Rajonas

Lietuvos politinio ir visuomenės veikėjo Viktoro Beržinsko sodybos vieta

Kauno r., Raudondvario sen., Didvyrių k.

Šioje vietoje, politinio ir visuomenės veikėjo, pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio, rezistencinio judėjimo rėmėjo, antisovietinės spaudos platintojo Viktoro Beržinsko (1872/1874–1947) sodybos, kurioje jis gyveno nuo 1924 iki 1947 m., vieta. Viktoras Beržinskas gimė 1874-11-10 Raseinių aps., Pakapurnių k. 1893 m. mokėsi šaltkalvio amato Raseiniuose, 1897 m. gyvendamas Rygoje lankė rusų šventadieninius kursus suaugusiesiems. Priklausė įvairioms draugijoms, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. 1915 m. persikėlė į Maskvą, dirbo pabėgėlių komitetuose. 1919 m. grįžo į Lietuvą, vertėsi mechaniko profesija. Taip pačiais metais įsitraukė į Lietuvos darbo federacijos (LDF) organizavimo reikalus. 1920 m. išrinktas Kauno šv. Juozapo darbininkų draugijos pirmininku (pirmininkavo iki 1922 03). Steigiamojo Seimo (1920 04 15 - 1922 11 13) narys. Į Steigiamąjį Seimą išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje, pagal LDF sąrašą. Priklausė LDF, kuri įėjo į Lietuvos krikščionių demokratų partijos bloką. 1921 03 15 – 1921 11 25 dirbo Steigiamojo Seimo Darbo ir socialinės apsaugos komisijoje. 1921–1931 m. Kauno miesto tarybos narys. I Seimo (1922 11 13 – 1923 03 13) ir II Seimo (1923 06 05 – 1926 06 02) narys. 1947-02-11 sovietų saugumo suimtas ir kalintas Kauno MGB vidaus kalėjime (Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas). Po kankinimų paguldytas į ligoninę, kur 1947-03-11/13? mirė. Jo palaidojimo vieta nežinoma. (Viktoro Beržinsko gimimo ir mirties datos įvairiuose istoriniuose šaltiniuose pateikiamos skirtingai). Sodybos vieta pašventinta 1999 m. birželio 19 d., pastatytas ąžuolinis stogastulpis (išdrožtas 1998 m., autorius – skulptorius Kazimieras Švažas), abipus jo pasodinti ąžuoliukai.


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, valstybės saugomas, unikalus kodas – 27576. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis    (lemiantis reikšmingumą, svarbus).