Rajonas

Kultūros paveldas

 

Piliakalnių žemėlapis
Kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai
KAUNO RAJONO NEKILNOJAMIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI ( paminklai ir valstybės saugomi ) ĮRAŠYTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ, KURIEMS ATLIEKAMAS MONITORINGAS (VYKDOMA STEBĖSENA)
YPATINGI STATINIAI - KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI, KURIEMS ATLIEKAMAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAS

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2021-07-27 nuotolinis posėdis
2021 m. liepos 27 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos radijo ir televizijos centro statinių komplekso (u. k. 2801), esančio Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Sausio 13-osios g. 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl kompleksinės dalies – Lietuvos radijo ir televizijos centro statinių komplekso televizijos bokšto (u. k. 36016) vertingųjų savybių tikslinimo).
2.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pūčkorių palivarko sodybos (u. k. 27071), esančios Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pūčkorių g. 5, 9, 15, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
3.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kūlupėnų geležinkelio tilto (u. k. 24809), esančio Kretingos rajono sav., Kūlupėnų sen., Kūlupėnų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
4.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Panevėžiuko dvaro sodybos fragmentų (u. k. 175), Kauno rajono sav., Babtų sen., Panevėžiuko k., apsaugos zonos ribų apibrėžimo.
5.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Priekulės dvaro sodybos (u. k. 245), esančios Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Priekulės II k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
6.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namui (46336), esančiam Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Veliuonos mstl., Gedimino pr. 43, apsaugos suteikimo.
7.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalbininko Jono Kruopio gimtosios sodybos vietos (u. k. 2301), esančios Tauragės rajono sav., Sakalinės k., Sakalinės g. 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.


Informuojame, kad 2021-05-26 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Kulautuvos kapinyno (u. k. 30288), esančio Virbaliūnų k., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre: apibrėžti teritoriją, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.

Vertinimo tarybos patvirtintas Kulautuvos kapinyno (u. k. 30288), esančio Virbaliūnų k., Kauno r. 2021-05-26 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-1177/1 yra registruotas Kultūros vertybių registro duomenų bazėje ir skelbiamas adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritagedetail/cd11f51f-614e-4451-96e0-860ea9137053

Kulautuvos kapinynui (u. k. 30288), esančiam Virbaliūnų k., Kauno r., jo teritorijai ir apsaugos zonai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai.


2021 m. gegužės 26 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniuose posėdžiuose numatoma svarstyti:

1. Kulautuvos kapinyno (30288), Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Virbaliūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Vertinimo tarybos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu 2017-11-14 Nr: KPD-VL-1177 kultūros paveldo objektui buvo apibrėžta teritorija, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis, patikslintos vertingosios savybės. Vilniaus apygardos administracinio teismo  2018-04-24 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1305-968/2018 nuspręsta Vertinimo tarybos 2017-11-14 aktą Nr. KPD-VL-1177 panaikinti, Vertinimo taryba įpareigota Kulautuvos kapinyno (30288) duomenų tikslinimo klausimą išnagrinėti iš naujo; 2) Departamento lėšomis 2020 m. atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų (vietovių ir vertingųjų savybių atskleidimui) Kulautuvos kapinyno (30288) rytinės teritorijos dalies (ribos) ir aplinkos (netirtų sklypų adresu Baltaragio g. 3, 5, 7 dalių) rezultatai.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Teritorijos, apsaugos zonos apibrėžimas, vertingųjų savybių patikslinimas/nustatymas.
Aktu siūloma: Atsižvelgiant į archeologinių tyrimų rezultatus, šiaurės vakarinėje, šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse teritoriją apibrėžti Vertinimo tarybos 2017-11-14 posėdyje apibrėžtomis ribomis, rytinėje (teisminį ginčą sukėlusioje) dalyje – atsižvelgiant į 2020 m. archeologinių tyrimų rezultatus, pietvakarinėje, vakarinėje dalyje – Vertinimo tarybos 2007-05-16 posėdyje apibrėžtomis ribomis, bendrą Kulautuvos kapinyno teritorijos plotą sumažinant. Vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nuostatomis, vakarų, pietų ir rytų kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pagal Vertinimo tarybos 2017-11-14 posėdyje apibrėžtas ribas). Atsižvelgiant į archeologinių tyrimų rezultatus ir vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir atrankos kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 „Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatomis, siūloma patikslinti vertingąsias savybes (reljefą, kapus (vietoje – kapų su jų įranga ir konstrukcija), mirusiųjų deginimo apeigų vietą, kultūrinį sluoksnį (vietoje – pavienių archeologinių radinių ar jų sankaupų).
<...>.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.


Kultūros paveldo departamento apskaitos dokumentacijos rengimo planai 2021 m.:

Statinių ir vietovių, kuriems 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas: (priedas Nr. 1)

Vietų, kurioms 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas: (priedas Nr. 2)

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, sąrašas: (Priedas Nr. 3)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, Kurioms kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas: (Priedas Nr. 4)


Informuojame, kad 2020-11-23 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta patikslinti Noreikiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 184), esančių Šiltnamių g.  Noreikiškių k., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre, suteikti teisinę apsaugą Rūmams (u. k.

33539), Svirnui (u.k. 33547), Kumetynui (u.k. 33548), Ūkiniam pastatui (u.k. 33549) ir Karvidės liekanoms (u.k. 33550), nustatyti vertingąsias savybes, vietinius reikšmingumo lygmenis kompleksui ir kompleksinėms dalims bei apibrėžti teritorijos ribas.

Visa informacija skelbiama


Informuojame, kad Lapių dvarvietės (u.k. 17164), Kauno rajono sav., Lapių sen., Lapių mstl., individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruotas Kultūros vertybių registre.

Minėto objekto duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

Apsaugos reglamentas


Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020-10-22 įsakymu Nr. Į-292 buvo pakeistas Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17

Palčiau


1.

Informuojame, kad Babtų žydų senųjų kapinių vietos (20641), Čekiškės žydų senųjų kapinių (2729), Vilkijos žydų senųjų kapinių (2731), Žapyškių žydų senųjų kapinių (2730), Vandžiogalos žydų senųjų kapinių komplekso (37329), Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynių vietos ir kapo (12568), Žydų žudynių vietos ir kapo (16626), Žydų žudynių vietos ir kapo (10921) Kauno r. sav., individualūs apsaugos reglamentai ir jo tvirtinimo aktai registruoti Kultūros vertybių registre.
Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

2.

Informuojame, kad 2020-09-28 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Vilos (u. k. 42030), esančios P. Mašioto g. 12, Kačerginės mstl., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre. Su objekto apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registre


Informuojame, kad dėl COVID-19 atvejų, atšaukiamas  Kultūros paveldo depatramento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau tarybos) posėdis, kuriame buvo planuota svarstyti Noreikiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 184), adresu Noreikiškių k. Ringaudų sen., Kauno r. teisinės apsaugos suteikimo ir duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.  


Informuojame, kad Garliavos evangelikų liuteronų bažnyčios (u.k. 30618), Kauno rajono sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 99, individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruoti Kultūros vertybių registre.

Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas


Nauja paslauga kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams

Į nekilnojamųjų Kultūros vertybių registrą Lietuvoje yra įtraukta daugiau nei 20 000 kultūros paveldo objektų. Gruodžio mėnesį prasidėjęs projektas FIXUS Mobilis suteikia galimybę šių objektų savininkams ir valdytojams, susiduriantiems su jų priežiūros problemomis, gauti nemokamą pagalbą. Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama suteikti nemokamas paslaugas 200 objektų.
FIXUS Mobilis projektu, kurio pagrindiniai vykdytojai yra Kultūros paveldo centras ir Kultūros infrastruktūros centras, siekiama gerinti kultūros paveldo objektų valdymą, skatinant kokybišką pastatų priežiūrą.
 
„Daugumai kultūros paveldo objektų priežiūros problemų kyla dėl pastatų valdymo žinių trūkumo bei prevencinių priežiūros įgūdžių stokos. Valstybės teikiama parama objektų tvarkybos darbams iki šiol pasiekia dar nedidelį skaičių paveldo objektų. Projektas FIXUS Mobilis padės spręsti šias problemas, paveldo objektų savininkams teikdamas nemokamas kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo paslaugas“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Erika Kielė.
 
Pretenduoti į nemokamas prevencinės priežiūros paslaugas gali kiekvienas kultūros paveldo objekto savininkas ir valdytojas. Viešai atrinktus objektų savininkus konsultuos ir nedidelius priežiūros darbus atliks specialiai šiam projektui suburtos trys mobiliosios komandos. Šios profesionalų komandos-dirbtuvės tirs bei teiks savininkams ataskaitas apie atrinktų objektų būklę, konsultuos, atliks nedidelius priežiūros darbus, parengs individualų prevencinės priežiūros kalendorių – planą.
 
„Pasitelkiant greitąją FIXUS Mobilis pagalbą užkertamas kelias didesniems nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų rimtesnių avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ar restauravimo darbų, taip pat gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą bei jo priežiūrą“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Viltė Janušauskaitė.  
 
Viso projekto metu vyks vieši pristatymai, konsultacijos, seminarai ir praktiniai mokymai, skirti bendruomenėms bei kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams. Organizuojami renginiai suteiks ne tik galimybę objektų valdytojams tobulinti praktinius prevencinės priežiūros įgūdžius, bet ir informuos visuomenę apie kultūros paveldo objektų reikšmingumą.
 
Projektas aktualus ne tik minėtiems savininkams ir valdytojams, FIXUS Mobilis skleis žinią visuomenei, jog paveldas – mūsų ryšys su praeitimi ir ateities pagrindas, todėl rūpintis reikšmingais pastatais reikia šiandien. Paveldo nuolatinė priežiūra yra būtina, siekiant išvengti rimtos žalos ir brangių darbų ateityje. Mūsų visų tikslas bendras – veikti kartu ir išsaugoti mūsų praeitį ateičiai.
 
Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: FIXUS, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.
Daugiau informacijos projekto internetinėje svetainėje: www.fixusmobilis.lt


Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą

Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos kilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras

Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos planas

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai sąrašus. Sąrašus Kultūros paveldo departamentas paskelbė savo internetinėje svetainėje adresu.
http://kpd.lt/news/4474/158/Patvirtintas-2020-m-kulturos-vertybiu-apskaitos-dokumentu-projektu-rengimo-planai.html

Kilnojamųjų vertybių,kurioms 2020m rengiami aprašo projektai,sąrašas.
Statinių ir vietovių, kuriems 2020m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai,sąrašas.

Filtruoti kultūros paveldą pagal kategoriją: