Aplinkos skyrius

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Šilumos tiekimo veiklos licencija – tai leidimas licencijos turėtojui verstis šilumos tiekimo veikla licencijos priede nustatytoje teritorijoje. Licencija išduodama asmeniui, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje teisėtais pagrindais valdančiam šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Licencija išduodama neribotam laikui.

Paslaugos schema

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 23007, Nr. 130-5259).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 118-6005) „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti“ patvirtintos Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės.

3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin. 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73-3538; 2011, Nr. 100-4738; 2011, Nr. 130-6219) patvirtintas Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas.

4. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. TS-17 „Dėl įmonių, per metus tiekiančių mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą;

2. Asmens – įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė jį privalo turėti, ir vadovo parašu;

3. Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;

4. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;

5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmenų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;

6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;

7. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);

8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;

9. Dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar vykdo įsipareigojimus muitinei;

10. Duomenis apie pareiškėją, leidžiančius įvertinti jo technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą;

11. Dokumentas, patvirtinantis privalomos valstybinės rinkliavos sumokėjimo faktą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žr. 5 punktą

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius
Savanorių pr. 371
Kaunas tel. (8 614) 05 126
Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.
antradieniais - 8.00-19.00 val.
penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius
Tel. (8 686) 52 536
El. p. egidijus.katilius@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė
Tel. (8 670) 88 544
El. p. jurgita.rakauskaitė@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybinė rinkliava:

už šilumos tiekimo licencijos išdavimą šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh –376 Eur.

už pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą, tiekiantiems iki 10 GWh –20 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53052
Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S LT filialas

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas


Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

2. parašytas įskaitomai;

3. asmens pasirašytas.