Rajonas

Kačiūniškės dvaras

Kau­no r. Rau­dond­va­rio sen. dva­ro so­dy­bos frag­men­tai de­ši­nia­ja­me Ne­vė­žio upės kran­te, apie 10 km nuo Rau­dond­va­rio. Re­gist­ri­nė pa­vel­do ver­ty­bė.

Nuo 1864 m. Kačiūniškės buvę Kauno seserų benediktinių žinioje. 1929 m. ka­nau­nin­ko J. Meš­kaus­ko ini­cia­ty­va šio­je vie­to­je įsi­kū­rė vie­nuo­lės be­ne­dik­ti­nės. Jos čia pa­si­sta­tė rū­mus, kai ku­riuos ūki­nius pa­sta­tus, už­vei­sė so­dą. Tada prie dvaro buvo 89 hektarai žemės. Kačiūniškių dvaro sodybą sudarė 2 kiemai, sodas, kapinės ir 10 trobelių. Seserų gyvenamasis namas – rūmai, trijų aukštų pastatas, statytas 1929 m. Pirmame aukšte buvo virtuvė ir sandėliai, antrame – Švč. Ma­ri­jos koplyčia, trečiame – kambariai ir vonios. Šeimynos mūrinis namas, dviejų aukštų su požemiais, pastatytas 1931 m. Taip pat medinė klėtis, klojimas, kiaulidė, medinė daržinė. Šiuo metu yra išlikę rūmai, tarnų namas, svirnas. Ne­di­de­lių, bet dai­lių ek­lek­ti­nių for­mų dva­re­lio rū­mų pro­jek­to au­to­rius – ar­chi­tek­tas Vrub­liaus­kas. Pa­sta­tas dvi­aukš­tis, mū­ri­nis, su kuo­rais pa­puoš­tu bokš­tu. So­viet­me­čiu, už­da­rius vie­nuo­ly­ną, rū­mai ta­po gy­ve­na­muo­ju na­mu ir yra iki šiol.