Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams, įgyvendinantiems prevencijos priemones, lėšų skyrimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio mėn. 24 d. įsakymu Nr. ĮS–1392

 ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIUOSE MEDŽIOKLĖ NEUŽDRAUSTA, SAVININKAMS, VALDYTOJAMS IR NAUDOTOJAMS, ĮGYVENDINANTIEMS PREVENCIJOS PRIEMONES, LĖŠŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams (toliau – asmenys), įgyvendinantiems prevencijos priemones, lėšų skyrimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas –  racionaliai paskirstyti lėšas, skirtas remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta asmenims, įgyvendinantiems prevencijos priemones, siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

  2. Lėšos skiriamos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARSP).

  3. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, asmenims, įgyvendinantiems prevencijos priemones, lėšų skyrimo komisija (toliau – Komisija) vadovaujasi šiuo aprašu, skirstydama SAARSP lėšas, siekiant asmenims kompensuoti už įgyvendintas prevencijos priemones.

II. PARAMOS SKYRIMAS

  4. Lėšos skiriamos asmenims kompensuoti už medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui,  įgyvendintas prevencijos priemones.

  5. Prašymus, siekiant gauti kompensaciją už praeitais metais įgyvendintas prevencijos priemones, atliktų prevencinių darbų aktų, suderintų su seniūnu ir patvirtintų sąskaitų-faktūrų  įskaitomas kopijas Komisijos pirmininkui pateikia asmenys, esantys Kauno rajono teritorijoje, įvykdę prevencijos priemones, iki einamųjų metų spalio 1 d.

  6. Sprendimus dėl lėšų skyrimo priima Komisija posėdžiuose paprasta balsų dauguma ir pasiūlymus dėl finansavimo teikia Savivaldybės administracijos direktoriui.

  7. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą, įsakymu skiria lėšas asmenims, kompensuoti išlaidas, susijusias su medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, įgyvendintomis prevencijos priemonėmis.

III. PRAŠYMŲ VERTINIMAS

  8. Komisija, priimdama sprendimą dėl kompensacijos ir jos dydžio už įgyvendintas prevencijos priemones, vertina:

  8.1. prašymo pagrįstumą;

  8.2. atliktų prevencinių priemonių darbų aktus, sąskaitas-faktūras.

  9. Komisija, esant būtinybei, nuvykusi į vietą, gali patikrinti faktiškai atliktų prevencinių priemonių ir pateiktų dokumentų atitiktį.

IV. PARAMOS DYDIS

  10. Komisija skirsto lėšas iš Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto SAARSP priemonių plano III skyriaus, gautas iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

  11. Jei SAARSP yra pakankamai lėšų patenkinti visas, atitinkančias šio tvarkos aprašo 5 ir 8 punkto reikalavimus paraiškas, kompensacija 100 proc. skiriama visiems paraiškas pateikusiems asmenims.

  12. Jei SAARSP nėra pakankamai lėšų visoms paraiškoms tenkinti, iš dalies remiami visi, paraiškas, atitinkančias šio tvarkos aprašo 5 ir 8 punkto reikalavimus, pateikę asmenys. Tuomet kompensavimo lėšos yra skirstomos proporcingai, sumai, kuri yra panaudota, siekiant įgyvendinti prevencijos priemones.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Komisijai nepatenkinus prašymo dėl kompensavimo, pareiškėjas turi teisę per 10 dienų apskųsti  Komisijos sprendimą Savivaldybės administracijos direktoriui.

   14. Paaiškėjus, kad finansinė parama buvo skirta ne tam asmeniui ar pareiškėjui, pateikus melagingus, netikslius duomenis, gauta parama turi būti nedelsiant grąžinta į SAARSP arba  išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

Kontaktai

Jurgita Rakauskaitė
Vedėja
(8 670) 88 544
Pareigybės aprašymas
Egidijus Katilius
Vedėjo pavaduotojas (vandentvarka, statybos)
(8 686) 52 536
Pareigybės aprašymas
Giedrė Juknienė
Vyr. specialistė (SAARSP programos administravimas)
(8 682) 37 470
Pareigybės aprašymas
Marius Čelka
Vyr. specialistas (atliekos)
(8 686) 48 140
Pareigybės aprašymas
Evaldas Tarvydas
Vyr. inžinierius (statinių techninė priežiūra, vandentvarka)
(8 620) 93 930
Pareigybės aprašymas
Dalia Marcinkienė
Vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai)
(8 601) 96 867
Pareigybės aprašymas
Svajūnas Ramanauskas
Vyr. specialistas (daugiabučiai namai, renovacija)
(8 674) 58 293
Pareigybės aprašymas
Antanas Algirdas Račiūnas
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 682) 29 606
Povilas Algis Pečiulis
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 656) 14 393
Pareigybės aprašymas
Gabrielė Lisajevičiūtė
Vyr. specialistė (želdiniai)
(8 604) 42 585
Pareigybės aprašymas
Arūnas Liakauskas
Vyr. specialistas (statybos)
(8 672) 78 133
Pareigybės aprašymas
Vidmantas Gudelis
Vyr. specialistas (statinių naudojimo priežiūra)
(8 604) 42 572
Pareigybės aprašymas
Gediminas Pliskauskas
Darbuotojas
(8 614) 81 510
Sondra Kiaušienė
Darbuotoja
Audrius Šulga
Darbuotojas