Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams, įgyvendinantiems prevencijos priemones, lėšų skyrimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio mėn. 24 d. įsakymu Nr. ĮS–1392

 ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIUOSE MEDŽIOKLĖ NEUŽDRAUSTA, SAVININKAMS, VALDYTOJAMS IR NAUDOTOJAMS, ĮGYVENDINANTIEMS PREVENCIJOS PRIEMONES, LĖŠŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams (toliau – asmenys), įgyvendinantiems prevencijos priemones, lėšų skyrimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas –  racionaliai paskirstyti lėšas, skirtas remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta asmenims, įgyvendinantiems prevencijos priemones, siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

  2. Lėšos skiriamos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARSP).

  3. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, asmenims, įgyvendinantiems prevencijos priemones, lėšų skyrimo komisija (toliau – Komisija) vadovaujasi šiuo aprašu, skirstydama SAARSP lėšas, siekiant asmenims kompensuoti už įgyvendintas prevencijos priemones.

II. PARAMOS SKYRIMAS

  4. Lėšos skiriamos asmenims kompensuoti už medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui,  įgyvendintas prevencijos priemones.

  5. Prašymus, siekiant gauti kompensaciją už praeitais metais įgyvendintas prevencijos priemones, atliktų prevencinių darbų aktų, suderintų su seniūnu ir patvirtintų sąskaitų-faktūrų  įskaitomas kopijas Komisijos pirmininkui pateikia asmenys, esantys Kauno rajono teritorijoje, įvykdę prevencijos priemones, iki einamųjų metų spalio 1 d.

  6. Sprendimus dėl lėšų skyrimo priima Komisija posėdžiuose paprasta balsų dauguma ir pasiūlymus dėl finansavimo teikia Savivaldybės administracijos direktoriui.

  7. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą, įsakymu skiria lėšas asmenims, kompensuoti išlaidas, susijusias su medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, įgyvendintomis prevencijos priemonėmis.

III. PRAŠYMŲ VERTINIMAS

  8. Komisija, priimdama sprendimą dėl kompensacijos ir jos dydžio už įgyvendintas prevencijos priemones, vertina:

  8.1. prašymo pagrįstumą;

  8.2. atliktų prevencinių priemonių darbų aktus, sąskaitas-faktūras.

  9. Komisija, esant būtinybei, nuvykusi į vietą, gali patikrinti faktiškai atliktų prevencinių priemonių ir pateiktų dokumentų atitiktį.

IV. PARAMOS DYDIS

  10. Komisija skirsto lėšas iš Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto SAARSP priemonių plano III skyriaus, gautas iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

  11. Jei SAARSP yra pakankamai lėšų patenkinti visas, atitinkančias šio tvarkos aprašo 5 ir 8 punkto reikalavimus paraiškas, kompensacija 100 proc. skiriama visiems paraiškas pateikusiems asmenims.

  12. Jei SAARSP nėra pakankamai lėšų visoms paraiškoms tenkinti, iš dalies remiami visi, paraiškas, atitinkančias šio tvarkos aprašo 5 ir 8 punkto reikalavimus, pateikę asmenys. Tuomet kompensavimo lėšos yra skirstomos proporcingai, sumai, kuri yra panaudota, siekiant įgyvendinti prevencijos priemones.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Komisijai nepatenkinus prašymo dėl kompensavimo, pareiškėjas turi teisę per 10 dienų apskųsti  Komisijos sprendimą Savivaldybės administracijos direktoriui.

   14. Paaiškėjus, kad finansinė parama buvo skirta ne tam asmeniui ar pareiškėjui, pateikus melagingus, netikslius duomenis, gauta parama turi būti nedelsiant grąžinta į SAARSP arba  išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

Kontaktai

Jurgita Rakauskaitė
Vyr. specialistė vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
(8 670) 88 544
Egidijus Katilius
Vedėjo pavaduotojas (vandentvarka, statybos)
(8 686) 52 536
Jurgita Makarienė
Vyr. specialistė (NVO, seniūnijos)
(8 670) 88 435
Giedrė Juknienė
Vyr. specialistė (želdiniai, SAARS programa)
(8 682) 37 470
Marius Čelka
Vyr. specialistas (želdiniai, atliekos)
(8 686) 48 140
Evaldas Tarvydas
Vyr. inžinierius (statinių techninė priežiūra, vandentvarka)
(8 620) 93 930
Dalia Marcinkienė
Vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai)
(8 601) 96 867
Regina Cibulskienė
Vyr. specialistė (civilinė ir darbų sauga)
(8 687) 71 636
Algirdas Tatarūnis
Vyr. specialistas (civilinė ir darbų sauga)
(8 687) 87 729
Justinas Kugis
Vyr. specialistas
Svajūnas Ramanauskas
Vyr. specialistas
Antanas Algirdas Račiūnas
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 682) 29 606
Povilas Algis Pečiulis
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 656) 14 393
Jolanta Marija Malinauskaitė
Vyr. specialistė (Ežerėlio, Kačerginės, Zapyškio NVO veikla)
(8 620) 66 223
Janina Sergedienė
Vyr. specialistė (Samylų, Rokų, Taurakiemio NVO veikla)
(8 604) 42 585
Rima Šuliokienė
Vyr. specialistė (Karmėlavos, Neveronių NVO veikla)
(8 604) 42 607
Laura Garšvaitė
Vyr. specialistė (Raudondvario, Batniavos, Kulautuvos NVO veikla)
(8 655) 29 000
Naira Šimkuvienė
Vyr. specialistė (Vandžiogalos, Lapių NVO veikla)
(8 686) 10 762
Egidijus Lapinskas
Darbuotojas (statybos)
(8 682) 29 606