Rajonas

Panevėžiuko dvaras

Kau­no r. Bab­tų sen. dva­ro so­dy­bos frag­men­tai yra de­ši­nia­ja­me Ne­vė­žio upės kran­te, prie Striū­nos upe­lio žio­čių. Re­gist­ri­nė pa­vel­do ver­ty­bė: dva­ro rū­mai, ofi­ci­nos li­ku­čiai, ap­griu­vęs šu­li­nys ir par­ko frag­men­tai.

Rašyti­niuo­se šal­ti­niuo­se dva­ras mi­ni­mas nuo XVI a.

Lie­tu­vos in­ven­to­riuo­se ra­šo­ma, kad 1544 m. Pa­ne­vė­žiu­ko dva­rą Jur­gis Juod­ka par­da­vė Jo­nui Kun­ce­vi­čiui. 1563 m. bir­že­lio 24 d. Vil­ki­jos vals­čiaus in­ven­to­riaus są­ra­še dva­ro sa­vi­nin­ku jau mi­ni­mas tau­ri­nin­kas Ma­tas Pet­ke­vi­čius. 1596 m. jis dva­rą par­da­vė Kau­no pa­vie­to mar­šal­kai Pet­rui Viz­gir­da­vi­čiui. XVIII a. šios val­dos pri­klau­sė Si­ru­čiams. XVIII a. pab. jie čia pa­si­sta­tė nau­jus me­di­nius dva­ro rū­mus.

XIX a. – XX a. pr. Pa­ne­vė­žiu­ką val­dė Ko­re­vos, ku­rie prie me­di­nių Si­ru­čių rū­mų iš abie­jų ga­lų pri­sta­tė po mū­ri­nį dvi­aukš­tį spar­ną. Pa­sta­tai bu­vo di­des­ni už se­nuo­sius rū­mus, deng­ti man­sar­di­niais rau­do­nų čer­pių sto­gais. Ant vie­no, ge­riau iš­li­ku­sio, rū­mų spar­no ma­ty­ti da­ta – 1910. Pas­ku­ti­nis iš Ko­re­vų – Zig­man­tas (1898–1945) čia gy­ve­no iki pat Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos. Po­ka­riu ko­lū­kis men­kai te­pri­žiū­rė­jo dva­ro rū­mus. Da­bar jie sto­vi su­ny­kę, ap­leis­ti. Dva­rą at­ga­vo pa­vel­dė­to­ja Jo­lan­ta Ko­re­vai­tė-Gai­le­vi­čie­nė.