Rajonas

Lietuvos partizanų kapai ir paminklas

Kauno r. sav., Digrių k. (Alšėnų sen.)

Šiose, Digrių k. kapinėse, palaidota apie 24 Tauro apygardos partizanus: (A)kseveras Gylys-Aitvaras, g. 1919 m., Stanaičių k., Garliavos vlsč., žuvęs 1947-05-10 Armaniškių k., kitais duomenimis, sužeistas mūšyje, miręs bunkeryje, Garliavos vlsč., Jurgis Kabišius, g. 1923 m. Pažėrų k., Veiverių vlsč., Kauno aps., žuvęs 1945 m. vasarą per karinę-čekistinę operaciją Veiverių ir Garliavos vlsč. sandūroje, Dariaus ir Girėno kuopos būrio partizanai, žuvę 1947-09-23 kautynėse su MGB daliniu Jono Dovydaičio sodybos bunkeryje (susišaudžius, daržinė padegta ir joje bunkeryje buvę 5 partizanai nusišovė), Čebeliškių k., Garliavos vlsč.: būrio vadas Antanas Rundėnas-Vaidila, Žiogas, g. 1922 m. Alšėnų k., Garliavos vlsč., Vaclovas Bumblys-Jūrelė, g. 1926 m. Marvelės k., Kauno r., Bronius Jankūnas-Daina, maždaug 26 m. amžiaus, gyv. Juljanavos k., Garliavos vlsč., Jonas Senkus-Urėdas, Ožys, g. 1917 m. Girininkų I k., Pakuonio vlsč., Kauno aps., Kazys Šalčius-Žaibas, apie 26 m. amžiaus, gyv. Juljanavos k., Tauro apygardos Birutės rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos partizanai: Juozas Valtys-Putinas, Apuokas, g. 1922 m. Digrių k., Garliavos vlsč. ir Stasys Valtys-Riešutas, Žvirblis, apie 19-20 m. amžiaus, gyv. Digrių k., Garliavos vlsč., žuvę 1947-09-25 kautynėse su MGB Garliavos vlsč. poskyrio daliniu Antano Vencevičiaus sodyboje įrengtame bunkeryje, Dievogalos k., Garliavos vlsč., Birutės rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos būrio vadas Jurgis Račyla-Šarvas, g. 1921 m., Pažėrų k., Veiverių vlsč., žuvęs 1947-12-25 kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko ir MGB Marijampolės aps. skyriaus pajėgomis Pažėrų k., Veiverių vlsč., Vytautas Mikalauskas-Aras, g. 1925 m. Pagirių k., Garliavos vlsč., žuvęs 1948-02-10 nelaimingo atsitikimo metu – naktį per klaidą nušautas partizanų sargybos, Dariaus ir Girėno tėvūnijos Žalgirio rinktinės partizanai, žuvę 1950-02-13 Kampiškių k. gyventojo Jono Šliumbos sodyboje, bunkeryje: būrio vadas Jonas Pažėra-Uosis, g. 1921 m., Digrių k., Garliavos vlsč., Antanas Kalvaitis-Kiškelis, g. 1933 m., Kampiškių vlsč, Garliavos vlsč., Stasys Kalvaitis-Kadagys, g. 1926 m. Kampiškių k., Antanas Valtys-Robinzonas, g. 1922 m. Digrių k., Motiejus Pauliukevičius-Smilga, g. 1922 m., Padainupio k., Garliavos vlsč., žuvęs 1946-07-11 (1947-05-10), kautynėse su MGB daliniu Tvarkiškių k., dab. Kauno r., Kazimieras Rinkevičius-Dobilas, apie 22 m. amžiaus iš Digrių k., Garliavos vlsč., žuvęs 1945 m. Digrių k., Aloyzas Rinkevičius-Ledas, g. 1924 m. gyv. Garliavos vlsč., žuvęs 1945-05-18 kautynėse su NKVD daliniu Girininkų II k., dab. Kauno r., Alfonsas Vaičiūnas, gyv. Kaune, žuvęs 1945-05-18 kautynėse su NKVD daliniu Girininkų II k., Bronius Pažėra, gyv. Janaukos k., dab. Prienų r., žuvęs 1945-09-01 kautynėse su NKVD daliniu, partizanų ryšininkė Juzė Navickaitė, kenotafas šauliui, 1941 m. birželio sukilėliui Pranui Laurinaičiui, g. 1896 m. Kauno m. Pastaba: kapinėse esantys pavardėmis nepažymėti kapai, tikėtina gali būti partizanams Antanui Kalvaičiui-Kiškeliui ir Stasiui Kalvaičiui-Kadagiui.
Paminklas pastatytas 1990-09-23, kuriame yra įrašas „Nelygioje kovoje žuvusiems už Lietuvos laisvę“.
Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 2109. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).