Rajonas

Stanislava – ar­che­o­lo­gi­nė dvarvietė

Kau­no r. Vil­ki­jos sen. ar­che­o­lo­gi­nė dvar­vie­tė, vals­ty­bės sau­go­ma pa­vel­do ver­ty­bė yra Sta­nis­la­vos kai­me, prie Kau­no–Jur­bar­ko plen­to, de­ši­nė­je jo pu­sė­je, apie 6 km nuo Vil­ki­jos Jur­bar­ko link, Nau­du­pio upe­lio de­ši­nia­ja­me kran­te. Ki­to­je plen­to pu­sė­je, maž­daug už 150 m te­ka Ne­mu­nas.

Dvar­vie­tę 1995 m. su­ra­do Kul­tū­ros pa­vel­do cen­tro ar­che­o­lo­gas E. Iva­naus­kas. Vė­liau ją žval­gė ar­che­o­lo­gas A. Straz­das. Dvar­vie­tės kul­tū­ri­nia­me sluoks­ny­je vy­rau­jas XVI–XVIII a. ra­di­niai. Ma­no­ma, kad dva­ras čia eg­zis­ta­vo XVI a. ant­ro­jo­je pu­sė­je – XVII a. Vė­liau čia jau buvo kai­mas.

Ma­no­ma, kad čia ra­šyti­niuo­se šal­ti­niuo­se buvo mi­ni­mas Jo­no Stan­ke­vi­čiaus Pa­ne­mu­nės dva­ras. Mi­rus dva­ri­nin­kui Jo­nai Stan­ke­vi­čiui ir jo žmo­nai Ag­nieš­kai Jo­nai­tei, 1595 m. su­da­ry­tas dva­ro in­ven­to­rius, iš kurio ir su­ži­no­me apie jo eg­zis­ta­vi­mą.

Dvaras Stanislavoje buvo ir XIX–XX a. Dvaras priklausė Fridlentui. Jis turėjo 70 ha žemės.

Išlikę gyvenamasis namas, ūkvedžio namas ir svirnas.

Gyvenamasis namas yra perstatytas nuo pamatų, neišlaikant autentiškumo.

Ūkvedžio namas – medinis, stačiakampio formos, vieno aukšto, pamatai – akmenų mūro, rąstų sienos apkaltos lentomis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu.

Svirnas – stačiakampio formos, I aukšto, pamatai akmenų mūro, rąstinės sienos, valiminis dvišlaitis stogas, dengtas šiferiu.