Rajonas

Krivėnų dvaro sodyba

Kau­no r. Bab­tų sen. dva­ro so­dy­bos frag­men­tai prie greit­ke­lio Kau­nas–Klai­pė­da, prie už­tvenk­to Striū­nos upe­lio, prie­šais greit­ke­lio at­ša­ką Pa­ne­vė­žiu­ko link. Re­gist­ri­nė pa­vel­do ver­ty­bė – vie­naukš­čiai mū­ri­niai rū­mai, se­nas ąžuo­las ša­lia jų, me­di­nė klė­tis, rau­do­nų ply­tų ar­kli­dės.

Dva­ras kū­rė­si XIX a. ant­ro­jo­je pu­sė­je – XX a. pra­džio­je. Krivėnų dvaro savininkas Mečislovas Rašinskas pirko dvarą iš Jackimavičiaus. 1941 m. Rašinskas su šeima buvo ištremtas į Sibirą, čia ir mirė.

Iš buvusių dvaro pastatų yra išlikęs tik vienas – gyvenamasis namas. Pastatas balto mūro, keturkampio formos su priestatu fasade. Stogas šiferio, langai paprasti, keturkampiai, viduje buvęs parketas, kai kur pakeistas grindimis. Sovietmečiu gyveno kelios kolūkiečių šeimos.

Dvarą atsiėmė paveldėtojai. Dvare 1997 m. pradėjo ūkininkauti viena iš paveldėtojų – G. Gelminauskienė (150 ha).