ga­lie­ji. Ku­lau­tu­vos kar­je­ras su­tvar­ky­tas pa­si­nau­do­jus ES lė­šo­mis ir čia esan­tis pa­plū­di­mys ati­tin­ka Mėlyno­sios vė­lia­vos rei­ka­la­vi­mus.

Ple­čia pra­mo­gų spekt­rą

Jau tre­čią se­zo­ną Ku­lau­tu­vos pa­plū­di­mį pri­žiū­ri ir tvar­ko van­den­len­čių par­kas „Dock7“. Jis nuo­lat to­bu­li­na pa­plū­di­mio inf­rast­ruk­tū­rą ir ple­čia pra­mo­gų spekt­rą. At­siž­velg­da­mas į praė­ju­sių me­tų pa­tir­tį, šiais me­tais „Dock7“ įren­gė ant­rą tink­li­nio aikš­te­lę, ruo­šia­ma vie­ta kem­pin­gui.

„Ap­si­lan­ky­ti iš­skir­ti­nė­je ir jau­kio­je ka­vi­nė­je pa­plū­di­my­je, pa­plau­kio­ti van­den­len­tė­mis ku­lau­tu­vie­čiai ir atvykę sve­čiai ga­li jau nuo ge­gu­žės pa­bai­gos. Vis dar ga­lio­jan­čios ka­ran­ti­no są­ly­gos lė­mė, kad mau­dy­nių se­zo­nas ir van­den­len­čių par­ko veik­la pra­si­dė­jo vė­liau. Ka­dan­gi orai šiuo me­tu gra­žūs ir vi­si iš­siil­gę bendravi­mo bei bu­vi­mo kar­tu, pa­plū­di­mys su­lau­kia vis dau­giau lan­ky­to­jų, ypač sa­vait­ga­liais“, – sa­kė Kulautu­vos se­niū­no pa­va­duo­to­ja As­ta Ta­mo­nie­nė.

Nuo bir­že­lio 4-osios pra­dė­jus kur­suo­ti kel­tui „Vy­tis“, jun­gian­čiam Ku­lau­tu­vą su Za­pyš­kiu, ir lai­vui „Vil­ki­ja“, lan­ky­to­jų srau­tai vis au­ga. „Ypač jau­čia­mas di­de­lis dvi­ra­ti­nin­kų, ku­rie at­vyks­ta į Ku­lau­tu­vą dvi­ra­čių ta­ku nuo Ši­le­lio kai­mo, srau­tas, o veik­lą at­nau­ji­nus kel­tui, at­vyks­ta lan­ky­to­jai ir iš ki­tos Ne­mu­no pu­sės“, – džiau­gė­si A.Ta­mo­nie­nė.

Pa­sak Ku­lau­tu­vos se­niū­no pa­va­duo­to­jos, ne­pai­sant poil­siau­jan­čių gau­sos, praė­ju­siais me­tais nė kar­to nepasi­tai­kė si­tua­ci­jos, kai dėl van­dens už­terš­tu­mo rei­kė­tų ri­bo­ti lan­ky­mą­si pa­plū­di­my­je. Ti­ki­ma­si, kad taip bus ir šiais me­tais, o vie­tos gy­ven­to­jai ir sve­čiai poil­siu Ku­lau­tu­vos pa­plū­di­my­je ga­lės mė­gau­tis vi­są šil­tą­jį se­zo­ną.

Ant kul­nų li­pa Ne­ve­ro­nys

Ku­lau­tu­vos pa­plū­di­miui ant kul­nų li­pa ir po­pu­lia­ru­mu men­kai nu­si­lei­džia ne­se­niai vie­tos gy­ven­to­jų ini­cia­ty­va at­si­ra­du­si mau­dy­nių vie­ta prie Ne­ve­ro­nių tven­ki­nio.

Pir­muo­sius žings­nius žen­gė Ne­ve­ro­nių se­niū­ni­ja: at­ve­žė žvy­ro ir iš­ly­gi­no apie 150 m il­gio pa­kran­tę, iš­ro­vė van­de­ny­je au­gu­sias žo­les ir įren­gė mau­dy­nių vie­tą. Per­nai se­niū­nai­čio Ge­di­mi­no Bag­do­na­vi­čiaus ini­cia­ty­va prie Ne­ve­ro­nių tven­ki­nio bu­vo su­ręs­tas til­te­lis.

Praė­ju­sį ru­de­nį se­niū­ni­ja or­ga­ni­za­vo men­ka­ver­čių krū­mų ša­li­ni­mo dar­bus vi­so­je Ne­ve­ro­nių tven­ki­nio pakran­tė­je. Iš­kir­tus ir iš­ve­žus krū­mus, van­dens tel­ki­nys at­si­vė­rė vi­su gro­žiu. Šiais me­tais Ne­ve­ro­nių seniūni­ja tę­sia dar­bus prie tven­ki­nio – dar ke­li šim­tai met­rų pa­kran­tės iš­va­ly­ta nuo ten priau­gu­sių žo­lių, įreng­ta dar vie­na mau­dy­nių vie­ta su pa­plū­di­mio smė­liu. „Tuo dar­bai ne­si­bai­gia, dar šiais me­tais prie tvenkinio įgy­ven­din­si­me ap­žel­di­ni­mo pro­jek­tą – bus at­vež­ta že­mių, pa­sė­ta žo­lė, pa­so­din­ti me­džiai, įreng­ti suo­le­liai, at­si­ras pa­plū­di­mio tink­li­nio aikš­te­lė ir tre­ni­ruok­liai“, – var­di­jo Ne­ve­ro­nių se­niū­nė Al­do­na Petkevičie­nė.

Be to, se­niū­ni­ja kar­tu su nau­ju Ne­ve­ro­nių bend­ruo­me­nės cent­ro pir­mi­nin­ku Lai­mo­nu Te­re­sa jau su­pla­na­vo tvar­ky­mo dar­bus ki­tiems me­tams. Bend­ra­dar­biau­jant bus su­tvar­ky­ta vi­sa Ne­ve­ro­nių tven­ki­nio pa­kran­tė, atsi­ras poil­sio ir spor­to zo­nos gy­ven­to­jams.

Gar­si­na tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos

Veik­laus se­niū­no Ša­rū­no Pi­ke­lio dė­ka gra­žią vie­tą šven­tėms ir poil­siui prie van­dens jau ke­le­ri me­tai tu­ri ir Bat­nia­vos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai. Prie Kve­sų kar­je­ro se­niū­ni­jos ini­cia­ty­va įreng­ta mau­dy­nių vie­ta, tink­li­nio aikš­te­lė, pa­sta­ty­ta gri­li­nė, per­si­ren­gi­mo ka­bi­na, šiukš­lia­dė­žė, liep­te­lis. Nors poil­siau­to­jai yra pa­ly­gin­ti kultūrin­gi, te­ri­to­ri­ją pri­žiū­ri ir tvar­ką pa­lai­ko se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kai.

Smė­lis prie Kve­sų kar­je­ro ne­nu­si­lei­džia, o gal net pra­noks­ta pa­jū­rio, to­dėl ši vie­ta vis la­biau po­pu­lia­rė­ja, čia at­vyks­ta poil­siau­to­jai iš ki­tų se­niū­ni­jų ir net ra­jo­nų. Kve­sų kar­je­rą gar­si­na ir kas­met čia vyks­tan­čios tarptau­ti­nės ug­nia­ge­sių pra­ty­bos.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, "Kauno diena"

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: