Rajonas

Kapai ir paminklas

Adresas: Kauno r. sav., Garliavos m. (Garliavos sen.)

Jonučių II kapinėse, šiuose partizanų kapuose, palaidoti: 1989-11-11 iš Gojaus šilelio, Kruonio sen., Kaišiadorių r., perkelti: 1946-02-16 Kruonio vlsč., Darsūniškio miške kautynėse su NKVD vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareiviais žuvę Tauro apygardos Alfonso Aliukevičiaus-Saulės būrio partizanai: Jurgis Krušinskas-Žiedelis, g. 1925, gyv. Bučkiemio k., Pakuonio vlsč., Kauno aps., Antanas (Stasys ?) Lekavičius-Gulbinas, g. 1924 m., gyv. Ručkakiemio k., Kruonio vlsč., Pranas Žukauskas-Šalmas, g. 1927 m., gyv . Darsūniškio k., 1990-09 į kapines perkelti Piliuonos k. šlaite, Taurakiemio apyl., Kauno r., 1990-09-02 rasti pakasti: 1946-05 žuvę Tauro apygardos partizanai: Vincas Liutkevičius-Lokys, g. 1924 m., gyv. Šančiuose, Paukščių g., Kauno m., nežinomas partizanas slapyvardžiu Beržas, 1991-07-01 kapinėse palaidoti iš Prienų r. Pakuonio mstl. pakasimo vietų perkelti: 1946 m. naktį iš sausio 31 d. į vasario 1 d. Motiejaus Stravinsko sodybos bunkeryje Guogų k., Pakuonio vlsč., kautynėse su NKVD vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareivių grupe žuvę Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Viesulo kuopos (vadas Vytautas Marčiulionis) partizanai: būrio vadas Antanas Piplys (Pyplys ?)-Leika, Gulbinas, Prano, g. 1923-05-31, gyv . Bačkininkėlių k., Pakuonio vlsč. Lietuvos Vietinės rinktinės karys, partizanas nuo 1944 m. Jam 1999-04-13 pripažintas kario savanorio statusas, 1999-04-27 KAM įsakymu suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis, Kazys Abugelis (Obugelis ?)-Spalis, Juozo, g. 1924 m., gyv. Aukštosios Panemunės vlsč., 1949-06-06 prie Jono Navicko sodybos Vainatrakio k., Pakuonio vlsč. kautynėse su Pakuonio emgėbistais žuvę Tauro apygardos Birutės rinktinės partizanai: Jurgis Gelčys-Zuikis, Juozo, g. 1926 m., gyv. Kalvių k., Ašmintos vlsč. Partizanas nuo 1945 m. pavasario, Klemensas Ižganaitis (Išganaitis ?)-Sūnus, Motiejaus, g. 1929-09-04, gyv. Būdviečio k., Šilavoto vlsč. Nuo 1946 m. partizanų ryšininkas, o nuo 1948-05 – partizanas. Jam 2000-05-24 pripažintas kario savanorio statusas, Konstantas Navickas-Putinas, Viltis, Jono, g. 1926-10-12, gyv. Vainatrakio k., Pakuonio vlsč. Partizanas nuo 1948-05. Jam 2001-05-31 pripažintas kario savanorio statusas, kiti: Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4-os kuopos Viesulo būrio vadas Jonas Gelčys-Perkūnas, Juozo, g. 1920 m. Kalvių k., Ašmintos vlsč. Jiezno vlsč. policijos nuovados viršininkas, partizanas nuo 1944-12-10, žuvęs 1945-10-15 Vangų k., Pakuonio vlsč., 1950-09-22 Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės tarybos protokolu už narsumą teiktas apdovanoti Laisvės Kovos kryžiumi (3-iojo laipsnio). Jam 2001-03-14 pripažintas kario savanorio statusas. 1993 m. šiuose kapuose palaidoti iš Ilgakiemio miško perkelti: 1945-05-08 Ilgakiemio k., Garliavos vlsč., NKVD kareivių (stribų) nužudyti kaimo gyventojai: Magdalena (Elena) Poderienė, 47 m., duktė Anelė (Kostė ?), Juozo, g. 1924 m., duktė Elžbieta Poderytė, Juozo, g. 1929 m., sūnus Juozas Poderys, g. 1927 m., Kazimieras Rutkauskas, 16 m., iš Garliavos pakasimo vietos perkelti: 1946-02-18 Pakuonio vlsč. Girininkų k. kautynėse su NKVD kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareivių grupe žuvę Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Viesulo (vadas Vytautas Marčiulionis) kuopos partizanai: Povilas Brūzga (Bruzga ?)-Audra, Motiejaus, g. 1919-12-19 Ražiškių k., Garliavos vlsč. Lietuvos vietinės rinktinės karys, partizanas nuo 1945 m. Jam 2003-12-23 pripažintas kario savanorio statusas, Alfonsas Dobkevičius-Nemunas, Suvalkėlių k., Garliavos vlsč., Juozas Mekšraitis-Nemunėlis, Martynas Misiūnas-Skroblas, g. Raželių k., Garliavos vlsč., Juozas Vasiliauskas-Diena, g. Raželių k., Garliavos vlsč., Vladas Vasiliauskas-Jaunutis, g.. Raželių k., Garliavos vlsč., kiti: Kazys Grebliauskas (Grabliauskas ?)-Vaidevutis, Kazio. g. 1929-03-05, gyv. Aukštųjų Amalių k., Pažaislio vlsč., Kauno aps. Nuo 1944 Didžiosios Kovos rinktinės partizanas, Jono Mickevičiaus-Žvirblio, vėliau – Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės Klemenso Gursko-Riešuto būrio partizanas, žuvęs 1947-12-31 Samylų k., netoli Zeno Zablockio sodybos, Aukštosios Panemunės vlsč., kautynėse su priešais. Palaikai sumesti į šulinį. Perkelti į Jonučių kapines. Jam 2003-12-03 pripažintas kario savanorio statusas, Vitas (Vytautas ?) Pauža-Ožys, Jutkus, Jono, g. 1927 m. gyv. Rokelių k., Aukštosios Panemunės vlsč. Partizanas nuo 1944 m., nuo 1946-04 Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Žiedo kuopos 2-o būrio partizanas, vėliau Birutės rinktinės partizanas, žuvęs 1948-01-26 Pilėnų (Tursono) k. A. Mažeikos sodyboje, Aukštosios Panemunės vlsč. kautynėse su priešais. Čia palaidotas ir 2007 m. miręs LLKS Pietų srities vadas, dimisijos plk. ltn. Povilas Pečiulaitis-Lakštingala. Pastaba: visų kitų memoriale paminėtų Tauro apygardos Geležinio Vilko ir Birutės rinktinių partizanų, politinių kalinių, tremtinių ir sovietinio genocido aukų vardai, pavardės yra tik iškaltos, o palaikų nėra.


Jonučių kapinėse, Garliavos Sąjūdžio grupės iniciatyva pastatytas paminklinis ansamblis iš lauko akmenų, aukuro ir kryžių 1988–1990 m. Čia žuvusių rezistentų perlaidojimo vieta. Aukuro plokštėje iškalta „Prisimink, lietuvi, tuos, kurie krito, gindami Tėvynės laisvę, žuvo Sibiro žemėje ir kitose plačiojo pasaulio vietose“. Kitoje, toliau stovinčio paminklo plokštėje įrašas „Surinktiems iš šulinių, šlaitų ir griovių, parvežtiems iš tolimų tremtiems kraštų ir visiems nežinomiems kovotojams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Amžina atmintis.“


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 2107. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).