Rajonas

Zacyšiaus dvaras

Kau­no r. Bab­tų sen. dva­ro so­dy­bos frag­men­tai yra apie 2,5 km nuo Kauno–Klaipėdos greit­ke­lio, prie Striū­nos upe­lio tven­ki­nio. Za­ci­šius – re­gist­ri­nė pa­vel­do ver­ty­bė. Iš vi­so dva­ro li­ko tik rū­mai, sta­ty­ti XIX–XX a. san­dū­ro­je. Tai vie­na­aukš­tis pa­sta­tas, su­mū­ry­tas iš rau­do­nų, va­di­na­mų­jų tru­pi­nių, ply­tų, sto­gas deng­tas čer­pė­mis. Res­tau­ruo­tas.

Val­dos pri­klau­sė Ko­re­vų gi­mi­nei. Iš Jo­nu­šo Ko­re­vos dva­rą nu­si­pir­ko An­ta­nas Dič­mo­nas – pas­ku­ti­ny­sis šių že­mių sa­vi­nin­kas. Po­ka­riu bu­vu­sia­me Za­ci­šiaus dva­re įsi­kū­rė Pa­ne­vė­žiu­ko ta­ry­bi­nis ūkis. 1988 m. rū­mus nu­pir­ko „Kau­no au­di­nių“ fab­ri­kas, ke­ti­nęs čia įreng­ti po­il­sia­vie­tę. Pa­gal Kau­no pa­min­klų res­tau­ra­vi­mo pro­jek­ta­vi­mo ins­ti­tu­to pro­jek­tą (ar­chit. R. Mi­liūkš­tis) 1989–1990 m. at­nau­ji­no rū­mų pa­sta­tą, ša­lia pa­sta­tė ke­lis dvi­aukš­čius ko­te­džus, te­ri­to­ri­ją ap­tvė­rė se­no­vę imi­tuo­jan­čia rau­do­nų ply­tų tvo­ra su praš­mat­niais var­tais. Vis­ko, ką bu­vo nu­ma­tę, „Kau­no au­di­niai“ įreng­ti ne­spė­jo – su­ban­kru­ta­vo. Šiuo metu pastatai – privati nuosavybė.