Rajonas

Noreikiškių dvaras

Kau­no r. No­rei­kiš­kių sen. dva­ro so­dy­bos frag­men­tai ne­to­li di­de­lio ke­lių maz­go, kur su­ei­na tarp­tau­ti­nė ma­gist­ra­lė „Via Bal­ti­ca" ir ke­lias Ša­kių link. Da­bar No­reikiš­kės – Aleksandro Stulginskio uni­ver­si­te­to mies­te­lis. Iš No­rei­kiš­kių dva­ro li­kę tik gan kuk­liai šian­dien at­ro­dan­tys rū­mai, rau­do­nų ply­tų dvi­aukš­tis san­dė­lis.

Tar­pu­ka­riu No­rei­kiš­kės – žy­maus to me­to vei­kė­jo Pet­ro Kar­ve­lio (1897–1976) val­do­mas dva­ras. Eko­no­mis­tas, tei­si­nin­kas, vie­nas Ūki­nin­kų są­jun­gos, Že­mės ūkio ban­ko va­do­vų, dir­bo fi­nan­sų mi­nist­ru. 1939 m. P. Karvelis valdė jau 139 ha. žemės. Iki 1940 m. dvaras buvo vienas moderniausių, pavyzdingiausių ir kartu pelningiausių ūkių ne tik Kauno apskrityje, bet ir Lietuvoje. P. Karvelio dvaras garsėjo ir kaip kultūros židinys. Tarpukariu rinkdavosi laikinosios sostinės kultūros, meno, politikos elitas. No­rei­kiš­kė­se gi­mė jo duk­tė Ug­nė Kar­ve­lis (1935–2002), ku­ri, bai­gian­tis ka­rui, kar­tu su tė­vais pa­si­trau­kė į Va­ka­rus. Mo­kė­si Pa­ry­žiu­je. Il­gą lai­ką dir­bo UNESCO, kur ini­cia­vo Lie­tu­vai, at­ga­vu­siai ne­pri­klau­so­my­bę, nau­din­gų tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų.

Pokario metais dvare buvo įsikūrusi LŽŪU mokomojo ūkio kontora, įrengti butai. 1999 m. Karvelių dukrai Ugnei buvo atkurta nuosavybė į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Už dalį turto paskirta kompensacija, o natūra grąžinta tik dalis turto. Šiuo metu pastatai – privati nuosavybė.